ระบบขนส่งมวลชนแบบสวิสเซอร์แลนด์


ระบบขนส่งมวลชนแบบสวิสเซอร์แลนด์
 
วันที่ : 12 กันยายน 2551 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : หนังสือพิมพ์บางกอกทูเดย์
 
            ปัญหาจราจรถือเป็นปัญหาสำคัญของเมืองต่าง ๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองใหญ่ที่มีผู้คนอาศัยอยู่กันอย่างหนาแน่น การพัฒนาคุณภาพของระบบขนส่งมวลชนสาธารณะจึงเป็นทางออกสำคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในเมืองได้อย่างดี

            ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ได้ตระหนักถึงความจำเป็นของการพัฒนาคุณภาพของระบบขนส่งมวลชนสาธารณะเพื่อช่วยให้ประชาชนเดินทางคมนาคมได้โดยสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพื่อดึงดูดให้ประชาชนมาใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้น เพราะนอกจากจะเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรที่ติดขัดแล้ว ยังเป็นการช่วยลดมลพิษ และลดผลกระทบที่เกิดจากการสร้างถนนและที่จอดรถอีกด้วย สิ่งที่รัฐบาลสวิสเซอร์แลนด์ได้ดำเนินการนั้น เป็นการปรับปรุงทั้งการบริการและระบบต่าง ๆ อย่างครบวงจร
 
            ในขั้นต้น รัฐบาลได้จัดให้บริการรถโดยสารประจำทางและรถไฟที่มีความถี่สม่ำเสมอตลอดทั้งวัน คือ ทุก ๆ 6.5 นาที ทำให้ผู้โดยสารไม่ต้องรอนาน สามารถคาดการณ์เวลาเดินรถได้ มีการประชาสัมพันธ์ตารางเวลาการเดินรถที่มีความน่าเชื่อถือ เที่ยงตรง โดยใช้เทคโนโลยีมาช่วยบอกเวลาเดินรถได้อย่างแม่นยำ เช่น ในเมืองซูริคซึ่งเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อว่าน่าอยู่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก ได้มีการนำระบบติดตามรถอัตโนมัติเพื่อบอกตำแหน่งของรถประจำทางและรถไฟมาใช้ โดยจะมีศูนย์ควบคุมที่สามารถบอกได้ว่า ณ แต่ละขณะเวลา รถแต่ละคันเคลื่อนที่อยู่ตรงจุดใดได้ตลอดทั้งวัน รวมทั้งการทำให้สภาพรถดูสะอาด มีความปลอดภัย การที่ผู้โดยสารรู้เวลาเจาะจง ทำให้เกิดการกระจายผู้โดยสาร ทำให้รถแต่ละคันไม่มีผู้โดยสารที่แน่นจนเกินไป
 
            นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้จัดให้มีกลไกประสานความร่วมมือกับผู้จัดบริการระบบขนส่งมวลชนแต่ละประเภทในการให้บริการรถสาธารณะ เช่น จัดให้มีสถานีหยุดรถไฟ รถประจำทาง ที่เดียวกัน เพื่อให้ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนการเดินทางจากรถประเภทหนึ่งไปอีกประเภทหนึ่งได้อย่างสะดวกรวดเร็ว รวมทั้งการประสานในเรื่องของตารางเวลาการเดินรถร่วมกัน เพื่อให้ผู้โดยสารไม่ต้องเสียเวลารอนาน
 
            การใช้ระบบบัตรโดยสารใบเดียวกับบริการรถสาธารณะทุกประเภทช่วยเพิ่มความสะดวกให้กับประชาชน และส่งผลช่วยลดค่าโดยสารลงได้ในระดับหนึ่ง การสร้างระบบตั๋วลดประหยัดที่มีหลากหลายเหมาะกับคนที่ใช้บริการรถสาธารณะเป็นประจำ เช่น ตั๋วรายปี ตั๋วรายเดือน ตั๋วรายสัปดาห์ โดยกำหนดให้ตั๋วรายปีที่มีราคาโดยเฉลี่ยต่อเดือนถูกกว่าตั๋วรายเดือน เป็นต้น โดยดำเนินการร่วมกับการไม่ส่งเสริมให้มีการใช้รถส่วนตัวมากขึ้น เช่น การเก็บธรรมเนียมการใช้ถนนและที่จอดรถในเขตเมืองชั้นใน เป็นต้น ซึ่งทาง Swiss Federal Railway ได้จัดทำ webpage ที่คำนวณและเปรียบเทียบให้เห็นชัดเจนว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการใช้รถส่วนตัวในระยะทางใกล้ ๆ จากชานเมืองซูริคไปยังบริเวณย่านธุรกิจของซูริค มีอัตราค่าใช้จ่ายที่แพงกว่าการใช้บริการระบบขนส่งมวลชนสาธารณะถึงร้อยละ 61
 
            การแก้ไขปัญหาจราจรต้องทำควบคู่กันไปอย่างเป็นระบบ ทั้งการเพิ่มคุณภาพบริการของรถสาธารณะเพื่อจูงใจให้ประชาชนมาใช้ระบบขนส่งมวลชน และมาตรการที่ลดแรงจูงใจในการใช้รถส่วนตัว ตัวอย่างจากสวิสเซอร์แลนด์น่าจะให้แนวคิดสำหรับการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนของไทยได้บ้าง
 


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *