ลักษณะผู้บริหารที่ทำให้องค์กรล้มเหลว (1)

ลักษณะผู้บริหารที่ทำให้องค์กรล้มเหลว (1)
ในโลกธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีการแข่งขันกันสูงมาก อนาคตขององค์กรต่างๆทางธุรกิจยากที่จะคาดคะเนได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตอันใกล้ อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกองค์กรมีผลกระทบกับองค์กรสูงกว่าการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมภายใน จนทุกวันนี้การวิเคราะห์ S.W.O.T ANALYSIS ก็จำเป็นต้องเริ่มจากการวิเคราะห์ตัว Oคือ OPPORTUNITY หรือโอกาสและตัว T คือ THREAT หรือภาวะคุกคามหรือภัยอุปสรรค ก่อน เพราะเป็นปัจจัยที่มาจากภายนอกองค์กรซึ่งมีผลกระทบแรงและเร็ว เช่น การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในสหรัฐ ราคาน้ำมันในตลาดโลก การเคลื่อนย้ายเงินทุนของเฮดจ์ฟันต่างๆ ภาวะสงครามในตะวันออกกลาง เป็นต้น ไม่เหมือนสมัยก่อนที่ต้องวิเคราะห์ตัว S คือ STRENGTH คือจุดแข็งขององค์กรและตัว W คือ WEAKNESS หรือจุดอ่อนขององค์กร ซึ่งเป็นเรื่องภายในองค์กร สิ่งต่างๆเหล่านี้ย่อมท้าทายความสามารถของผู้บริหารในองค์กรต่างๆอย่างมากที่จะต้องรู้ว่าขณะนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรและควรปรับตัวอย่างไรโดยต้องศึกษาข้อมูลข่าวสารทั้งภายนอกและภายในองค์กร ต้องจับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจให้ถูกต้อง องค์กรที่จะอยู่รอดได้ในอนาคตข้างหน้าไม่จำเป็นต้องเป็นองค์กรใหญ่ มีชื่อเสียงมาก มีพนักงานมาก หรือมีสินทรัพย์สูงมาก แต่ต้องเป็นองค์กรที่อ่านทิศทางการเปลี่ยนแปลงให้ออกและสามารถปรับตัวเองให้สอดคล้องกับทิศทางของการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้
จากประสบการณ์ที่ผมเคยทำงานเป็นผู้บริหารอยู่ในภาคธุรกิจและเป็นที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการในภาคธุรกิจทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ รวมทั้งเป็นวิทยากรบรรยายให้ผู้บริหารในองค์กรต่างๆทั้ง

ในภาคธุรกิจ ราชการและรัฐวิสาหกิจฟังเกี่ยวกับหลักการบริหารงาน การบริหารคน ทำให้ผมพบว่าในองค์กรธุรกิจแบบไทยๆในขณะนี้หลายองค์กร มีผู้บริหารเป็นจำนวนมากยังมีสไตล์การทำงานที่ไม่สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงและมีโอกาสที่จะทำให้องค์กรที่ตนเองบริหารงานอยู่ล้มเหลวได้ ผมจึงขอนำเสนอลักษณะหลายๆประการที่ผมรวบรวมขึ้นจากประสบการณ์มานำเสนอกับท่านผู้อ่านว่าลักษณะของผู้บริหารที่จะทำให้องค์กรล้มเหลวคือต้องล้มเลิกไป ไม่สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้นั้น มีลักษณะอะไรบ้าง เพื่อให้ท่านผู้บริหารและคนที่กำลังจะขึ้นมาเป็นผู้บริหารได้ศึกษาและพยายามหลีกเลี่ยงอย่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างแต่ให้ปฏิบัติในทางตรงกันข้ามกับลักษณะที่กำลังจะนำเสนอต่อไปนี้ ทั้งนี้เพื่อให้องค์กรที่ท่านบริหารอยู่สามารถอยู่รอดได้อย่างยั่งยืน

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *