ป้องกันสินค้าสูญหายด้วยเทคโนโลยีใหม่

ป้องกันสินค้าสูญหายด้วยเทคโนโลยีใหม่
Source: LogisticsDigest

ในช่วงระยะที่การค้าระหว่างประเทศเจริญเติบโตอย่างก้าวกระโดดและด่านชายแดนยังคงเปิดกว้างสำหรับการค้าและการขนส่งข้ามแดน กระบวนการโจรกรรมก็นับวันจะทวีความซับซ้อนยิ่งขึ้นโดยมีการนำกลยุทธ์ทันสมัยทางด้านการบริหารองค์กรมาใช้เป็นเครื่องมือในการฉกฉวยสินค้าซึ่งกำลังเคลื่อนย้ายจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งบนเส้นทางของซัพพลายเชน ทุกวันนี้แก็งหัวขโมยต่างๆ สามารถลักขโมยสินค้าที่มีมูลค่าสูงแทบทุกประเภท อาทิ กล้องถ่ายรูปแบบดิจิตอล และเครื่องมือส่วนตัวแบบดิจิตอลอื่นๆ รองเท้ากีฬายี่ห้อดังๆ แก็งเหล่านี้สามารถจัดหามาส่งให้ตามออร์เดอร์ของลูกค้าทุกประการ ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์เนม ขนาดหรือสีที่โปรดปรานใดๆก็ตาม รวมไปถึงสไตล์ใหม่ล่าสุด
ในโลกที่เศรษฐกิจทั่วโลกมีความเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิด บริษัทและห้างร้านต่างๆต้องการติดตามดูว่า สินค้าซึ่งตนสั่งซื้ออยู่ที่ไหนและปลอดภัยหรือไม่ อีกทั้งต้องการมองเห็นสินค้าของตนตลอด 24 ชั่วโมง 365 วัน แต่ในขณะเดียวกันแก็งหัวขโมยซึ่งมีการบริหารอย่างมีระบบโดยอาศัยความร่วมมือของบุคคลภายใน ก็ต้องการรู้ข้อมูลดังกล่าวนี้เช่นกัน ทั้งสองฝ่ายต่างก็งัดเอากลยุทธ์และเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อเอาชนะคู่ต่อสู้ในเกมไฮเทค ฝ่ายหนึ่งมุ่งหวังที่จะป้องกันการโจรกรรมและอีกฝ่ายหนึ่งต้องการลักขโมยสินค้า เกมไฮเทคนี้ดำเนินอยู่บนเวทีของซัพพลายเชนตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ความเสี่ยงเกิดขึ้นทุกจุดที่การพักวางสินค้าหรือมีการถ่ายโอนสินค้า และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ในสินค้าดังกล่าว ระบบการการรักษาความปลอดภัยจึงกลายเป็นเครื่องมือแข่งขันที่สำคัญยิ่งทั้งในปัจจุบันและอนาคต

อานิสงห์จากแรงกดดันของสมาคมป้องกันทรัพย์สินที่มีการขนส่ง (Transported Asset Protection Association – TAPA) บริษัทโลจิสติกส์ต่างๆ ทั่วโลกได้ลงทุนจัดหาเครื่องมือเทคโนโลยีและกระบวนการที่ทันสมัยเพื่อป้องกันการโจรกรรม บางบริษัทไปไกลกว่ามาตรฐานของ TAPA เนื่องจากตระหนักดีว่ามาตรการรักษาความปลอดภัยสำหรับสินค้าที่มีมูลค่าสูง จะกลายเป็นเงื่อนไขทางการค้าที่สำคัญยิ่งขึ้นในอนาคต มืออาชีพในวงการรักษาความปลอดภัยพร้อมที่จะใช้กลยุทธ์ทุกรูปแบบเพื่อป้องกันการโจรกรรม เช่น เครื่องมือในการแทรกแซงและการสืบสวน ระบบควบคุมการเข้าถึงสินค้า โทรทัศน์วงจรปิด ระบบอิเลคทรอนิคส์ในการสอบทานสินค้าแต่ละรายการ การใช้หีบห่อที่ไม่ระบุรายการสินค้า สัญญาณเตือนไฟหรือการบุกรุก รวมทั้งระบบติดตามความเคลื่อนไหวของยานพาหนะและสถานภาพของสินค้า

เครื่องมือต่างๆ เหล่านี้รวมทั้งเทคโนโลยีซึ่งเชื่อมโยงเครื่องมือต่างๆ เข้าด้วยกัน วิวัฒนาการก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง โดยได้มีการพัฒนาชิ้นส่วนและองค์ประกอบของกลไกหรือระบบต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและสมรรถภาพสูงขึ้น เช่น กล้องถ่ายภาพวีดีโอที่ใช้ Internet Protocol สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและจดจำรูปแบบของหีบห่อซึ่งกำลังไหลลื่นไปตามสายพาน รวมทั้งใบหน้าของพนักงานโลจิสติกส์ เครื่องมือต่างๆ เหล่านี้แตกต่างจากกล้องถ่ายรูปอานาล็อคและ DVRs ซี่งไม่มีชิปชาญฉลาดบรรจุไว้ในตัวเครื่องและใช้ประโยชน์เฉพาะในการวิเคราะห์ศพเท่านั้น
ระบบที่เชื่อมโยงเข้าด้วยกัน
ยกตัวอย่างกรณีที่กล่องบรรจุสินค้าซึ่งหายสาบสูญไป กล้องถ่ายรูปที่ใช้ในการตรวจสอบสายพานจะส่งสัญญานเตือนภัยโดยผ่านเครือข่ายของบริษัทหรือผ่านอินเตอร์เน็ต ไปยังศูนย์กลางซึ่งทำหน้าที่ควบคุมระบบหรือหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่ดำเนินการสอบสวนการโจรกรรม ที่เยี่ยมไปกว่านั้นคือเครือข่ายกล้องถ่ายวีดีโอซึ่งใช้ระบบ Internet Protocol (IP) และสามารถเชื่อมโยงเข้ากับระบบสแกนบาร์โค้ดหรือป้าย RFID ที่ติดอยู่บนกล่องบรรจุสินค้า ผู้ผลิตสามารถตรวจดูวิดีโอโดยอาศัยข้อมูลที่รวมอยู๋ในแหล่งเดียวกันเพื่อค้นหาภาพถ่ายล่าสุดของกล่องที่ได้อันตรธานหายไป เครืองมือดังกล่าวอาจมีส่วนช่วยในการตามจับขโมย หรืออย่างน้อยที่สุดก็ช่วยป้องกันมิให้เกิดการโจรกรรมในรูปแบบเดิม
กระจายความชาญฉลาด
เทคโนโลยี IP เอื้ออำนวยให้ศูนย์ปฏิบัติการกลางซึ่งตั้งอยู่ที่ไหนก็ได้ สามารถส่งสัญญาณไปยัง รปภ.ซึ่งปฏิบัติงานอยู่บนพื้นที่โดยผ่านโทรศัพท์มือถือ รวมทั้งส่งรูปถ่ายของพื้นที่โจรกรรมเพื่อประโยชน์ในการสืบสวนสอบสวนต่อไป

นอกจากนี้ เครือข่าย IP ยังเป็นประโยชน์ในการเข้าถึงระบบควบคุมข้ามเขตแดนต่างๆ ทั่วทั้งภูมิภาค ซึ่งเดิมจำกัดเฉพาะเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงระบบควบคุมได้ และดังนั้นพนักงานขับรถบรรทุกจึงจำเป็นต้องแสดงบัตรผ่านหลายใบเพื่อเข้าถึงพื้นที่ต่างๆ และในกรณีที่ไม่มีใบอนุญาต พนักงานขับรถบรรทุกก็มักจะยืมบัตรของคนอื่นมาใช้ชั่วคราว ทั้งสองกรณีนี้ก่อให้เกิดความเสี่ยงทางด้านความปลอดภัย และยังผลให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสูงขึ้นด้วย ซึ่งในอนาคตอันใกล้นี้ การติดตั้งระบบเครือข่าย IPเพียงระบบเดียว สามารถเพิ่มประสิทธิภาพทั้งในแง่การรักษาความปลอดภัยและการปฏิบัติงานโดยทั่วไปของแต่ละองค์กร

การควบรวมระบบรักษาความปลอดภัยเข้ากับระบบไอทีขององค์กรมีนัยสำคัญหลายประการ ประเด็นแรก มืออาชีพซึ่งดำเนินงานด้านการรักษาความปลอดภัย สามารถร่วมมือกับเจ้าหน้าที่โลจิสติกส์ในการใช้ฐานข้อมูลเป็นเครื่องมือในการพัฒนาโมเดลต่างๆ เพื่อป้องกันความเสี่ยง รวมทั้งรูปแบบและกระบวนการเคลื่อนย้ายสินค้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงต่อการสูญหายหรือการโจรกรรม และกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แทนที่จะรอรับความเสี่ยงดังเช่นในปัจจุบัน

การนำเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้ประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัย เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าทั้งในแง่การเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและการตอบสนองความต้องการของลูกค้า จริงอยู่กระบวนการโจรกรรมจะยังคงพัฒนาความเชี่ยวชาญตามไปด้วย แต่วิวัฒนาการด้านเทคโนโลยีและการปรับปรุงคุณภาพของบริการโลจิสติกส์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล จะช่วยลดสัดส่วนของสินค้าและวัสดุราคาแพงซึ่งสูญหายไปบนเส้นทางของซัพพลายเชนได้ไม่มากก็น้อย

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *