ผสมปุ๋ยเคมีขาย

ผสมปุ๋ยเคมีขาย
เงินลงทุน
5,000 บาท (ทุนหมุนเวียน 2,500 บาท/ปุ๋ย 10 กระสอบ)
(1 กระสอบ มีน้ำหนัก 50 กิโลกรัม)
รายได้
3,200 – 3,700 บาท/ปุ๋ย 10 กระสอบ
วัสดุอุปกรณ์
กระสอบปุ๋ยขนาดบรรจุ 50 กิโลกรัม ,เครื่องเย็บกระสอบ, จอบ, แม่ปุ๋ยเดี่ยวสูตรต่าง ๆ
วิธีดำเนินการ
1) ซื้อแม่ปุ๋ยเดี่ยว (แม่ปุ๋ยเดี่ยวหมายถึงปุ๋ยที่มีธาตุอาหารเพียงชนิดเดียว) สูตรต่าง ๆ ดังนี้
– แม่ปุ๋ยสูตร 21 – 0 – 2 ราคากระสอบละประมาณ 250 บาท
– แม่ปุ๋ยสูตร 0 – 3 – 0 ราคากระสอบละประมาณ 100 บาท
– แม่ปุ๋ยสูตร 0 – 0 – 60 ราคากระสอบละประมาณ 400 บาท
– แม่ปุ๋ยสูตร 18 – 46 – 0 ราคากระสอบละประมาณ 700 บาท
– แม่ปุ๋ยสูตร 0 – 46 – 0 ราคากระสอบละประมาณ 600 บาท
– อาหารเสริมนูโก้ ราคากระสอบละประมาณ 250 บาท
2) วิธีทำปุ๋ยสูตร 12 – 5 – 14 เป็นปุ๋ยสำหรับต้นยางพารา ใช้แม่ปุ๋ยเดี่ยวสูตร
1- 0 – 0 จำนวน 5 กระสอบ + 35 กก.
0 – 3 – 2 จำนวน 2 กระสอบ
0 – 0 – 60 จำนวน 2 กระสอบ + 15 กก.
ผสมปุ๋ยโดยใช้จอบคลุกเคล้าไปมาจนทั่ว บรรจุลงในถุง แล้วเย็บกระสอบจะได้ปุ๋ย 10 กระสอบ (500 กก.)
3) วิธีทำปุ๋ยสูตร 15 – 15 – 15 ใช้เป็นปุ๋ยข้าวไร่ ข้าวสาลี ข้าวฟ่าง มันสำปะหลัง ฝ้าย อ้อย ปอ งา พริก มะเขือ ไผ่ตง ไม้ผลต่าง ๆ ใช้แม่ปุ๋ยสูตรต่าง ๆ ผสมกันดังนี้
21 – 0 – 0 จำนวน 4 กระสอบ + 27.5 กก.
0 – 3 – 0 จำนวน 3 กระสอบ
0 – 46 – 0 จำนวน 42.5 กก.
0 – 0 – 60 จำนวน 1 กระสอบ + 30 กก.
4) วิธีทำปุ๋ยสูตร 8 – 24 – 24 เป็นปุ๋ยสำหรับแห้วระยะออกหัว ถั่วต่าง ๆ มังคุด ทุเรียน เงาะ มันเทศ ใช้แม่ปุ๋ยเดี่ยวสูตรต่าง ๆ ผสมกันดังนี้
21 – 0 – 0 จำนวน 1 กระสอบ + 9 กก.
18 – 46 – 0 จำนวน 1 กระสอบ
0 – 3 – 0 จำนวน 4 กระสอบ 26 กก.
0 -0 – 60 จำนวน 2 กระสอบ + 15 กก.
5) การผสมปุ๋ย สามารถใช้แรงงานตัวเอง โดยใช้จอบคลุกเคล้าไปมาจนทั่วโดยทำบนลานปูนโล่ง ๆ เมื่อคลุกเคล้าแล้วให้บรรจุลงในกระสอบปุ๋ย กระสอบละ 50 กก.แล้วเย็บปากกระสอบ
สถานที่ให้คำปรึกษา
1. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทุกสาขา
2. กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โทร. 0-2940-6080-95
ข้อแนะนำ
ควรใช้ภายใน 15 วัน ข้อควรระวังในการใช้คือ อย่าใส่ปุ๋ยเมื่อใบยังเปียกใบพืชจะไหม้ ให้ใส่ปุ๋ยก่อนฝนตก

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *