พิพิธภัณฑ์การขนส่งทางน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ

พิพิธภัณฑ์การขนส่งทางน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ
Source: LogisticsDigest

แหล่งเรียนรู้ประวัติพาณิชยนาวีไทย
ท่าเรือแหลมฉบัง สร้าง “พิพิธภัณฑ์การขนส่งทางน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ” ตั้งเป้าเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติพาณิชยนาวีไทย พร้อมมุ่งส่งเสริมให้เยาวชนสนใจเรื่องพาณิชยนาวีมากขึ้น

ด้วยมองเห็นความสำคัญของกิจการพาณิชยนาวีไทย และเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนสนใจเรื่องพาณิชยนาวีมากขึ้น ดังนั้น การท่าเรือแห่งประเทศไทย จึงทุ่มงบประมาณ 167 ล้านบาท สร้างพิพิธภัณฑ์การขนส่งทางน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของกิจกรรมการขนส่งสินค้าทางน้ำอย่างสมบูรณ์และเป็นระบบ รวมทั้งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดชลบุรี…

“โครงการพิพิธภัณฑ์การขนส่งทางน้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ก่อตั้งขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 12 สิงหาคม 2547 ซึ่งกระทรวงคมนาคมมองว่าในประเทศไทย ยังไม่มีแหล่งรวบรวมความรู้เกี่ยวกับการพาณิชยนาวี โดยตั้งเป้าให้พิพิธภัณฑ์ฯ นี้ เป็นแหล่งเรียนรู้ พร้อมมุ่งส่งเสริมให้เยาวชนมีความสนใจเรื่องพาณิชยนาวี รวมทั้งเป็นแหล่งสันทนาการเชิงวิชาการของประชาชนทั่วไปอีกด้วย” เรือเอกอิทธิชัย สุพรรณกูล รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง แสดงทรรศนะ
แหล่งรวบรวมข้อมูลพาณิชยนาวีจากอดีต ถึง ปัจจุบัน สู่อนาคต
รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง กล่าวต่อว่า อาคารพิพิธภัณฑ์มีรูปลักษณ์เป็นสถาปัตยกรรมสมัยใหม่สื่อความหมายถึง การท่าเรือแห่งประเทศไทย ภายในอาคารจะจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมต่าง ๆ เป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 จัดแสดงเรื่องประวัติศาสตร์การพาณิชยนาวีของประเทศไทย มีเนื้อหาเกี่ยวกับเส้นทางการเดินเรือสินค้า รูปแบบของเรือขนส่งสินค้า และความสำคัญของการขนส่งทางน้ำในอดีต ซึ่งจะเป็นการสื่อด้วยภาพ หุ่นจำลอง ประกอบ แสง สี เสียง ควบคุมด้วยระบบเซนเซอร์ ส่วนที่ 2 จัดแสดงเรื่องการท่าเรือแห่งประเทศไทย จากคลองเตยสู่แหลมฉบัง มีเนื้อหาเกี่ยวกับ การเข้ามามีบทบาทหน้าที่การขนส่งสินค้าทางทะเล เทคโนโลยีการขนส่งทางน้ำในปัจจุบัน รูปแบบของเรือ เครื่องมือ และวิธีการบรรจุหีบห่อ ซึ่งจะเป็นการสื่อด้วยสไลต์มัลติวิชั่นและวีดีโอ

“ส่วนสุดท้ายเป็นการแสดงเรื่องพัฒนาการและเทคโนโลยีการขนส่งทางน้ำ มีเนื้อหาเกี่ยวกับพัฒนาการของเรือต่างๆ ในต่างประเทศที่มีเทคโนโลยีอันล้ำหน้า ตลอดจนโครงการในอนาคตเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการขนส่งทางน้ำ มุ่งให้ผู้เข้าชมสร้างจินตนาการ และมีความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับรูปแบบการให้บริการขนส่งสินค้าในอนาคต ที่ท่าเรือแหลมฉบัง จะก้าวสู่การเป็นท่าเรือมาตรฐานโลก (World Class Port)” รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง กล่าว

ทั้งนี้ การกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนากิจการขนส่งทางน้ำของไทยไม่ว่าจะในรูปแบบใด เชื่อว่าจะเป็นแรงผลักดันสำคัญช่วยให้ท่าเรือก้าวสู่การเป็นท่าเรือมาตรฐานโลกได้ โดยเฉพาะโครงการพิพิธภัณฑ์การขนส่งทางน้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ…

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *