พัฒนา “ความไว้วางใจ” ในองค์กร

พัฒนา “ความไว้วางใจ” ในองค์กร
กรุงเทพธุรกิจ วันอังคารที่ 03 มีนาคม พ.ศ. 2552
พฤติกรรมความดีที่สะท้อนความน่าเชื่อถือและไว้วางใจได้ ส่วนใหญ่จะเป็นพฤติกรรมเชิง E.Q. ได้แก่ ความเป็นผู้ใหญ่ มีหลักการใช้เหตุผล มีวินัย ความรับผิดชอบ บริหารอารมณ์ได้ดี
ความไว้วางใจ (Trust) เป็นคำที่เข้าใจความหมายได้ง่าย แต่สร้างได้ยาก ที่ว่าความไว้วางใจนั้นสร้างยาก เพราะต้องอาศัยปัจจัยที่ทำให้เชื่อมั่นอย่างน้อย 2 ด้านประกอบกัน คือ 1. ความเก่ง มีประสบการณ์ ความสามารถที่น่าเชื่อถือ และ 2. ความดี คือ มีคุณลักษณะส่วนบุคคลที่น่านับถือ และทั้งสองด้านนี้ต้องใช้เวลาและความต่อเนื่องเป็นเครื่องพิสูจน์ยืนยันด้วย
พ่อแม่จะไว้วางใจลูกให้ไปเที่ยวเตร่ได้ ก็ต่อเมื่อลูกประพฤติตัวดี ขยันหมั่นเพียรอย่างต่อเนื่อง และมีผลการสอบที่ผ่านมาเป็นที่น่าพอใจ หัวหน้าจะไว้วางใจให้ลูกน้องทำงานแทนตนในช่วงพักร้อน ก็เพราะหัวหน้ามั่นใจในความรับผิดชอบและเห็นฝีมือของลูกน้องจากผลงานที่ผ่านมา องค์กรจะได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าก็ต้องเกิดจากการใส่ใจดูแลอย่างจริงใจ สามารถสร้างสรรค์บริการที่ตรงตามความคาดหมายได้อย่างต่อเนื่อง จะเห็นได้ว่า ความไว้วางใจ หากเกิดขึ้น ไม่ว่ากับบุคคล หรือ เกิดขึ้นในระดับใด ก็จะช่วยทำให้ความสัมพันธ์ดีขึ้น ส่งผลต่อแรงจูงใจที่จะสรรค์สร้างผลงานให้ดีขึ้นตามไปด้วย
เราจะสร้างและพัฒนา “ความไว้วางใจได้” นั้นให้เกิดขึ้นกับพนักงาน ทีมงาน ภายในองค์กรได้อย่างไร
พนักงาน สามารถพัฒนาตนให้เป็นคน “วางใจได้ เชื่อถือได้” โดยมุ่งพัฒนาทั้งคุณลักษณะส่วนบุคคลและความสามารถของตนอย่างต่อเนื่อง จริงๆ แล้ว การพัฒนาให้ตนเองเป็นคนที่ใครเห็นก็อยากให้ร่วมงานด้วย อยากให้ความร่วมมือช่วยเหลือ เท่ากับเป็นการสร้างยี่ห้อหรือ Brand ให้แก่ตัวเอง ซึ่งก็ช่วยให้ได้รับความไว้วางใจในการรับผิดชอบงานที่สูงขึ้น ได้รับโอกาสความก้าวหน้ามากขึ้น ดังนั้น พนักงานจึงต้องหมั่นสำรวจและพัฒนาพฤติกรรมที่สะท้อน “ความไว้วางใจได้” อยู่เสมอ ซึ่งมีอยู่ 2 ด้านหลักๆ
ความเก่งด้านความรู้ ความสามารถ พนักงานก็ต้องหมั่นขวนขวาย แสวงหาความรู้ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เมื่อมีความสามารถแล้วก็ต้องแสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ โดยขันอาสาในการทำงานที่มีโอกาสใช้ความสามารถนั้น หรือเมื่อมีเวทีมาอยู่ตรงหน้าก็ใช้จังหวะโอกาสนั้น แสดงฝีมืออย่างเต็มที่ รู้จักที่จะขายงานหรือ Marketing โครงการของตนเอง ให้หัวหน้าหรือทีมงานเห็นแนวทางการวางแผนงานและความคิดสร้างสรรค์ของตน หากผลงานของพนักงานได้รับการตอบรับดี มีการนำไปใช้เกิดประโยชน์ พนักงานก็สามารถรวบรวมความสำเร็จต่างๆ มารายงานเป็นข้อมูลให้หัวหน้าทราบได้ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจในฝีมือของพนักงาน
อย่างไรก็ตาม พนักงานมีแต่ความสามารถที่โดดเด่น แต่ขาดคุณลักษณะส่วนบุคคลที่ดีงาม เช่น ขาดความรับผิดชอบ ก็ไม่อาจทำให้ผู้อื่นไว้วางใจได้ ดังนั้น จึงต้องพัฒนาพฤติกรรมที่สะท้อนความน่าเชื่อถือและไว้วางใจได้ ควบคู่กันกับความรู้ความสามารถด้วย
พฤติกรรมความดีที่สะท้อนความน่าเชื่อถือและไว้วางใจได้ ส่วนใหญ่จะเป็นพฤติกรรมเชิง E.Q. ได้แก่ ความเป็นผู้ใหญ่ มีหลักการใช้เหตุผล มีวินัย ความรับผิดชอบ บริหารอารมณ์ได้ดี รักษาคำพูด ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม เป็นต้น
พนักงานต้องหาวิธีสำรวจตัวเอง โดยอาจได้ข้อมูลจากการสังเกตปฏิกิริยาของผู้อื่นที่มีต่อพฤติกรรมของเรา จากการไปขอข้อมูลป้อนกลับมาประกอบเพิ่มเติม หากตระหนักรู้ ยอมรับ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ก็จะทำให้พนักงานเป็นทั้งคนเก่งและคนดี มียี่ห้อ ที่ผู้คนพร้อมจะมอบความไว้วางใจให้
หัวหน้างาน มีส่วนอย่างมากในการสร้างและพัฒนาให้พนักงานเป็นคนที่น่าเชื่อถือ และไว้วางใจได้ ซึ่งต้องเริ่มจาก ตัวหัวหน้าเองนั่นแหละ ที่พยายามทำใจให้พร้อมจะไว้วางใจคนอื่น และเชื่อมั่นในคุณค่าของคน นอกจากนี้ หัวหน้าต้องให้คำแนะนำและการสอนงาน บอกความคาดหวังและชี้แจงเป้าหมายที่ชัดเจน เพิ่มโอกาสให้รับผิดชอบงานที่สูงขึ้น มอบอำนาจในการตัดสินใจด้วยความไว้วางใจ มีการติดตามถามไถ่ ไม่ต้องไปเสียเวลาหากลไกไปควบคุมดูแล หรือคอยจับผิด แต่มุ่งยกย่องชื่นชมในความสามารถของลูกน้อง และทำให้เป็นที่รับทราบในวงกว้าง
หัวหน้าแสดงพฤติกรรมดังกล่าวอย่างจริงใจ ก็จะเป็นการพัฒนาให้ลูกทีมมีความสามารถที่น่าเชื่อถือ หัวหน้าให้ความไว้วางใจลูกน้อง ลูกน้องก็จะยิ่งไม่กล้าทำให้เสียความไว้วางใจ ที่สำคัญพฤติกรรมที่ดีของหัวหน้านั้น จะทำให้ลูกทีมให้ความยอมรับนับถือและไว้วางใจในตัวหัวหน้าด้วย
หน่วยงานและองค์กร พัฒนาวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นการสื่อสารข้อมูลกันอย่างชัดเจน ต่อเนื่อง ส่งเสริมการเปิดใจรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน สนับสนุนให้มีความกล้าเสี่ยง หากมีข้อผิดพลาดจะไม่กล่าวโทษกัน แต่ที่จะเรียนรู้ร่วมกัน วัฒนธรรมในการทำงานเช่นนี้ จะช่วยสร้างบรรยากาศของความไว้วางใจกัน ความสัมพันธ์ และความร่วมมือร่วมใจในหมู่พนักงานก็จะมีสูงขึ้น ซึ่งย่อมส่งผลไปถึงผลงานโดยรวมขององค์กรต่อไป

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *