มุมมองของคุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์

มุมมองของคุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์
Post Today – ในการประกาศผลรางวัล Thailand Corporate Excellence Awards 2006 ซึ่งดำเนินมาครบรอบ 6 ปี ผมและคุณวรรณวีรา รัชฎาวงศ์ กรรมการบริหารสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ได้มีโอกาสร่วมสัมภาษณ์ท่านผู้นำ 6 ท่านลงในรายงานการประกาศผลรางวัลฯ …
สำหรับสัปดาห์นี้เรามาเรียนรู้มุมมองของคุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท.

อะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้ ปตท.ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับรางวัลฯ หลายครั้งครับ

ธรรมชาติของธุรกิจพลังงานเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง และยังจำเป็นต้องอาศัยเครือข่ายทางธุรกิจที่ต้องเชื่อมโยงกันไปทั่วโลก ปตท.จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีทีมผู้บริหารที่จะต้องคอยพัฒนาองค์กรให้แข็งแรง มีฐานะมั่นคง และสามารถเผชิญปัญหาอุปสรรคและความท้าทายในยุคที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้นทีมบริหารที่มีความเป็นเลิศจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะทำให้เรามีศักยภาพการแข่งขันสูง และยังเป็นการทำให้การดำเนินธุรกิจยั่งยืน ซึ่งนำผลประโยชน์มาสู่ประเทศชาติของเราในท้ายที่สุด

มีคำแนะนำอย่างไรสำหรับองค์กรอื่นๆ ที่ต้องการพัฒนาหรือยกระดับไปสู่ความเป็น Corporate Excellence บ้างครับ

องค์กรจะต้องให้ความสำคัญพัฒนาสิ่งต่อไปนี้

พัฒนาและยกระดับมาตรฐานในการทำงานให้สูงขึ้น
พัฒนาคน ให้เป็นทั้งคนดีและคนเก่ง และให้มีประสิทธิผลสูง เพื่อที่จะได้ช่วยพัฒนายกระดับองค์กรให้ดียิ่งขึ้นในปัจจุบัน และมีความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ด้วย
พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดนวัตกรรมสำหรับองค์กร
พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อที่จะได้มีขีดความสามารถในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณค่าและแข่งขันได้
สำหรับนักธุรกิจที่ไม่ได้บริหารองค์กรขนาดใหญ่แบบ ปตท. จะแนะนำประสบการณ์อะไรของคุณประเสริฐที่คิดว่าสามารถจะนำไปประยุกต์ใช้ได้ครับ

การเป็นผู้บริหารต้องมีความสามารถในการติดตามงานเพื่อให้แน่ใจว่าแผนงานต่างๆ ได้ดำเนินไปตามความคาดหวัง วิธีการก็คือต้องดำเนินการสื่อสารอย่างสม่ำเสมอกับบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนมีความเข้าใจที่ชัดเจนในเป้าหมายเดียวกัน

นอกจากนี้ ควรเปิดโอกาสให้คนที่ร่วมงานด้วยได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น ซึ่งทำให้ทีมงานร่วมแรงร่วมใจ ตลอดจนการสื่อสารสองทางให้ชัดเจนกับทุกฝ่ายที่มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นสิ่งที่จำเป็น

มีคำแนะนำสำหรับเรื่องของการบริหารคนอย่างไรครับ

การพัฒนาคนต้องสอดคล้องกับแผนธุรกิจ ต้องหาคนที่ดีและเก่ง อีกทั้งผู้นำต้องมีการจูงใจ มีบุคคลากรที่มีคุณภาพพอเพียงรองรับงาน ผู้นำต้องทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม และมีวิสัยทัศน์

มีการตัดสินใจสำคัญเรื่องใดบ้างครับ ที่ทำให้ ปตท.ก้าวสู่องค์กรที่ยอดเยี่ยมได้

การที่เรามุ่งมั่นเรื่อง HPO–High Performance Organization หรือองค์กรที่เน้นผลงานระดับสูง และการที่เราต้องการเป็นผู้นำในระดับภูมิภาค ตลอดจนการที่เรามุ่ง Synergy คือการประสานพลังและองค์ความรู้ของคนในกลุ่มธุรกิจ ทำให้เราก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นใจ

ในกรณีที่หาคนมาทำงานร่วมกับท่าน ปกติมองหาคุณสมบัติอะไรครับ

พื้นฐานคือความชำนาญในงานที่จะเข้ามาทำ และมีภาวะผู้นำที่สามารถกระตุ้นจูงใจผู้อื่น มีวิสัยทัศน์ รักการเรียนรู้ ทัศนคติเชิงบวกที่นำไปปฏิบัติได้ มีความคิดริเริ่มในทางยุทธศาสตร์ บริหารงานเก่ง สามารถบรรลุเป้าหมายได้ หรือสร้างทีมงานได้เก่ง เข้ากับวัฒนธรรมองค์กรได้ดี และมีธรรมาภิบาล

ท่านคิดว่าตัวเองมีทักษะอะไรที่โดดเด่นครับ

ผมชอบเรียนรู้และศึกษาค้นคว้าตลอดเวลา คนเราจะต้องเริ่มด้วยการที่มีใจเปิดกว้างพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ เราเรียนรู้ได้ตลอดเวลา เราสามารถเรียนรู้ได้จากการสังเกต การลงมือทำงาน การเข้าห้องอบรม การทำวิจัยค้นคว้า

ที่สำคัญเมื่อเรียนรู้แล้ว ต้องรู้จักนำมาใช้งานให้เกิดประโยชน์ นำมาบูรณาการให้เกิดผลงานที่ดีขึ้น แล้วแลกเปลี่ยนให้กับทีมงานคนอื่นๆ การมีความรู้ทำให้คนเราพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

องค์ความรู้เป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับองค์กร ที่ทำให้เรามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกันในองค์กรได้

ท่านมีคำแนะนำอย่างไรบ้างสำหรับการบริหารจัดการในยุคที่ความไม่แน่นอนมีสูงเช่นนี้

ในการบริหารจัดการในยุคที่มีความผันผวนเช่นนี้ ผู้บริหารต้องมีใจเปิดกว้าง มีความกระหายใคร่ที่จะเรียนรู้ตลอดเวลา และพร้อมที่จะตัดสินใจ อย่าหลงใหลเป็นปลื้มกับความสำเร็จในอดีต ต้องมีเป้าหมายทางธุรกิจที่ชัดเจนว่าต้องการอะไร

ความสำเร็จในวันนี้ไม่ได้เป็นเครื่องยืนยันว่าเราจะสำเร็จในอนาคต

“เชื่อมช่องว่าง” กับ เกรียงศักดิ์ นิรัติพัฒนะศัย Executive Coach ภายใต้แบรนด์ The Coach คุณสามารถติดต่อเขาได้ที่ coachkriengsak@yahoo.com หรืออ่านงานเขียนที่เคยตีพิมพ์ในโพสต์ทูเดย์ ที่ www.thaicoach.com

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *