พลังงานน้ำ

พลังงานน้ำ
ผู้แต่ง/ที่มา : นายสมชัย สิธิบดีกุล นายอำนวย อ๋องสุทธิ์
วันที่ : 16 มิถุนายน 2548
ในปัจจุบันปัญหาทางด้านพลังงานมีผลกระทบต่อสภาวะทางเศรษกิจและสังคมของประเทศไทย เนื่องจากการขาดแคลนน้ำมัน ทำให้น้ำมันราคาสูงขึ้น ดังนั้นจึงต้องมีการสำรวจ และพัฒนาแหล่งพลังงานใหม่ขึ้นมาทดแทนต่อไปในอนาคต พลังงานจากมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาล เ ป็นพลังงานอีกทางเลือกหนึ่ง ในรอบ 24 ชั่วโมงของแต่ละวัน ระดับน้ำของมหาสมุทรจะขึ้นลงเป็นประจำ ซึ่งเป็นปรากฏการทางธรรมชาติที่เรียกว่าน้ำขึ้น-น้ำลง ประเทศต่างๆในโลกได้ทำโครงการที่จะใช้ประโยชน์เพื่อนำมาผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ

เนื่องจากพลังงานจากทะเลและมหาสมุทรมีการศึกษา ค้นคว้า และนำมาใช้จริงหลายประเภทได้แก่ พลังงานจากน้ำขึ้น-น้ำลง พลังงานจากคลื่น พลังงานจากอุณหภูมิของน้ำทะเล เป็นต้น ดังนั้นงานพัฒนาพลังงานลมและพลังงานอื่นๆ กลุ่มพัฒนาพลังงานคลื่นทะเล ส่วนพัฒนาพลังงาน 2 สำนักพัฒนาพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน จึงได้ดำเนินการ ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้น ที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานจากทะเลและมหาสมุทร เพื่อจะได้นำมาพัฒนาเป็นพลังงานทดแทนต่อไป

ศักยภาพพลังงาน
ศักยภาพของแหล่งน้ำที่สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทยมีทั้งสิ้นประมาณ 25,500 เมกะวัตต์ ซึ่งรวมถึงศักยภาพของแหล่งน้ำระหว่างประเทศด้วย สำหรับศักยภาพของแหล่งน้ำที่สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าระดับหมู่บ้านและขนาดเล็กมีประมาณ 1,000 เมกะวัตต์

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *