ลงทุน : กองทุนเปิด กองทุนปิด ต่างกันอย่างไร

ลงทุน : กองทุนเปิด กองทุนปิด ต่างกันอย่างไร

กองทุนเปิด, กองทุนปิด เป็นการแตกประเภทมาจากกองทุนรวม โดยแบ่งตามลักษณะของการจัดจำหน่ายและการไถ่ถอนคืนหน่วยลงทุน ซึ่งการเลือกลงทุนในแต่ละประเภทนั้นอยู่ที่รูปแบบการลงทุนของนักลงทุน เช่น มีเงินเย็นต้องการเล่นยาว หรือต้องการเล่นระยะสั้นสามารถไถ่ถอนได้ตามความต้องการ เป็นต้น

ดังนั้น เราควรทำความเข้าใจรูปแบบการลงทุนทั้ง 2 ประเภท เพื่อช่วยในการตัดสินใจได้ดังนี้

1. กองทุนเปิด (Opened – End Fund)

คือ กองทุนรวมประเภทที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) สามารถที่จะขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมและต่อเนื่องได้
หลังจากที่มีการเสนอขายหน่วยลงทุนในครั้งแรกไปแล้ว รวมถึงสามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากนักลงทุนเมื่อใดก็ได้ตลอดเวลา
ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.)ที่จัดตั้งกองทุน

ซึ่งอาจกำหนดให้สามารถซื้อขายได้ทุกสัปดาห์ ทุกเดือน หรือกี่ครั้งต่อปี แต่โดยส่วนใหญ่จะกำหนดเป็นระยะเวลาเช่น 5 ปีปฏิทิน (LTF)
จึงจะสามารถขายได้ เป็นต้น ซึ่งนักลงทุนควรศึกษารายละเอียดเงื่อนไขดังกล่าวจากหนังสือชี้ชวน (Prospectus) ก่อนการตัดสินใจซื้ด้วย

สำหรับราคาซื้อต่อหน่วยลงทุนนั้น นักลงทุนจะต้องรอผลการคำนวนค่า NAV (Net Asset Value) ต่อหน่วยลงทุน ณ สิ้นว่าทำการก่อนจึงจะทราบได้
โดยราคา NAV นี้เราสามารถมาปรับปรุงรายวันได้ หรือทุกไตรมาส ทุกครึ่งปี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจะจัดส่งรายงานมาให้ทราบครับ

2. กองทุนปิด (Closed – End Fund)

ในส่วนของกองทุนปิดนี้ก็จะเกือบตรงกันข้ามกับกองทุนเปิด นั่นคือบริบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจะกำหนดให้ซื้อเพียงครั้งเดียวตอนเปิดกองทุนเสนอขายหน่วยลงทุน
และจะไม่รับซื้อคืนจนกว่าจะสิ้นสุดโครงการ ซึ่งมีผลให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนคงที่ส่งผลถึงผลตอบแทนต่อหน่วยลงทุนที่อาจคุ้มค่ากว่า การลงทุนในประเภทนี้
จะมีสภาพคล่องในการซื้อขายน้อย

ดังนั้นเพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการซื้อขายให้แก่นักลงทุน ทาง บลจ. สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนปิดที่ตนเป็นผู้บริหารไปจดทะเบียน
ซื้อขายในตลาดรอง เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ แต่ต้องไม่ลืมว่าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ นั้น นักลงทุนจะต้องมีการเปิดบัญชีซื้อขายกับบริษัทหลักทรัพย์ (Broker) เสียก่อนจึงจะสามารถส่งคำสั่งซื้อขายได้

สำหรับการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนนั้น จะทราบราคาต่อหน่วยก็ต่อเมื่อคำนวน NAV ณ สิ้นวันที่ดำเนินการแล้วเหมือนกัน

ตารางเปรียบเทียบ

 

                                        ตารางเปรียบเทียบกองทุนปิด และกองทุนเปิด

หัวข้อ

กองทุนปิด

กองทุนเปิด

จำนวนหน่วยลงทุน คงที่ ไม่เพิ่ม ไม่ลด เพิ่ม หรือลดลงได้
อายุโครงการ มีกำหนดที่แน่นอน อาจมี หรือไม่มีกำหนด (Evergreen)
การซื้อขายหน่วยลงทุน เปิดให้จองซื้อครั้งเดียวเมื่อเริ่มต้นโครงการ บลจ. จะไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนจนกว่าจะครบอายุโครงการ แต่สามารถซื้อ
หน่วยลงทุนเพิ่มเติม หรือขายคืนได้ เฉพาะกรณีที่บลจ. นำหน่วยลงทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดรอง หรือมีการแต่งตั้งตัวแทนจัดการ
ซื้อขายขึ้น
สามารถซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มเติม หรือขายคืนให้กับ บลจ. โดยตรง หรืออาจติดต่อผ่าน
ตัวแทนสนับสนุนการขายก็ได้ ตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน
การจดทะเบียนซื้อขาย นิยมจดทะเบียนซื้อขายหน่วยลงทุนใน
ตลาดรอง
ไม่นิยมจดทะเบียนซื้อขายในตลาดรอง เพราะมีสภาพคล่องอยู่แล้ว
ราคาซื้อขาย เป็นไปตามกลไกของตลาด กรณีที่มีการ
จดทะเบียนซื้อขายในตลาดรอง
มีมูลค่าเท่ากับ NAV ต่อหน่วย บวกหรือลบค่าธรรมเนียม (ถ้ามี)
การประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ประกาศให้ทราบทุกวันทำการสุดท้ายของสัปดาห์ ประกาศให้ทราบทุกวันทำการที่มีการ
ซื้อขายหน่วยลงทุน

ที่มา : TSI

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *