วัดปรอท ตรวจสุขภาพองค์กร

วัดปรอท ตรวจสุขภาพองค์กร
การสร้างบรรยากาศหรือสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เป็นองค์กรที่มีสุขภาพที่ดี แข็งแรงเป็นเรื่องสำคัญและเป็นปัจจัยพื้นฐานสำหรับการสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีการเรียนรู้ เพื่อต่อยอด ไปเป็นองค์กร ที่มีผลการปฏิบัติงานที่ดีเลิศ หรือ High Performance Organization

เพราะหากสภาพแวดล้อมดี บรรยากาศเป็นแบบเปิดกว้าง ผู้คนในองค์กรใจกว้าง เคารพในความคิดเห็นของซึ่งกันและกัน เมื่อนั้นบุคลากรในองค์กรจะกล้าคิด กล้าถาม กล้าแสดงออก พร้อมที่จะหลั่งไหล idea ผลักดันเอาศักยภาพที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในออกมาใช้ในการทำงานอย่างเต็มที่

ลองมาสำรวจอุณหภูมิขององค์กรที่ท่านทำงานกันค่ะ โดยการวัดปรอท 11 อัน ดังต่อไปนี้

ระดับการประเมินในแต่ละปรอทเป็นดังนี้ ถ้าท่านให้

ระดับ 0 – 20% = ไม่ดีมากๆ แย่มาก

ระดับ 21- 40% = ไม่ดี

ระดับ 41 – 60 % = เฉยๆ

ระดับ 61 – 80 % = ดี

ระดับ 81 – 100% = ดีมากในองค์กรมีการทำอยู่อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

เมื่อวัดปรอทเสร็จ ท่านจะได้ทราบว่าตามความรู้สึกของท่านแล้วองค์กรที่ท่านทำงานอยู่ สุขภาพขององค์กรเป็นอย่างไร และท่านก็จะได้ปฏิบัติตัวได้ถูก เช่นถ้าสุขภาพขององค์กรแข็งแรงสมบูรณ์ดี ฟิตปั๋ง แสดงว่าท่านมีความสุขในการได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรนี้ แสดงความยินดีค่ะ

แต่ถ้าสุขภาพขององค์กรกลางๆ ก็ต้องหมั่นออกกำลังกาย exercise หาวิตามินมาเสริมบ้าง ก็จะทำให้สุขภาพขององค์กรพัฒนาไปสู่ความแข็งแรงได้ อดทน มีวินัยในการทำค่ะ ได้ผลที่คุ้มค่า

หากสุขภาพไม่ดี หรือแย่มากๆ คงต้องหาหมอให้ถูกโรค ปฏิบัติตามคำแนะนำของหมอค่ะ อย่าดื้อเหมือนบางองค์กรที่รู้ตัวหมดว่าเป็นโรคอะไร แต่ก็ไม่ยอมรักษาหรือทานยาให้ถูกขนาน อย่างนี้มีแต่ทรุดกับทรุดค่ะ

ปรอทที่ 1 สมาชิกในองค์กรมีการพูดจาอย่างเปิดเผย จริงใจ ปราศจากความกลัวและความกังวลใจที่จะถูกวิพากษ์วิจารณ์ จากคู่สนทนา เพื่อนร่วมงาน ทีมงาน ผู้บังคับบัญชา หรือในที่ประชุม

ปรอทที่ 2 สมาชิกในทีม ในองค์กร มีความเชื่ออย่างจริงใจว่าถ้าไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นของผู้อื่น เขา/เธอ สามารถแสดงออกได้ว่าไม่เห็นด้วย

ปรอทที่ 3 ความคิดเห็นที่ต่างไปจากคนอื่นจะได้รับการเคารพและแสดงออกได้

ปรอทที่ 4 สมาชิกในทีม ในองค์กรมองเห็นภาพในอนาคตของทีมและขององค์กรร่วมกันและเป็นภาพที่พวกเราต้องการร่วมกัน (พนักงานทุกระดับในองค์กรเห็นภาพเหมือนกัน)

ปรอทที่ 5 สมาชิกในทีม ในองค์กร มีความกล้าที่จะซักถามที่มาที่ไป เหตุและผล สมมติฐาน ความเชื่อของผู้อื่นและแสดงออกของตนเองได้

ปรอทที่ 6 ความผิดพลาดและความล้มเหลวถูกนำมาเป็นบทเรียนที่มีคุณค่าต่อทีม ต่อองค์กร โดยไม่ปิดบัง ไม่สร้างภาพ ไม่กลัวเสียหน้า

ปรอทที่ 7 ในทีมหรือในสถานที่ทำงานเป็นสถานที่ๆ สมาชิกมีความรู้สึกปลอดภัยที่จะแสดงออกทางความคิดได้

ปรอทที่ 8 สมาชิกในทีม ในองค์กรมีการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันสิ่งที่ได้เรียนรู้อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการให้กับเพื่อนร่วมงานและผู้อื่นในองค์กรอย่างสม่ำเสมออย่างใจกว้าง โดยไม่หวงข้อมูล ไม่แทงกั๊ก มีความรู้ไม่เก็บไว้กับตัวเองเพียงผู้เดียว

ปรอทที่ 9 สมาชิกในทีมมุ่งมั่นและยึดมั่นในการร่วมกิจกรรมต่างๆ ของทีมและขององค์กรอย่างกระตือรือร้น (เข้าร่วมประชุม, ตรงต่อเวลา, ร่วมทุกข์ร่วมสุขเมื่อมีเหตุการณ์ยุ่งยาก) ไม่บ่ายเบี่ยง ไม่แก้ตัว ไม่อ้างนู่นอ้างนี่

ปรอทที่ 10 สมาชิกในทีม ในองค์กร มีความเชื่อในทิศทางที่จะเดินไปร่วมกัน มีความต้องการสิ่งๆ เดียวกัน

ปรอทที่ 11 สมาชิกในทีมหรือคนในองค์กรมีความกระตือรือร้น สนุกและตื่นเต้นกับงานที่ทำในแต่ละวัน ไม่ขี้เกียจ ไม่อู้งาน ไม่จับกลุ่มวิพากษ์วิจารณ์

ดร.เกศรา รักชาติ: Ph.D. Leadership and Human Behavior ผู้มีประสบการณ์ตรงจากการสร้าง Learning Organization วิทยากรและที่ปรึกษาทางด้าน Learning Organization, Leadership, Coaching, Communication & Interpersonal Skills, ทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์กร

เรื่อง : ดร.เกศรา รักชาติ

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *