รวย…ไม่ยาก

รวย…ไม่ยาก

ทำอย่างไรเราจึงจะมีเงินใช้จ่ายได้อย่างอิสระ หรือ มีเงินใช้จ่ายอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับฐานะในอนาคต โดยที่ไม่เป็นภาระของลูกหลานและสังคม เราควรจะเริ่มจากปัจจุบันที่เราต้องรู้จักวิธีการหาเงิน ตามมาด้วยการรู้จักใช้เงินให้มีเหลือ และ สะสมเงินส่วนที่เหลือให้พอกพูนงอกเงยขึ้นเรื่อย ๆ
มีบทกลอนอันทรงคุณค่าที่พึงอนุรักษ์ไว้ มั่นท่องจำให้ขึ้นใจ และ สอนต่อไปยังลูกหลาน…

มีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาท อย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์
มีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจง อย่าจ่ายลงให้มากจะยากนาน

จากบทกลอนนี้ไม่ได้หมายความว่าเมื่อเราออมเงินแล้วจะทำให้เราขัดสนทำให้เราไม่ได้ใช้จ่าย แต่ หมายความว่าหากเราไม่มีการออมเราก็จะไม่ได้ใช้จ่ายในสิ่งที่เราต้องการ ดังนั้นหากเราต้องการที่จะใช้จ่ายได้อย่างอิสระตามความพอใจของเรา เราก็จำเป็นที่จะต้องเก็บออม
สำหรับในประเทศไทยเป็นที่ทราบกันดีว่าระหว่างนี้เราไม่สามารถที่จะพึ่งพาสวัสดิการของรัฐได้มากนัก หากเรามีการเจ็บป่วย แม้ไม่ใช่โรคที่ร้ายแรง ค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายส่วนนี้มีราคาสูงมากขึ้นทุกวัน หากไม่มีการจัดเตรียมเงินก้อนส่วนนี้ไว้เลยจะทำให้บุคคลในครอบครัวประสบกับปัญหาความยุ่งยากและกู้หนี้ยืมสินได้
การศึกษาในโลกปัจจุบันยิ่งทวีความสำคัญ สำหรับในสังคมไทยพ่อแม่ไม่เพียงแต่ส่งลูกเข้าเรียนตามระบบปกติ แต่ยังส่งลูกเรียนพิเศษเพื่อเสริมสร้างทักษะในด้านต่างๆอีกมาก ค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาของบุตรหลานสูงขึ้นทุกวัน เราจึงควรมีการเก็บออมเพื่อการใช้จ่ายในส่วนนี้อีก
หากจะกล่าวโดยสรุป การออมมีประโยชน์หลายประการเช่น
1.เพื่อให้มีเงินใช้จ่ายได้อย่างอิสระตามความพึงพอใจในอนาคต ไม่เป็นภาระแก่ลูกหลานเมื่อวัยชรา
2.เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในยามเจ็บป่วย
3.เพื่อเป็นหลักประกันและอนาคตที่มั่นคงให้กับชีวิตของตนและครอบครัว
4.เพื่อเป็นทุนการศึกษาของบุตรหลาน
5.เพื่อเป็นมรดกให้แก่บุตรหลาน
6.เพื่อเป็นหลักทรัพย์/หลักประกัน สร้างเครดิต และ เงินลงทุนในการประกอบอาชีพ
ดังนั้นเราทุกคนจึงควรที่จะหันมาสนใจที่จะออมเงินกันตั้งแต่วันนี้ อย่างน้อยที่สุดก็เพื่อตัวเราเอง เมื่อตัวเราเองได้ประโยชน์ ประโยชน์นั้นจะส่งต่อไปยังครอบครัวของเรา คนที่อยู่รอบๆตัวเรา สังคมและประเทศชาติ
เริ่มออมวันนี้ด้วยวิธีง่ายๆ…หยอดเงินลงในกระปุก และ หยอดอีกครั้งทุกๆวัน

ที่มา : www.tpa.or.th

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *