ยอดขายมอเตอร์ไซค์โต ฤาอุบัติเหตุจะโตตาม?

ยอดขายมอเตอร์ไซค์โต ฤาอุบัติเหตุจะโตตาม?

อย่างที่ทราบกันโดยทั่วไปว่า ในประเทศไทยนั้น อุบัติเหตุทางรถยนต์และความสูญเสียที่เกิดกับชีวิตและทรัพย์สินส่วนใหญ่มาจากพาหนะชนิดรถจักรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ และอัตราการเติบโตของจำนวนผู้ใช้รถจักรยานยนต์ก็ยังผันแปรตามกันไปกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจด้วย
นับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 1 ได้รับการประกาศใช้ในปี พ.ศ.2504 ถนนได้กลายเป็นคมนาคมหลักของประเทศแทนทางรถไฟ การลงทุนขยายตัว เช่น การขยายตัวของงานนอกภาคเกษตร โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ทำให้คนต้องเดินทางและติดต่อกันมากขึ้น พาหนะจึงกลายเป็นปัจจัยสำคัญของชีวิตสมัยใหม่
จำนวนมอเตอร์ไซค์ในภาคอีสานเพิ่มจาก 686 คันในปี 2502 เป็น 1,338,659 คัน ในปี 2536 หรือเพิ่มถึง 1,951 เท่า ในเวลา 34 ปี
จนกระทั่งปัจจุบัน รถจักรยานยนต์กลายมามีบทบาทสำคัญต่อการเดินทางและการขนส่งทั้งในเมืองและชนบท ด้วยเป็นพาหนะที่มีความสะดวก มีระดับราคาที่ไม่สูงนัก และประหยัดน้ำมัน ทั้งยังมีแนวโน้มการใช้เติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สังเกตได้จากยอดขายในช่วง 15 ปีล่าสุดของสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ยอดขายจักรยานยนต์ ในประเทศไทย ในรอบ15 ปี
พ.ศ.2536-2550 (ค.ศ.1993-2007)
 
 

     … ปี พศ.(ค.ศ. )               ยอดรวมทั้งหมด (คัน)  หมายเหตุ
2536(1993) 1,009,565   
2537(1994)   1,276,630   
2538(1995) 1,464,970   
2539(1996)  1,236,159   
2540(1997 )  910,664   ช่วงเศรษฐกิจตกต่ำพศ.2540
2541(1998)  526,845   
2542(1999)  604,010   
2543(2000 )  783,678   
2544(2001)  907,100    
2545(2002 )  1,327,675   
2546(2003)   1,766,860   
2547(2004 ) 2,026,841  การแข่งขันด้านสินเชื่อเข้มข้น
2548(2005) 2,112,426  
2549(2006) 2,054,588   
2550(2007) 275,931 มกราคม – กุมภาพันธ์

 ข้อมูล : สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ในปี พ.ศ.2546 จำนวนจักรยานยนต์ในประเทศไทยอยู่ที่ 17 ล้านคัน และมีอัตราการเพิ่มขึ้นแต่ละปีมากกว่า 2,000,000 คัน ในช่วงปี พ.ศ. 2547-49 นับถึงปี พ.ศ.2550 จำนวนการใช้รถจักรยานยนต์มีโอกาสทะลุเกิน 20 ล้านคัน นั่นหมายความว่า อัตราส่วนจำนวนจักรยานยนต์ต่อประชากรไทยคือ 3 คนต่อ 1 คัน สูงเป็นอันดับ 3 ของโลก รองจาก ไต้หวันและมาเลเซีย เท่านั้น
อัตราการใช้รถจักรยานยนต์ที่เพิ่มขึ้นขนาดนี้ ย้ำให้เราได้ตระหนักว่า สถิติที่ว่า “อุบัติเหตุทางรถยนต์และความสูญเสียที่เกิดกับชีวิตและทรัพย์สินส่วนใหญ่มาจากพาหนะชนิดรถจักรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซค์” ไม่ใช่การค้นพบสาเหตุของปัญหา หากแต่เป็นการค้นพบกับดักความเจริญที่รอให้ทุกฝ่ายต้องจริงจังรับมือกับปัญหาที่จะเพิ่มขึ้นแน่

เรียบเรียงจาก : บันทึกโฉมหน้าอุบัติเหตุ มอเตอร์ไซค์ (Motorcycle Safety Diary) โดย ยุทธนา วรุณปิติกุล และ สุพิตา เริงจิต

ที่มา : ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *