‘ลักษณะชีวิต’ ฐานรากสร้าง ลูกอัจฉริยะ

“ลักษณะชีวิต” ฐานรากสร้าง ลูกอัจฉริยะ

วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2550

อัจฉริยะ ในนิยามของผม มีความหมายมากกว่า ฉลาด หรือ เก่ง ในเชิงความรู้เท่านั้น แต่กินความถึงการมีความฉลาดทางอารมณ์ มีคุณลักษณะชีวิตที่ดีงาม มีค่านิยมที่ดี และมีคุณธรรมในจิตใจ ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้จะช่วยสร้างความเป็น อัจฉริยะ เริ่มตั้งแต่ความคิดและการกระทำ ช่วยให้เขาดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่า มีเป้าหมาย มีความสุข และประสบความสำเร็จในชีวิต

หากปรารถนาให้ลูกเติบโตเป็น “อัจฉริยะ” ที่เพียบพร้อมทุกด้าน พ่อแม่ ผู้ปกครองทุกคนควรใส่ใจใน การสร้างคุณลักษณะชีวิตที่ดีงาม และชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องให้กับลูก ในหนังสือ “ลูก

อัจฉริยะ: ปั้นได้ด้วยมือคุณ”[1] ผมได้แนะนำแนวทางการเลี้ยงลูกให้เป็นอัจฉริยะไว้ โดยให้ความสำคัญกับการวางรากฐานลักษณะชีวิตที่ดีงาม
ลักษณะชีวิต หมายถึง สิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวเราในด้านต่าง ๆ ตั้งแต่สิ่งที่อยู่ภายใน เช่น ปรัชญาความคิด ทัศนคติ อุปนิสัย และแสดงออกภายนอกเป็นพฤติกรรม บุคลิกต่าง ๆ อันเป็นผลมาจากปรัชญาการมองโลกที่อยู่เบื้องหลังและสะท้อนเป็นการแสดงออกภายนอกที่มีความสอดคล้องกัน

* (ซ้าย) พอล เจริญวงศ์ศักดิ์ กำลังศึกษาระดับปริญญาเอกด้านการเงินที่วอร์ตัน มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา (ขวา) พีท เจริญวงศ์ศักดิ์ กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยแคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ โดยได้รับทุนจากมูลนิธิแคมบริดจ์(ไทย)

ผมได้เขียนไว้ในหนังสือ “ยอดมนุษย์ : ลักษณะชีวิต พิชิตความสำเร็จ” และหนังสือ “คนแถวหน้า : ลักษณะชีวิต กุญแจสู่ความสำเร็จ”

ลักษณะชีวิตทั้ง 20 ประการนี้ล้วนเป็นรากฐานสำคัญในการรองรับความสำเร็จทั้งปวงที่จะเกิดขึ้น เพราะแม้ว่าพ่อแม่จะสร้างลูกให้เก่งกาจมีความสามารถเพียงใดก็ตาม แต่หากขาดลักษณะชีวิตเป็นฐานรองรับแล้ว ความสำเร็จที่เกิดขึ้นนั้นจะไม่ยั่งยืนและไม่สามารถดำรงอยู่ตลอดไปได้ยาวนาน เปรียบได้กับการสร้างอาคารสูง หากรากฐานไม่แข็งแรง สักวันหนึ่งย่อมสั่นคลอนและถล่มลงมา
ดังนั้น พ่อแม่จึงควรตระหนักและให้ความสำคัญต่อการสร้างลักษณะชีวิตของลูก หากปรารถนานำพาลูกไปสู่ความเป็นอัจฉริยะ และไปถึงซึ่งความสำเร็จที่ยั่งยืนในอนาคตได้มากกว่า

________________________________________
[1] เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ลูกอัจฉริยะ: ปั้นได้ด้วยมือคุณ กรุงเทพฯ: ซัคเซสมีเดีย, 2547.
[2] ปัจจุบันได้รวมทั้ง 2 เล่มเข้าด้วยกันฃไว้ในหนังสือ ยอดคน กุญแจแห่งความสำเร็จ 20 ดอก กรุงเทพฯ: ซัคเซสมีเดีย, 2550.
[2] โดยได้กล่าวถึงลักษณะชีวิตในด้านต่าง ๆ ที่จะนำพาไปสู่ความสำเร็จในชีวิต 20 ประการอันได้แก่ ความมุ่งมั่น ขยันหมั่นเพียร การรู้จักบังคับตนเอง ความซื่อตรงและเที่ยงธรรม ความรับผิดชอบ คำพูดและความคิดแง่บวก ความรอบคอบ ความยุติธรรม ความกล้าหาญ ความเสียสละ การเรียนรู้ตลอดชีวิต การมีวิสัยทัศน์ ความซื่อสัตย์ การรักษาคำพูด ความมีวินัย ความถ่อมใจ ความเอาจริงเอาจัง ความอดทนพากเพียร การกระทำดีเลิศทุกเวลา ความไวต่อความรู้สึกของผู้อื่น และการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *