ผู้นำให้ความสำคัญกับนวัตกรรมจริงหรือ

ผู้นำให้ความสำคัญกับนวัตกรรมจริงหรือ
มองมุมใหม่ : รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ pasu@acc.chula.ac.th กรุงเทพธุรกิจ วันอังคารที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2551

ดูเหมือนว่าคำว่า “นวัตกรรม” หรือ Innovation จะไม่ใช่เป็นเพียงแค่คำฮิตที่มาและไปเป็นพักๆ แล้วนะครับ องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในปัจจุบันต่างเริ่มหันมาให้ความสนใจและความสำคัญกับนวัตกรรมกันอย่างจริงจังมากขึ้น อย่างไรก็ดี ถึงแม้ผู้บริหารระดับสูงจะเริ่มใช้คำว่านวัตกรรมกันมากขึ้น และอยากจะเห็นองค์กรของตนเองเป็นองค์กรที่มุ่งเน้นนวัตกรรมอย่างจริงจัง แต่เชื่อว่าก็มีคำถามเกิดขึ้นเสมอนะครับว่า ผู้บริหารระดับสูงเอาแต่พูดอย่างเดียวหรือเปล่า หรือให้ความสำคัญกับนวัตกรรมในทางปฏิบัติอย่างจริงจังเพียงใด

บริษัทที่ปรึกษาทางด้านการจัดการชื่อดังอย่าง McKinsey เขาได้มีการสำรวจสอบถามบรรดาผู้บริหารจากองค์กรต่างๆ ทั่วโลก และพบว่าผู้บริหารกว่าร้อยละ 70 เห็นว่า นวัตกรรมจะเป็นหนึ่งในสามตัวขับเคลื่อนที่สำคัญต่อการเติบโต ขององค์กรของตนเองต่อไปในช่วงอีกสามถึงห้าปีข้างหน้า อย่างไรก็ดี ผู้บริหารส่วนใหญ่ยังดูเหมือนว่า จะไม่พอใจต่อความสามารถของตนเอง ในการกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรมขึ้นภายในองค์กรดังที่ตนเองต้องการ ดูเหมือนว่าการพัฒนาองค์กรของตนเองให้เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมจะไม่ได้ง่ายเหมือนที่ผู้บริหารส่วนใหญ่ได้ลั่นวาจาไว้ครับ การศึกษาหรือลอกเลียนแบบจากองค์กรอื่นๆ ที่ประสบความสำเร็จทางด้านนวัตกรรมก็ไม่สามารถช่วยเหลือที่จะพัฒนา หรือยกระดับองค์กรของตนเองได้ดังที่หวัง

กว่าร้อยละ 94 ของผู้บริหารที่ตอบแบบสอบถามระบุว่า เรื่องของวัฒนธรรมองค์กรและคน เป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่จะกระตุ้นและผลักดันให้เกิดนวัตกรรมขึ้นภายในองค์กรของตนเอง แต่จริงๆ แล้ว ถ้าองค์กรไม่สามารถเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมได้ตามที่มุ่งหวัง ผู้บริหารไม่ควรจะโทษผู้อื่นนอกเหนือจากโทษตัวเองนะครับ เพราะการเปลี่ยนแปลงหรือขับเคลื่อนใดๆ ให้เกิดขึ้นภายในองค์กรของตนเองนั้นย่อมจะต้องมาจากตัวผู้บริหารเป็นสำคัญ เรียกว่า แค่ผู้บริหารประกาศเรื่องของนวัตกรรมเป็นวิสัยทัศน์ หรือประกาศตอนรับตำแหน่ง ว่าอยากจะเห็นองค์กรของตนเองเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม แต่ไม่ทำอะไรเลยก็จะไม่เกิดผลหรอกครับ

ผู้บริหารส่วนใหญ่ยังมองและบริหารนวัตกรรมเป็นครั้งๆ หรือเป็นกิจกรรมไป โดยที่ไม่สามารถที่จะกลืน หรือผสมผสานนวัตกรรม เข้ากับกระบวนการในการบริหารกลยุทธ์ และกระบวนการบริหารของตนเองได้ครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรจำนวนมาก ที่ปากบอกว่า มุ่งเน้นนวัตกรรม แต่ยังไม่สามารถกลืนเรื่องของนวัตกรรมเข้ากับพฤติกรรม และแนวประพฤติปฏิบัติของคนในองค์กรได้

การที่นวัตกรรมจะกลืนเข้ากับระบบบริหารและพฤติกรรมของคนในองค์กรได้นั้น ตัวผู้บริหารระดับสูงถือเป็นตัวขับเคลื่อน และผลักดันที่สำคัญเลยครับ เหมือนคำกล่าวโบราณที่กล่าวไว้เลยครับว่า ถ้าหัวไม่ส่าย หางก็ไม่ขยับ

ผู้บริหารระดับสูงจะต้องส่งสัญญาณที่ชัดเจนและต่อเนื่องไปทั่วทั้งองค์กรครับ นอกจากนี้ นวัตกรรมเองจะไม่ใช่สิ่งที่เห็นผล หรือประโยชน์ได้ในระยะสั้น ดังนั้น ผู้บริหารที่จะเน้นในเรื่องของนวัตกรรมอย่างแท้จริงนั้น จะต้องปรับเปลี่ยนองค์กร รวมทั้งใช้ทรัพยากรให้เหมาะสม สำหรับผลสำเร็จในระยะยาวนะครับ ถ้าผู้บริหารมัวแต่สนใจแต่ผลประกอบการ หรือผลการดำเนินงานในระยะสั้นเพียงอย่างเดียว ก็จะเป็นการฆ่านวัตกรรมในทางอ้อมวิธีหนึ่งครับ

ผู้บริหารระดับสูงจะต้องให้และใช้เวลากับการบริหารนวัตกรรมในองค์กรอย่างแท้จริง การที่พูดแต่ปากว่าจะมุ่งเน้นนวัตกรรม แต่เวลาส่วนใหญ่จะหมดไปกับงานประจำนั้นเป็นการส่งสัญญาณไปยังผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างชัดเจนเลยนะครับว่า นวัตกรรมเป็นเพียงแค่คำตามแฟชั่นที่เอาไว้สร้างภาพลักษณ์ที่ดีกับองค์กรเท่านั้น ซึ่งสุดท้ายแล้ว ก็จะกลายเป็นตัวทำลายล้างนวัตกรรมที่จะเกิดขึ้นภายในองค์กร นอกจากการที่ผู้บริหารระดับสูงจะให้เวลา และให้ความสำคัญแล้ว นโยบายและแนวทางในการปฏิบัติต่างๆ ภายในองค์กรก็จะต้องสนับสนุนต่อการสร้างนวัตกรรมภายในองค์กรด้วย

องค์กรที่ไม่ยอมรับหรือกล้าที่จะเสี่ยง องค์กรที่ไม่พร้อมจะเปิดรับความคิดใหม่ๆ ไม่ว่าจะมาจากภายในหรือภายนอก ความกลัวที่จะล้มเหลว หรือไม่กล้าที่จะลองทำสิ่งใหม่ๆ ล้วนแล้วแต่เป็นพฤติกรรมขององค์กรที่กีดขวางนวัตกรรมทั้งสิ้นครับ นอกจากนี้ เรื่องของการประเมินผลหรือตัวชี้วัดภายในองค์กร ก็จะต้องสะท้อนภาพเรื่องของนวัตกรรมด้วย องค์กรในเมืองไทยกล้าหรือไม่ ที่จะกำหนดตัวชี้วัดที่ผลักดันให้เกิดนวัตกรรมเหมือนในต่างประเทศ เช่น ร้อยละ 20 ของรายได้จะต้องมาจากผลิตภัณฑ์ใหม่ภายในสี่ปี หรือร้อยละ 25 ของความคิดใหม่ๆ จะต้องมาจากแหล่งภายนอก

ภาควิชาพาณิชยศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ที่ผมสังกัดอยู่นั้นก็เห็นความสำคัญของการศึกษา เรื่องของนวัตกรรม ในด้านการบริหารครับ ดังนั้น เราได้ตกลงกันไว้อย่างชัดเจนเลยว่าในช่วงอีกสามปีข้างหน้านั้น ทางภาควิชาจะมุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับเรื่องของ Sustainable Innovation for Competitiveness ซึ่งก็หวังว่า จะมีข้อมูลและผลต่างๆ มานำเสนอท่านผู้อ่านเป็นระยะนะครับ

สำหรับในช่วงอันใกล้นั้นในเดือนมีนาคมนี้ ทางภาควิชาจะจัดสัมมนาเรื่องของ “ก้าวใหม่ในโลกธุรกิจ” โดยมีหัวข้อหลายๆ เรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับนวัตกรรม และการสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมในองค์กรเช่น Blue Ocean Strategy Strategic Corporate Responsibility Virtual Century Building LO and Managing Knowledge หรือ Creating Entrepreneur Mindset ซึ่งถ้าสนใจก็สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-2218-5764 นะครับ

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *