ผู้จัดการฝ่าย HR มือใหม่ ปฏิบัติอย่างไรดี

ผู้จัดการฝ่าย HR มือใหม่ ปฏิบัติอย่างไรดี

น่าจะยึดถือหลักการตามพระราชดำรัสแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เป็นพระบรมราโชบาย ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ทั้งภาครัฐและเอกชน กล่าวคือต้องเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา

การเข้าใจ ก็จะต้องเข้าใจคน ซึ่งอยู่ในหน่วยงานต่าง ๆ ด้วยการศึกษาถึงวัฒนธรรมองค์การ อันเป็นวิธีดำเนินชีวิต และการงานของบุคคลส่วนใหญ่ในองค์การ ต้องเร่งทำความเข้าใจงานโดยรวมที่เป็นอยู่ และต้องดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง

การเข้าถึง เป็นเรื่องสำคัญ ผู้จัดการฝ่าย HRต้องจัดเวลาและหาโอกาสเข้าพบผู้จัดการตามสายงานเพื่อเะป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีตั้งแต่เริ่มต้นไม่รอให้ต้องมีการประชุมแนะนำตัวอย่างเป็นทางการพยายามใช้รูปแบบที่ไม่เป็นทางการแต่มีความเป็นกันเองจะเหมาะสมในช่วงเวลาเริ่มต้น ควรจะเป็นช่วงเวลาที่ดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์ เพราะยังไม่มีการกระทบกระทั่ง หรือขัดแย้งอะไรต่อกัน

การพัฒนาในระยะต้นควรนำผลของการวิเคราะห์คน วิเคราะห์งานมาคาดการณ์ในอนาคต มีวิสัยทัศน์ที่นึกถึงภาพเหตุการณ์ในอนาคต ว่างาน HR ควรเป็นอย่างไร และกำหนดกลยุทธที่จะพัฒนางาน HR ให้ตรงไปตามทิศทาง ไปสู่วิทัศน์ของ HR ด้วยการพิจารณาจัดทำ HR Roadmap และกำหนดโปรแกรมริเริ่ม (Initiative Program) เป็นโครงการต่าง ๆ เพื่อจะมอบหมายให้ทีมงาน มีส่วนร่วมรับผิดชอบด้วยการยึดถือการทำงานเป็นทีม มิฉะนั้นอาจถูกล้อมกรอบ (Isolated) หรือตกอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่โดดเดี่ยว หรือถูกกับดัก (Trap) หรือถูกวางยา และหมกเม็ดอีกต่างหาก

ความจริงหน่วยงานก็ต้องสร้างความประทับใจ ให้แก่ผู้จัดการใหม่ หรือพนักงานใหม่ทุกคนเหมือนกัน ไม่ใช่จับพนักงานใหม่โยนลงทะเลคน แล้วให้ใช้ความเพียรตะเกียกาะกายว่ายเข้าฝั่งเอง โดยไม่ใช้ตัวช่วย ส่วนวิธีการสนับสนุนจะทำอย่างไร ก็มีหลากหลายวิธี ถ้าท่านใดต้องการทราบจริง ๆ ก็ขอให้ถามเข้ามาได้

ที่มา : www.tpa.or.th

Tags:

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *