ผู้นำ จุดเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงของสังคม

ผู้นำ จุดเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงของสังคม

วันที่ : 21 มิถุนายน 2551 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : การศึกษาวันนี้

ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม นับเป็นประเด็นหนึ่งที่ได้รับความสนใจมากในขณะนี้ โดยเฉพาะการรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันภาวะโลกร้อน นับเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจและเป็นกระแสที่มีการพูดถึงกันข้ามปี สังเกตได้จากการที่ผมได้รับเชิญให้ไปออกรายการวิทยุ และโทรทัศน์หลายรายการ มีการพูดคุยเพื่อหาแนวทางรณรงค์ให้ประชาชนเกิดความตื่นตัวในการร่วมรักษาสภาพแวดล้อมกันมากขึ้น

การไปพูดคุยในประเด็นดังกล่าวทำให้ผมนึกถึงความสำเร็จของประชาคมมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ในการรณรงค์ให้ทุกคนในมหาวิทยาลัยเกิดจิตสำนึกที่ดีในการรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกัน เนื่องจากความเอาจริงเอาจังของผู้นำองค์กร ที่ประกาศเจตนารมณ์อย่างชัดเจนในการให้ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาสิ่งแวดล้อมรอบตัว มีการผลักดันโครงการต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดความร่วมมืออย่างเป็นสหวิทยาการ รวมถึงออกกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการรักษาสิ่งแวดล้อม ให้เป็นส่วนหนึ่งของการรักษาระเบียบของผู้ปฏิบัติงานทุกคน อันเป็นการสร้างความตระหนักให้แก่ประชาคมทุกคนที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการรังสรรค์สภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น

ผมเชื่อว่า ตัวอย่างความสำเร็จจากประชาคมฮาร์วาร์ด สามารถสะท้อนความคิดมาสู่สังคมไทยที่ว่า หากเราต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนในสังคมนั้น การขับเคลื่อนที่สำคัญต้องเริ่มต้นจากผู้นำทั้งในด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นประเด็นที่หลายฝ่ายต่างกังวลถึงผลกระทบที่จะตามมา รวมไปถึงประเด็นทางสังคมอื่น ๆ ที่เราต้องพิจารณาร่วมกัน

ความสามารถในการขับเคลื่อนสังคมนั้น เริ่มต้นจากผู้นำที่วาดวิสัยทัศน์ให้ชัดเจน เพื่อทำให้ทุกคนเห็นเป้าหมายที่จะไปร่วมกัน มีความกล้าหาญนำความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีมาสู่ส่วนรวม รวมถึงการเรียนรู้ที่จะดึงทรัพยากรที่มีอยู่มาแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่างเช่น หากเราต้องการเห็นบ้านเมืองของเราสวยงาม สะอาด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เราจำเป็นต้องมีผู้นำที่กล้าที่จะประกาศเจตนารมณ์ที่ชัดเจนในการปฎิบูรณาการเมือง มีการลงทุนขนาดใหญ่ เพื่อสนับสนุนงานด้านสิ่งแวดล้อม แสวงหาความร่วมมือจากมหาวิทยาลัย สถาบันการวิจัยเพื่อได้มาซึ่งนโยบาย และแนวทางในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งในเชิงรับและเชิงรุก รวมถึงเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติตามสิ่งที่ตนประกาศไป

ผมเชื่อว่าหากผู้นำเห็นคุณค่าของงานต่าง ๆ ที่มีผลต่อสังคมส่วนรวมในระยะยาว และเริ่มต้นขับเคลื่อนงานตั้งแต่วันนี้ เราจะเห็นว่าทั้งสังคมจะเคลื่อนตาม ส่งผลต่อประเทศชาติที่จะพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *