มืออาชีพ ในการ บริหาร บุคคล พึงตระหนักในสิ่งต่อไปนี้

มืออาชีพ ในการ บริหาร บุคคล พึงตระหนักในสิ่งต่อไปนี้

มืออาชีพ ในการ บริหาร บุคคล พึงตระหนักในสิ่งต่อไปนี้
เก่งคิด เก่งคน เก่งเรียน(รู้) เก่งงาน และเก่งดำเนินชีวิต นี่คือสโลแกนของนักบริหารงานบุคคล ชีวิตการทำงานที่ต้องจัดการดูแลเรื่องคนไม่ใช่เรื่องง่าย ทุกอย่างต้องพอดีๆ ต้องเรียนรู้เองพิสูจน์เอง เป็นบทเรียนที่ไม่มีใครสอน
มืออาชีพในการบริหารบุคคลพึงตระหนักในสิ่งต่อไปนี้
รู้รอบ รู้ลึก รู้ซึ้ง
กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล…นั่นคือสิ่งที่คุณต้องเรียนมาทั้งทางทฤษฎี และเก็บเกี่ยวจากประสบการณ์จริง รู้รอบสถานการณ์ หมั่นติดตามข่าวสารบ้านเมือง เศรษฐกิจ
สังคมรอบด้าน
รู้สึก ประเมินได้ สามารถวิเคราะห์ ประเมิน และประมวลเหตุการณ์ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์การ เพื่อค้นหามาตรการแก้ไขและป้องกันนำมาเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติต่อไป
เป็นผู้นำ เมื่อเกิดปัญหาสามารถเผชิญปัญหานั้นด้วยสติ และเป็นที่พึ่งของลูกน้องได้
ประนีประนอม เป็นหัวใจในการทำงานทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคน
กล้าตัดสินใจ ฉับไวและไม่โลเลในสิ่งที่ต้องตัดสินใจ
ยอมรับข้อบกพร่อง คนทุกคนจะยอมรับความผิดพลาดของตน
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สิ่งใหม่ๆ ในองค์กรที่คุณคิดและสร้างขึ้น จะเพิ่มการยอมรับจากลูกน้อง
ขยัน อดทน ไม่ท้อแท้ เรื่องเกี่ยวกับคนต้องใช้คุณสมบัติข้อนี้มากเป็นพิเศษ
มีน้ำใจนักกีฬา เป็นคุณสมบัติพื้นฐานในการทำงานทุกประเภทปรับตัวได้ทุกสถานการณ์ ต้องรู้จักการยืดหยุ่น วางตน ว่าเมื่อใดจะเป็นนาย เมื่อใดจะเป็นเพื่อนร่วมงาน
มนุษยสัมพันธ์ดี ซื่อสัตย์ การเข้าถึงจิตใจของคนทำงาน จะทำให้การบริหารเป็นเรื่องง่าย

ที่มา : www.narak.com

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *