ร้านบริการให้เช่าอินเตอร์เน็ต (อินเตอร์เน็ตคาเฟ่)

ร้านบริการให้เช่าอินเตอร์เน็ต (อินเตอร์เน็ตคาเฟ่)
เป็นธุรกิจอีกประเภทหนึ่งที่ให้บริการแก่ผู้ที่ต้องการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับใช้อินเทอร์เน็ต เพื่อหาข้อมูลข่าวสาร ค้นหาข้อมูลต่างๆ รับ-ส่ง E-Mail ซื้อ-ขายสินค้า การโฆษณาการติดต่อพูดคุยสนทนากัน และการเล่นเกม เป็นต้น โดย ผู้ใช้บริการต้องจ่ายเงินค่าบริการในอัตราที่ผู้ให้บริการกำหนดตามระยะเวลาที่ใช้
เงินลงทุน
ประมาณ 160,000 บาทขึ้นไป (ไม่รวมค่าสถานที่)
รายได้
เป็นรายได้จากอัตราค่าบริการให้เช่าอินเทอร์เน็ต ซึ่งแล้วแต่ว่าจะกำหนดเท่าใด เช่น 15-20 บาท/ชั่วโมง หรือ 30-40 บาท/ชั่วโมง เป็นต้น
วัสดุ/อุปกรณ์
เครื่องคอมพิวเตอร์ ระดับ Pentium 4 (อย่างน้อย 3 เครื่อง) ราคาประมาณเครื่องละ 35,000 บาท เครื่องอิงค์เจ็ทพริ้นเตอร์ 1 เครื่อง ราคาประมาณ 4,000 บาท Modem ราคาประมาณ 2,000 บาท Hub ราคาประมาณ 2,000 บาท อุปกรณ์ติดตั้งระบบเครือข่าย ราคาประมาณ 30,000 บาท สายโทรศัพท์ โต๊ะวางคอมพิวเตอร์และเก้าอี้
แหล่งจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์
ร้านจำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไป ห้างสรรพสินค้าสำหรับอุปกรณ์ในการติดตั้งระบบเครือข่าย ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตหรือ ISP (Internet Service Provider) จะเป็นผู้จำหน่ายและติดตั้งให้
วิธีดำเนินการ
1. ผู้ที่จะประกอบอาชีพนี้จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะด้านอินเตอร์เน็ตหรือระบบเครือข่าย เพื่อสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งสามารถแก้ไขปัยหาบางประการที่อาจเกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์ได้ด้วย โดยเข้าฝึกอบรมหรือซื้อหนังสือเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาศึกษา
2. ต้องมีทำเลที่ตั้งร้านในแหล่งชุมชนที่คาดว่าจะมีผู้ใช้บริการนี้จำนวนมาก เช่น บริเวณใกล้สถานศึกษา หอพักนักศึกษา แหล่งที่มีชาวต่างชาติจำนวนมากผ่านไปมาหรือพักอาศัย ย่านธุรกิจ และห้างสรรพสินค้า เป็นต้น
3. การจัดและตกแต่งร้าน ควรตกแต่งร้านให้ทันสมัย โปร่งใด สว่าง น่าเข้าไปใช้บริการ
4. ต้องเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมและเหมาะสมกับการใช้งาน โดยศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ Modem และ Hub ก่อนที่จะซื้อ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ควรมีอย่างน้อย 3 เครื่อง เพื่อความเหมาะสมในการเปิดกิจการ
5. สอบถามและศึกษาข้อมูลของ ISP แต่ละแห่งเพื่อตัดสินใจเลือกใช้บริการที่ดีที่สุดและเมื่อตัดสินใจเลือกใช้บริการแล้ว ISP นั้นจะติดตั้งระบบการใช้งานให้
6. การกำหนดอัตราค่าบริการโดยทั่วไปกำหนดเป็นอัตราต่อชั่วโมง โดยพิจารณาจากทำเลที่ตั้งว่าอยู่ในย่านใดราคาใดจึงเหมาะสม
7. วางแผนการจัดโปรโมชั่น เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ใช้บริการ เช่น ใช้บริการครบ 5 ชั่วโมง แถม 1 ชั่วโมง สอนวิธีใช้ฟรี การทำบัตรสมาชิก เป็นต้น
ข้อแนะนำ
1. จอภาพคอมพิวเตอร์ ควรใช้ขนาด 17 นิ้ว เพื่อให้ผู้มาใช้บริการสามารถดู ข้อมูลได้อย่างชัดเจน
2. หากมีเงินลงทุนมาก ควรเพิ่มจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ให้มากขึ้น และเพิ่มการบริการอื่น ๆ เพื่อเพิ่มรายได้และดึงดูดลูกค้า เช่น รับเขียนโฮมเพจ รับพิมพ์งาน ขายไอศกรีม ขายเครื่องดื่ม เป็นต้น

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *