รังนกกระจอก

รังนกกระจอก
กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว นกสี่ชนิดได้พูดคุยกันถึงรังของพวกมัน
เพื่อหาข้อสรุปว่ารังของนกชนิดใดดีที่สุด นกกระจาบ มักทำรังอยู่รวม
กันเป็นฝูงใหญ่บนต้นไม้ต้นเดียวกัน รังของพวกมันจึงดูยิ่งใหญ่
เพราะมีจำนวนมาก, นกพิราบ มักทำรังอาศัยตามชายคาบ้านของคน
รังของพวกมันจึงแข็งแรงป้องกันภัยธรรมชาติได้ดีกว่ารังนกชนิดอื่น,
นกเป็ดน้ำ มักทำรังอยู่ตามริมชายน้ำ จึงอุดมสมบูรณ์ด้วยอาหารต่างๆ
และนกกระจอก รังของมันมีขนาดเล็กแทรกอยู่อย่างโดดเดี่ยวดูไม่
สะดุดตา นกทั้งสี่ชนิดต่างถกเถียงกันว่ารังของใครที่ดีที่สุด
นกกระจาบกล่าวว่า รังของพวกมันดีที่สุด เพราะมีจำนวนมาก
ยิ่งใหญ่ ดูอลังการ โอ่อ่า มองเห็นได้จากที่ไกลๆ เป็นเหมือน นคร
แห่งนก นครที่มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งใหญ่
นกพิราบกล่าวว่า รังของพวกมันดีที่สุด เพราะแข็งแกร่งอยู่ใต้ชาย
คาบ้านของคน หลบฝนหลบร้อนได้ดีกว่าใต้ต้นไม้ รังของพวกมันจึง
ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติดีที่สุด
นกเป็ดน้ำกล่าวว่า รังของพวกมันดีที่สุด เพราะอยู่ใกล้แหล่งอาหาร
อุดมสมบูรณ์ เพียงบินออกไปไม่ไกลก็สามารถจับปลากินเป็นอาหาร
ได้แล้ว รังของพวกมันจึงดีที่สุด
นกกระจอกกล่าวว่า รังของพวกมันคงแย่ที่สุด เพราะนอกจากจะ
เล็กคับแคบ มองไม่ค่อยเห็นแล้ว ยังห่างไกลจากแหล่งอาหาร ไม่
แข็งแรง แทรกอยู่ตามต้นไม้ลับตาเท่านั้น
นกทั้งสี่ไม่อาจหาข้อสรุปว่ารังของนกชนิดใดที่ดีที่สุดได้ พวกมันได้
แต่เห็นพ้องต้องกันว่ารังของนกกระจอกนั้นแย่ที่สุด ดังนี้ นกกระจอก
จึงคิดอยากย้ายรัง มันอยากได้รังที่เหมือนกับนกตัวอื่นๆ บ้าง อยู่มา
วันหนึ่งนกกระจอกก็บินออกจากรังแล้วไปหานกกระจาบเพื่อขออยู่กับ
นกกระจาบ ทว่า มันเห็นคนกำลังเก็บรังนกกระจาบอยู่ นกเหล่านั้นไม่
อาจทำอะไรได้ มันเข้าไปถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับรังที่มากมายเฉกเช่น
มหานครแห่งนกของเธอ นกกระจาบกล่าวว่าเพราะรังของพวกมัน
มีจำนวนมาก จึงเป็นที่สังเกตได้ง่าย คนจึงมักปีนมาเก็บเอาไป ว่า
แล้วพวกนกกระจาบก็บินหลบไปสร้างรังใหม่ นกกระจอก จึงบินไป
หานกพิราบเพื่อขออาศัยอยู่ด้วย นกกระจอกเห็นคนกำลังรื้อรังของ
พวกนกพิราบอยู่ นกพิราบเหล่านั้นไม่อาจทำอะไรได้ จึงเข้าไปถาม
นกพิราบกล่าวว่าเพราะรังของพวกมันอาศัยผู้อื่นอยู่ เมื่อคนไม่ต้อง
การเห็นว่ารกจึงทำลายรังของพวกมัน แล้วก็บินจากไปสร้างรังใหม่
นกกระจอกจึงบินไปหานกเป็ดน้ำเพื่อขออาศัยอยู่ด้วย เห็นนกเป็ดน้ำ
กำลังคาบลูกน้อยหนีน้ำที่กำลังขึ้นอยู่ จึงเข้าไปถามว่าเกิดอะไรขึ้น
กับรัง นกเป็ดน้ำกล่าวว่าที่ใดมีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ที่นั้นก็มีภัย
ธรรมชาติอยู่คู่กัน ตอนนี้น้ำกำลังขึ้นทำให้พวกมันต้องย้ายรังใหม่
ดังนี้ นกกระจอกจึงต้องบินกลับรังเล็กๆ ของตน มันพบว่ารังของมัน
ยังคงอยู่สมบูรณ์ตามปกติ เพราะรังของมันเล็กพอดีตัว ไม่โดดเด่น
เรียกให้ใครมาแย่งไปแบบรังของนกกระจาบ, ไม่อาศัยผู้อื่นอยู่แบบรัง
ของนกพิราบ, ไม่อาศัยธรรมชาติที่แปรปรวนตามฤดูกาลแบบรังของ
นกเป็ดน้ำ มันจึงคิดได้ว่ารังของมันนั่นแหละที่ดีที่สุด … จบ
นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการพอใจความเป็นอยู่แบบเรียบง่ายนั้น มี
ความยั่งยืนมากกว่าเพราะความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรนั่นแหละที่นำ
ภัยมาสู่ตัว, การพึ่งพาอาศัยผู้อื่นก็ล้วนไม่มีความมั่นคงแน่นอน, การ
อาศัยธรรมชาติมากเกินไป ก็ต้องรับความแปรปรวนของธรรมชาติ
การอยู่ได้อย่างมั่นคงยั่งยืน คือ การพอใจในความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย
พอดีตัว ไม่แสวงหาความยิ่งใหญ่เกินตัว, การพึ่งพาผู้อื่น หรืออาศัย
พึ่งพาธรรมชาติมากเกินไป ทั้งหลายนี้ล้วนไม่ใช่ที่อาศัยที่ยั่งยืนอย่าง
แท้จริง ยิ่งดียิ่งไม่ปลอดภัยด้วยประการฉะนี้.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *