ร้านตัดผม

ร้านตัดผม

 

ลักษณะธุรกิจ 

        ปัจจุบันร้านตัดผมให้บริการตัดผมและเสริมสวยทั้งบุรุษและสตรีครอบคลุมถึงการออกแบบผม ตัดผม สระผม ซอยผม ย้อมผม และการเสริมสวยอื่นๆ โดยเน้นการตกแต่งร้านเข้ากับสมัยนิยม

 

วิธีการจัดตั้งและเริ่มต้นธุรกิจ 

การจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ

ประเภทบุคคลธรรมดา

มีลักษณะเป็นกิจการที่มีเจ้าของเป็นบุคคลธรรมดา คนเดียวหรือหลายคน หรือห้างหุ้นส่วนสามัญ ประเภทไม่จดทะเบียน

ผู้ประกอบธุรกิจร้านตัดผมประเภทบุคคลธรรมดา ไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์

                ประเภทนิติบุคคล  บริษัทจำกัด  ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 

                   ผู้ประกอบการธุรกิจต้องจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

                สถานที่ยื่นขอจดทะเบียน

กรุงเทพฯ  ยื่นขอจดทะเบียน ณ สำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ 1 – 7  และส่งจดทะเบียนธุรกิจกลาง  สำนักทะเบียนธุรกิจ  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์

ต่างจังหวัด  ยื่นขอจดทะเบียน ณ สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด  ที่ห้างหุ้นส่วนบริษัทมีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่

ค่าธรรมเนียม

                                    จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน

                        –  ผู้เป็นหุ้นส่วนไม่เกินสามคน                                     1,000     บาท

–  ผู้เป็นหุ้นส่วนเกินสามคน  ชำระเพิ่มสำหรับจำนวนในที่เกินอีก  คนละ 200     บาท

                                    จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด

–  จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ                     500 – 25,000    บาท

–  จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด                                5,000 – 250,000      บาท

 

ภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดา

                ต้องยื่นขอเป็นผู้มีบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรต่อ สรรพากรพื้นที่ ที่ตั้งของสถานประกอบการ

 • ต้องยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีและครึ่งปี (ภ.ง.ด.90 และ 94)
 • หากมีรายได้เกิน 1,200,000 ต่อปี ต้องยื่นชำระภาษีมูลค่าเพิ่มตามแบบ ภ.พ. 30

นิติบุคคล

                ต้องยื่นขอเป็นผู้มีบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรต่อ สรรพากรพื้นที่ ที่ตั้งของสถานประกอบการ

 • ต้องยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคล ประจำปี และ ครึ่งปี (ภ.ง.ด.50 และ 51)
 • หากมีรายได้เกิน 1,200,000 ต่อปี ต้องยื่นชำระภาษีมูลค่าเพิ่มตามแบบ ภ.พ. 30

 

ภาษีป้าย

                ผู้ประกอบธุรกิจที่ติดตั้งป้ายใหม่ หรือแสดงป้ายใหม่ จะต้องชำระภาษีป้ายต่อเจ้าพนักงาน ภายใน 15 วัน และจะต้องยื่นชำระภาษีป้ายทุกปีที่ยังติดตั้งป้าย

สถานที่ขออนุญาต      

กรุงเทพฯ        ยื่นขอ ณ สำนักงานเขตที่ป้ายนั้นตั้งอยู่

ต่างจังหวัด       ยื่นขอ ณ สำนักงานเทศบาล หรือสุขาภิบาล หรือ องค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งดูแลพื้นที่ที่ป้ายนั้นติดตั้งอยู่

 

กฎหมายและระเบียบเฉพาะธุรกิจ

ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

        หากมีการรับจ้างแต่งเล็บ หรือแคะหู   

สถานที่ขออนุญาต      

กรุงเทพฯ        ยื่นขอ ณ สำนักงานเขตที่ตั้งสถานประกอบการ    

ต่างจังหวัด       ยื่นขอ ณ สำนักงานเทศบาล หรือ สำนักงานสุขาภิบาล หรือองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งดูแลเขตพื้นที่ที่ตั้งสถานประกอบการ

                ค่าธรรมเนียม 500 บาท

ใบอนุญาตให้ตั้งหรือใช้สถานที่เป็นที่รับจ้างแต่งผม และให้เป็นผู้รับจ้างแต่งผม

สถานที่ขออนุญาต      

กรุงเทพฯ        ยื่นขอ ณ สำนักงานหรือเขตที่ตั้งสถานประกอบการ    

ต่างจังหวัด       ยื่นขอ ณ สำนักงานเทศบาล หรือ สำนักงานสุขาภิบาล หรือองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งดูแลเขตพื้นที่ที่ตั้งสถานประกอบการ

                ค่าธรรมเนียม            สถานที่ตัดผม    20 – 200           บาท

                                        ผู้รับจ้างตัดผม   20                    บาท   

การปิดป้ายแสดงราคาค่าบริการ

        คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการกระทรวงพาณิชย์ ได้ออกประกาศกำหนดให้ธุรกิจบริการตัดผมและเสริมสวย ต้องปิดป้ายแสดงราคาค่าบริการให้เห็นชัดเจนในที่เปิดเผย ณ สถานที่ตั้ง การฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท

        นอกจากนี้ยังมีกฎและระเบียบด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม สวัสดิการและการคุ้มครองแรงงานที่ต้องถือปฏิบัติ

 

รายละเอียดการลงทุน

        ค่าใช้จ่ายสำหรับการลงทุนเริ่มต้น

        จะแตกต่างกันตามขนาดและลักษณะของกิจการจากข้อมูลเฉลี่ยของการสำรวจการลงทุนเริ่มต้นของผู้ประกอบธุรกิจ จำแนกเป็น

 • ตกแต่งอาคาร เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้สำนักงาน อัตราส่วนร้อยละ 45
 • เครื่องมือและอุปกรณ์ในร้านตัดผม อัตราส่วนร้อยละ 17 ประกอบด้วย เครื่องอบไอน้ำ เครื่องอบผม ไดร์เป่าผม กรรไกรตัดผม ปัตตาเลี่ยน เป็นต้น
 • เงินทุนหมุนเวียน อัตราส่วนร้อยละ 38 ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อวัสดุสำหรับบริการลูกค้า เงินเดือนพนักงาน ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า เป็นต้น

                       

        อัตราผลตอบแทนทางการเงิน

        ขึ้นอยู่กับขนาดของกิจการ ทำเลที่ตั้ง และความสามารถในการบริหารธุรกิจ ข้อมูลเฉลี่ยจากการสำรวจ ผู้ประกอบการมีอัตรากำไรสุทธิต่อรายรับ ร้อยละ 18.24 กำไรสุทธิต่อเงินลงทุน ร้อยละ 48.07 ต่อปี โดยมีระยะเวลาคืนทุนประมาณ 1.8 ปี

               

การตั้งราคาและโครงสร้างราคาที่เป็นธรรม

           ปัจจัยการตั้งราคา

           ประกอบด้วย

 • ต้นทุน
 • ทำเลที่ตั้ง
 • ค่าบริการของร้านตัดผมในระดับเดียวกันในท้องตลาด

           โครงสร้างราคา

      คำนวณโดย ต้นทุน บวกกับ กำไรที่ต้องการ

           ต้นทุนประกอบด้วย

 • ต้นทุนผันแปร เช่น ค่าส่วนแบ่งช่าง ค่าวัสดุ แชมพู น้ำยาสระ ย้อมผม
 • ต้นทุนคงที่จัดสรร เช่น ค่าเช่า เงินเดือนพนักงาน ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า และค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง เครื่องมืออุปกรณ์

 

การบริหาร/การจัดการ

           กด 1 โครงสร้างองค์กร

           ประกอบด้วยงานหลักดังนี้

1.   ด้านการบริหาร รับผิดชอบด้านการเงิน บัญชี จัดซื้อ บุคคล ธุรการ ดูแลความสะอาดของร้าน ต้อนรับลูกค้า และบริหารงานทั่วไป

2.   ด้านการให้บริการ

2.1 การให้บริการตัดผม แต่งผม ไดร์ผม และอื่นๆ โดยช่างตัดผม

2.2 การให้บริการสระผม โดยช่างหรือผู้ช่วยช่าง หรือพนักงานสระผม

      พนักงานและการอบรมพนักงาน

        พนักงาน

1.  พนักงานประจำ เพื่อทำงานทั่วไปด้านการเก็บเงิน ต้อนรับลูกค้า ทำความสะอาด เป็นต้น โดยจำนวนจะขึ้นไปขนาดของร้าน

2.   ช่างตัดผม จะมีทั้งพนักงานประจำและพนักงานรายวัน โดยแบ่งเปอร์เซ็นจากค่าบริการที่เรียกเก็บกับลูกค้า

                การอบรมพนักงาน

                โดยปกติจะไม่มีการฝึกอบรมช่าง แต่จะเน้นการฝึกอบรมด้านการให้บริการ เลือกบุคลากรที่มีบุคลิกภาพที่ดี และมีใจรักด้านบริการ

       

วิเคราะห์ข้อดี ข้อด้อย โอกาส และอุปสรรค

           ข้อดีและข้อด้อย

        ข้อดี

1.       เป็นธุรกิจที่ไม่ซับซ้อน

2.       เน้นในด้านความรู้หรือประสบการณ์ด้านตัดผม

3.       ลงทุนต่ำ เครื่องมืออุปกรณ์ไม่แพง สามารถหาซื้อง่าย

4.       ธุรกิจค่อนข้างมั่นคง มีรายได้ประจำอย่างต่อเนื่อง

        ข้อด้อย

1.       ช่างฝีมือดีหายาก และอัตราการเปลี่ยนงานสูง

2.       ทำเลที่ตั้งที่ดี มีอัตราค่าเช่าสูง ทำให้เป็นภาระต่อผู้ประกอบการ ขนาดกลางและขนาดย่อม 

        โอกาสและอุปสรรค

        โอกาส

1.       เป็นบริการที่ประชาชนทุกเพศทุกวัย มีความจำเป็นต้องใช้บริการ

2.       ผู้ใช้บริการเน้นความสำคัญกับบุคลิกและการแต่งตัวมากขึ้น ทำให้พิถีพิถันในการเลือกใช้บริการร้านที่สามารถให้บริการที่ดี

3.       ร้านขนาดเล็กและขนาดกลาง สามารถตั้งอยู่ย่านชุมชนที่ไม่ใหญ่นัก

4.       ชาวต่างชาติไม่สามารถประกอบอาชีพตัดผมได้โดยเสรี

        อุปสรรค

1.       ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ มีผู้ตกงานเป็นจำนวนมาก ทำให้สูญเสียลูกค้าที่มีกำลังซื้อสูง

2.       มีการแข่งขันสูง เนื่องจากสามารถประกอบกิจการได้โดยง่าย

3.       ในย่านที่สำคัญและในศูนย์การค้า หาสถานที่ตั้งยากและอัตราค่าเช่าสูง

 

ข้อเสนอแนะ

   ด้านการบริหารจัดการ

1.       ต้องมีความรู้พื้นฐานในธุรกิจให้บริการของตนเอง และติดตามความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

2.       ต้องมีความเป็นผู้นำและพื้นฐานความรู้ด้านการบริหารจัดการ

3.    ส่งเสริมและให้โอกาสพนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในธุรกิจในลักษณะแบ่งปันผลประโยชน์จากรายได้

4.       ให้ความสำคัญกับการสรรหาและฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร

5.       ให้ผลตอบแทนและสิ่งจูงใจที่เหมาะสมเพื่อให้แรงกระตุ้นในการปฏิบัติงานของพนักงาน

6.       ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริหารหรือเสนอความคิดเห็น มีความรักและภักดีต่อองค์กร

7.       ดำเนินการให้ถูกต้องต่อกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ

8.       จัดทำแผนธุรกิจที่เหมาะสม ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

9.       ต้องให้ความสำคัญและเวลากับการบริหารอย่างใกล้ชิด

        ด้านการตลาด

                        การบริการและสถานที่ให้บริการ

                การบริการ

1.    ให้บริการที่ดีและเป็นกันเองกับผู้มาใช้บริการ

2.    สร้างตราหรือเครื่องหมายเพื่อให้ลูกค้าระลึกถึงและจดจำได้ง่าย

3.    สร้างมาตรฐานด้านการให้บริการและอัตราค่าบริการ

                        สถานที่ให้บริการ

1.    ใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย, สะอาด และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

2.    เลือกทำเลที่ตั้งให้เหมาะสม สะดวกต่อการติดต่อ  เดินทางสะดวก

                              การส่งเสริมการขาย

1.       ทำป้ายโฆษณาหน้าสถานบริการให้สะดุดตา

2.       ทำโบว์ชัว แผ่นพับ แนะนำบริการ แจกแก่กลุ่มเป้าหมาย

        ด้านบัญชีและการเงิน

1.         ไม่สร้างภาระค่าใช้จ่ายประจำมากเกินไป

2.         มีโครงสร้างเงินลงทุนที่เหมาะสม ไม่ก่อภาระหนี้มากเกินไป

3.         บริหารการเงินอย่างเหมาะสมให้ธุรกิจมีสภาพคล่องทางการเงินสูง

4.         นำกำไรจากการดำเนินงานเป็นเงินทุนสำรองหรือสำหรับการขยายธุรกิจ

5.         แยกบัญชีระหว่างธุรกิจและส่วนตัวเพื่อสามารถควบคุมและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของธุรกิจได้ถูกต้อง

6.         ควรจัดทำงบการเงินให้ถูกต้อง

7.         นำระบบคอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีมาช่วยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดค่าใช้จ่ายด้านแรงงาน

                       

ขอรายละเอียดข้อมูลผ่านเครื่องโทรสาร หรือติดต่อสำนักส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ  โทร 0-25475954-5 โทรสาร 0-25475954

 


ตัวอย่าง รายละเอียดเงินลงทุนของธุรกิจร้านตัดผม

รายการ                                                                                                    จำนวนเงิน(บาท)

ค่าตกแต่งอาคารสำนักงาน                                                                                     158,000

เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้สำนักงาน                                                                          

    – ชุดรับแขก                                                                                                                5,300

    – โต๊ะ / เก้าอี้                                                                                                                4,800

    – ตู้เอกสาร / ตู้โชว์                                                                                                     5,800

    – เครื่องปรับอากาศ                                                                                                  52,000

    – โทรทัศน์                                                                                                                 11,000

    – เครื่องเสียง                                                                                                               8,400

    – ตู้เย็น                                                                                                                          4,700

    – เครื่องโทรศัพท์                                                                                                       8,600

    – เครื่องคิดเลข                                                                                                               600

    – เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ                                                                                                     9,200

                 รวม                                                                                                              110,400

ค่าเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับการให้บริการ                                       

     – เครื่องอบผม                                                                                                          12,000

     – เครื่องอบไอน้ำ                                                                                                     14,000

     – เก้าอี้เสริมสวย                                                                                                         8,300

     – เตียงสระผม                                                                                                            4,000

     – ไดร์เป่าผม                                                                                                             10,000

     – ตู้กระจกเสริมสวย                                                                                                16,000

     – กรรไกรตัดผม                                                                                                       11,000

     – แบตเตอร์เลี่ยนไฟฟ้า                                                                                            2,600

     – อ่างสระผม                                                                                                              7,700

     – อื่นๆ                                                                                                                       12,000

                 รวม                                                                                                                97,600

เงินทุนหมุนเวียน                                                                                                      221,000

รวมเงินลงทุนทั้งหมด                                                                                              587,000

ที่มา  ประมาณการจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบกิจการจำนวน 10 ราย ในช่วงเดือน

          ธันวาคม พ.ศ.2543-มกราคม พ.ศ.2544 และปรับรายการลงทุนซึ่งผู้ประกอบกิจการ

          ส่วนใหญ่ไม่ได้ลงทุนและมีความจำเป็นต่ำออก

 

 

ตัวอย่าง  รายละเอียดรายรับรายจ่าย ของธุรกิจร้านตัดผม

รายการ                                                                                                    จำนวนเงิน(บาท)

รายได้                                                                                                                         1,239,000

รายจ่าย                                                                                                    

    – เงินเดือนพนักงาน                                                                                              208,800

    – ค่าจ้างรายวัน                                                                                                         183,000

    – ค่าเช่าสถานที่                                                                                                       181,920

    – ค่าวัสดุสิ้นเปลือง                                                                                                 144,030

    – ค่าน้ำประปา                                                                                                           12,120

    – ค่าไฟฟ้า                                                                                                                   48,120

    – ค่าโทรศัพท์                                                                                                            16,080

    – ดอกเบี้ย                                                                                                                     6,000

     – ค่าภาษีต่างๆ                                                                                                            7,180

    – ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด                                                                                                75,840

                  รวม                                                                                                             916,086

กำไร(ขาดทุน)ก่อนหักภาษีเงินได้                                                                         322,914

หัก ภาษีเงินได้(30%)                                                                                               96,874

กำไร(ขาดทุน)สุทธิ                                                                                                   226,040

ที่มา  ค่าเฉลี่ยจากผลประกอบกิจการปี พ.ศ.2543 ของผู้ประกอบกิจการจำนวน 10 ราย

          ซึ่งได้จากการสัมภาษณ์ในช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ.2543-มกราคม พ.ศ.2544

 

 

ตัวอย่าง การคำนวณราคา ผู้ประกอบกิจการร้านตัดผมแห่งหนึ่งลงทุนเช่าพื้นที่ในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งพื้นที่ 70    ตารางเมตร  อายุสัญญาเช่า

1 ปี ค่าเช่าเดือนละ 100,000 บาท มีช่างตัดผมให้บริการ 7 คน มีลูกมือ 10 คน  และมีรายละเอียดต้นทุนและต้นทุนต่างๆ ดังนี้

1.     ต้นทุนคงที่

1.1  ต้นทุนคงที่ที่เป็นตัวเงิน (ต่อปี)

(1) ค่าเช่า                                                                              =         1,200,000                  บาท

(2) เงินเดือนพนักงานประจำ                                           =            840,000                  บาท

(3) ค่าไฟฟ้า                                                                          =            120,000                  บาท

(4) ค่าน้ำประปา                                                                  =              60,000                   บาท

(5) ค่าโทรศัพท์                                                                    =              24,000                   บาท

(6) ค่าดอกเบี้ยจ่าย                                                               =                60,000                บาท

(7) ค่าป้าย                                                                             =                 2,000                  บาท

                รวม                                                         =         2,306,000                  บาท

1.2  1.2    ต้นทุนคงที่ที่ไม่เป็นตัวเงิน

(1)     ค่าตกแต่งภายใน  300,000 บาท

คิดค่าเสื่อมราคาร้อยละ 20                                         =             60,000                    บาท

                                (2)  ค่าเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้สำนักงาน 97,000 บาท

                                       คิดค่าเสื่อมราคาร้อยละ 20                                          =             19,400                   บาท

                                (3)  ค่าเครื่องมืออุปกรณ์ 271,800 บาท

                                       คิดค่าเสื่อมราคาร้อยละ 20                                          =             54,360                   บาท

                                                รวมต้นทุนคงที่ที่ไม่เป็นตัวเงิน                         =           133,760                   บาท

                                                รวมต้นทุนคงที่ทั้งหมดต่อปี                              =        2,439,760                   บาท

 

2.     2.       ประมาณการจำนวนลูกค้าที่คาดว่าจะเข้ามาใช้บริการ

ช่างตัดผม  1  คน สามารถให้บริการลูกค้าได้วันละ                              10                           คน

ช่างตัดผม  7  คน สามารถให้บริการลูกค้าได้วันละ                              70                           คน

ในเวลา 1 ปี (300 วัน) สามารถให้บริการลูกค้าได้สูงสุด     = 300X70 = 21,000            คน

ประมาณการมีลูกค้ามาใช้บริการร้อยละ 90 หรือ                  = 18,900                คน

 

                3. ต้นทุนคงที่จัดสรรต่อราย                               =   2,439,760                        = 129.09                บาท

                                                                                                     18,900

 

4. ต้นทุนผันแปร (สระซอย)

                    (1) ค่าแรงงานช่างตัดผมต่อราย                                                    =             60                           บาท

                    (2) ค่าวัสดุสิ้นเปลืองต่อราย                                                          =             40                           บาท

                                รวมต้นทุนผันแปรต่อราย                                                  =          100                            บาท

               

5. ต้นทุนทั้งหมดต่อราย                                     = 129.09+100      =          229.09                       บาท

               

6. ผู้ประกอบกิจการตั้งอัตราค่าบริการโดยให้มีกำไรร้อยละ 20 ของต้นทุนทั้งหมด

                                                                                                                =             45.82                      บาท

                                ราคาให้บริการต่อราย                         = 229.09+45.82  =          274.91                       บาท

                7. ผู้ประกอบกิจการตัดสินใจตั้งอัตราค่าบริการสระซอย               =          280          บาท/คน/

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *