ผลกระทบของเงินเฟ้อต่อกลุ่มคนต่างๆ

ผลกระทบของเงินเฟ้อต่อกลุ่มคนต่างๆ
 
วันที่ : 12 มิถุนายน 2551 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : หนังสือพิมพ์บางกอกทูเดย์
 
              ปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาอัตราเงินเฟ้อสูงอันเกิดจากราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้น ส่งผลให้ผู้บริโภคต้องรับภาระจากราคาสินค้าต่างๆ ที่สูงขึ้น แต่กระนั้นผู้บริโภคแต่ละกลุ่มก็ได้รับผลกระทบแตกต่างกันดังนี้
 
              คนชนบทได้รับผลกระทบมากกว่าคนในเมือง
 
              ด้วยเหตุที่แหล่งการผลิตส่วนใหญ่ตั้งอยู่ใกล้เมือง เนื่องจากพื้นที่ชนบทมีต้นทุนค่าขนส่งและการกระจายสินค้าสูงกว่า ภาวะน้ำมันแพงจึงทำให้ระดับราคาสินค้าในชนบทสูงขึ้นเร็วกว่าในเมือง 
 
              คนยากจนได้รับผลกระทบมากกว่าคนที่มีรายได้สูง
 
             การศึกษาของธนาคารแห่งประเทศไทยพบว่า ในภาวะปัจจุบัน กลุ่มคนร้อยละ 20 ที่มีรายได้ต่ำที่สุดของประเทศ มีรายจ่ายเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5.9 ของรายได้ ขณะที่กลุ่มคนร้อยละ 20 ที่มีรายได้สูงที่สุดของประเทศ มีรายจ่ายเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 2.2 ของรายได้ 
 
              ผู้ที่มีรายได้ประจำได้รับผลกระทบมากกว่าเกษตรกร
 
             หากเปรียบเทียบภายในกลุ่มคนที่ยากจนและมีรายได้น้อย ภาวะเงินเฟ้อในปัจจุบันจะกระทบต่อแรงงานและลูกจ้างที่มีรายได้ประจำมากกว่าเกษตรกร เนื่องจากเกษตรกรได้รับประโยชน์จากการที่ราคาผลผลิตทางการเกษตรสูงขึ้น ทำให้ในไตรมาสที่ 1 ปี 2551 เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ30.9   ขณะที่มนุษย์เงินเดือนอย่างข้าราชการชั้นผู้น้อย ซึ่งจะมีการปรับเพิ่มรายได้ประมาณร้อยละ 6 และกลุ่มแรงงานและลูกจ้างมีค่าจ้างเพิ่มขึ้นจากการปรับเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำ 2 ถึง 11 บาทต่อวัน หรือคิดเป็นรายได้ที่เพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 1.3 – 5 เท่านั้น ในภาวะที่อัตราเงินเฟ้อสูงถึงร้อยละ 6 จึงอาจกล่าวได้ว่า รายได้ที่แท้จริงของผู้มีรายได้ประจำกลับจะลดลงด้วยซ้ำไป  
           
              จะเห็นว่าโดยมากกลุ่มคนที่มีโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมน้อยกว่าจะได้รับผลกระทบจากปัญหาเงินเฟ้อมากกว่า ด้วยเหตุนี้ปัญหาเงินเฟ้อจึงเป็นปัญหาที่รัฐบาลควรรีบเร่งในการแก้ไข ก่อนจะเป็นปัญหาระยะยาวจนกระทั่งส่งผลกระทบต่อประชาชนอย่างรุนแรง

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *