พัฒนาบุคลกรโลจิสติกส์อย่างไร? เพื่อการแข่งขันในทศวรรษหน้า

พัฒนาบุคลกรโลจิสติกส์อย่างไร? เพื่อการแข่งขันในทศวรรษหน้า

Written by Administrator
Friday, 20 June 2008 04:07
Sample image
พัฒนาบุคลกรโลจิสติกส์อย่างไร? เพื่อการแข่งขันในทศวรรษหน้า
Dr.Sitichai Farlangthong
วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
ท่ามกลางภาวะวิกฤตเศรษฐกิจที่ตกต่ำได้ส่งผลกระทบทำให้ธุรกิจประสบกับปัญหาต่อการเติบโตและความอยู่รอดของธุรกิจ รวมทั้งยังส่งผลกระทบต่อศักยภาพในการแข่งขัน นอกจากนี้ การเปิดเสรีทางการค้าที่เริ่มมีผลใช้เริ่มตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไป ทำให้หลายองค์กรธุรกิจเริ่มหันมาให้ความสำคัญกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ต้องมีศักยภาพขีดความสามารถในการผลักดันให้ธุรกิจเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการบริหารจัดการโลจิสติกส์จะมีความเกี่ยวข้องกับบุคคลต่าง ๆ คือ ผู้ผลิตวัตถุดิบ โรงงานแปรรูป ผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีก และผู้บริโภคคนสุดท้าย ซึ่งบุคลากรในระบบโลจิสติกส์จะมีความสำคัญต่อบทบาทในการขับเคลื่อนระบบการค้าและเศรษฐกิจ ช่วยเพิ่มศักยภาพหรือขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ และเป็นองค์ประกอบที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนระบบโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพ
ดร.สิทธิชัย ฝรั่งทอง หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมในเรื่องดังกล่าวอีกว่า “การพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์นั้น จะต้องทำให้เกิดสามเหลี่ยมดุลยภาพที่ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ ด้านที่ 1. สถาบันการศึกษา ปัจจุบันได้มีการเปิดการเรียนการสอนในระดับ ปวช.ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ทางด้านโลจิสติกส์ เพื่อพัฒนาบุคลากรโลจิสติกส์ รวมทั้งก็ได้มีการจัดฝึกอบรมระยะสั้นและระยะยาวเพื่อติดอาวุธทางปัญญา ซึ่งก็สามารถพัฒนาบุคลากรด้านนี้ได้ในระดับหนึ่ง นอกจากนี้ ยังได้ร่วมมือกับสถานประกอบการในการทำโครงการสหกิจศึกษาโดยส่งนักศึกษาเข้าไปทำงานเสมือนเป็นพนักงานของบริษัทเป็นเวลา 4 เดือน ซึ่งจะได้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติจริง รวมทั้งการพานักศึกษาไปศึกษาดูงานตามที่ต่าง ๆ ด้วย
ด้านที่ 2 ภาครัฐ การออกนโยบายเพื่อทำให้เป็นวาระแห่งชาตินั้น จะต้องมีความชัดเจน จริงจัง ต่อเนื่อง และเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการจัดสรรงบประมาณให้แต่ละกระทรวงหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ ให้เหมือนกับการวิ่งผลัด 4 X 100 เมตร ที่จะรับช่วงส่งต่อกัน มิใช่ ต่างคนต่างทำ ด้านที่ 3 ผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ อย่ารอความช่วยเหลือจากภาครัฐเพียงอย่างเดียว หรือรอการออกระเบียบกฎหมายหรือมาตรการของรัฐ แต่จะต้องช่วยเหลือตัวเองในการพัฒนาบุคลากรทุกระดับเพื่อให้เกิดความสามารถทางการแข่งขัน ซึ่งยุคหน้าจะเป็นยุคแห่งการบริการ จึงต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะ และความชำนาญ ในการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคหรือคู่ค้า ดังนั้น การส่งบุคลากรไปอบรมที่เป็นหลักสูตรสำเร็จรูปหรือการฝึกอบรมเพียงปีละครั้ง จะไม่เพียงพอต่อการพัฒนาบุคลากรหรือสร้างทีมงานให้เกิดมาตรฐานในระดับสากลได้ จึงต้องมีการจัดหลักสูตรฝึกอบรมที่ตรงกับปัญหาของการพัฒนาบุคลากรภายในบริษัท ซึ่งความรู้ที่ได้นั้นไม่สามารถนำมาปรับใช้กับองค์กรได้
นอกจากนี้ ดร.สิทธิชัย ยังกล่าวอีกว่า “ผู้ประกอบการจะต้องมีการวางตำแหน่งทางการแข่งขัน (Positioning) ที่ชัดเจนโดยเกิดขึ้นจากความสามารถหลักขององค์กร (Core Competency) รวมทั้งดึงจุดขายจุดเด่นภายในลงเล่นในตลาดที่ตนเองถนัด ก็จะสามารถต่อกรกับต่างชาติที่จะพาเหรดเข้ามาได้”
สำหรับแนวทางการพัฒนากำลังคนเชิงคุณภาพให้เพียงพอและตรงตามความต้องการของระบบโลจิสติกส์ คุณทองอยู่ คงขันธ์ ได้เสนอแนะ 3 ส่วนคือ 1. พัฒนาองค์ความรู้ 2.พัฒนาทักษะ และ 3. พัฒนาสถาบันและอาจารย์ผู้สอน โดยต้องทำแผนระยะสั้นและระยะยาว
ซึ่งแผนระยะสั้น พัฒนาองค์ความรู้ 1. เพิ่มศักยภาพในการจัดอบรมเฉพาะด้านโลจิสติกส์ 2. พัฒนาระบบการฝึกอบรมระยะสั้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกำลังคนกลุ่มเป้าหมาย 3. เพิ่มความเข้าใจในระบบโลจิสติกส์ของผู้บริหารระดับสูงและพนักงานระดับแรงงานของภาคธุรกิจด้วยการฝึกอบรมระยะสั้นปานกลาง พัฒนาทักษะ 1. ปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น ทั้งการสื่อสารทั่วไปและศัพท์เทคนิค 2. สนับสนุนให้เกิดหลักสูตรการฝึกอบรมด้านการวินิจฉัยระบบ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบโลจิสติกส์ รวมทั้งรณรงค์สร้างความตื่นตัวในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 3. ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและผู้ประกอบการจัดฝึกอบรมภาคปฏิบัติให้กับนักศึกษา และ 4. จัดฝึกอบรมเบื้องต้นเพื่อเตรียมความพร้อมในทักษะเชิงปฏิบัติการเฉพาะด้านกับบัณฑิตจบใหม่ พัฒนาสถาบันและอาจารย์ผู้สอน 1. ภาครัฐให้การสนับสนุนสถาบันการศึกษาและสถาบันที่เปิดอบรมเฉพาะทางเพื่อผลิตกำลังคนด้านโลจิสติกส์ 2. ขอความร่วมมือกับต่างประเทศจัดโครงการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญกับมหาวิทยาลัย หรือสถาบันในต่างประเทศ เพื่อมาเป็นที่ปรึกษาและให้การอบรมพัฒนาบุคลากร 3. จัดมาตรฐานของหลักสูตร พัฒนาหลักสูตรคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนเชื่อมโยงหลักสูตรทุกระดับเพื่อให้มีการถ่ายโอนการศึกษาได้ โดยคำนึงถึงความต้องการของตลาดแรงงานความเชื่อมโยงกับห่วงโซ่คุณค่า รวมทั้งผสมผสานระหว่างภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยเน้นการนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง
สำหรับแผนระยะยาว พัฒนาองค์ความรู้ โดยพัฒนาสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที่เปิดสอนโดยตรง ให้ความสำคัญกับระดับล่างมากขึ้น พัฒนาทักษะ โดยสถาบันการศึกษาควรจัดตั้งศูนย์วิจัยและปรึกษาระบบโลจิสติกส์เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม รวมทั้งนำ Know How ที่ได้จากการปฏิบัติมาใช้พัฒนาอาจารย์ นิสิตนักศึกษา และบุคลากรด้านโลจิสติกส์ พัฒนาสถาบันและอาจารย์ผู้สอน 1. พัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องทั้งในเชิงทฤษฎี เชิงเทคนิค และการปฏิบัติ เพื่อยกระดับความรู้ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ เช่น การให้ทุนการศึกษาแก่อาจารย์ในการศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ด้านโลจิสติกส์โดยตรง 2. จัดตั้งสถาบันมาตรฐานวิชาชีพโลจิสติกส์ในการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและการเทียบวุฒิโลจิสติกส์
นี่คือบทสรุปของการเตรียมความพร้อมบุคลากรโลจิสติกส์เพื่อการแข่งขันในทศวรรษหน้า รองรับการเปิดเสรีทางการค้าที่นับวันการแข่งขันจะยิ่งเข้มข้นรุนแรงมากขึ้น ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรให้มีความเข้มแข็งจากภายในและเพิ่มภูมิคุ้มกันก่อนที่จะสายเกินไป.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *