ปัจจัยหลักในการพัฒนาความสามารถทางสมอง

ปัจจัยหลักในการพัฒนาความสามารถทางสมอง
การจะเลี้ยงลูกให้ฉลาดขึ้น จะต้องเริ่มพัฒนาตั้งแต่ในวัยเด็ก เพราะวัยเด็กโดยเฉพาะในช่วงแรกเกิดถึง 6 ปี เป็ฯช่วงที่สอสมองต้องการการเรียนรู้เป็อย่างมาก ปัจจัยที่จะช่วยให้สมองพัฒนาได้ดีนั้นอาจแบ่งได้เป็น 3 ด้านดังนี้
1. ด้านพันธุกรรม ( heredity )
การถ่ายทอดความฉลาดมาจากพ่อแม่ สมองของลูกส่วนมากมาจากการกำหนดลักษณะทางพันธุกรรมในเซลล์ของพ่อแม่ พ่อหรือแม่ที่มีความสามารถโดดเด่นในเรื่องใด ลูกก็จะมีความสามารถอันนั้นด้วย อาจเรียกลักษณะนี้ได้ว่า ยีนเด่นข่มยีนด้อย ทำให้บางคนทำเรื่องบางอย่างได้ง่ายกว่าคนอื่น เช่น เด็กที่เกิดในครอบครัวนักกีฬา ก็มักจะมีความสามารถทางด้านกีฬาไปด้วย อาจใช้เวลาฝึกหัดเพียงเล็กน้อยก็เล่นกีฬาได้เลย ลักษณะนี้อาจถ่ายทอดจากทางพันธุกรรมได้
2. ด้านอาหาร ( food )
เป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งในการเจริญเติบโตทั้งทางร่างกายและสมอง โดยเฉพาะในช่วงที่สมองกำลังเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปี นั้นการขาดสารอาหารจะทำให้เซลล์ของสมองเจริญไม่เต็มที่ และประสิทธิภาพในการทำงานจะลดลงไป ยิ่งในเด็กเล็ก ๆ ที่ขาดสารอาหารมาก ๆ อาจทำให้สมองพิการปัญญาอ่อนไปได้ และยังมีผลกระทบต่อสมองส่วนอื่น ๆ อีก คือ เมื่อเซลล์ประสาทไม่ได้รับอาหาร การแตกกิ่งก้านสาขาของเซลล์สมองไม่เกิดขึ้น ทำให้หยุดการเจริญแค่นั้น
ดังนั้น การกินอาหารที่ถูกต้องเหมาะสมกับวัยจะช่วยพัฒนาสมองให้ฉลาดขึ้นได้ เริ่มตั้งแต่อาหารของทารกแรกเกิดเลย ซึ่งต้องการน้ำนมแม่เป็นอาหารอย่างน้อย 4 เดือน จึงให้อาหารเสริมเพิ่มขึ้นตามส่วน และควรเป็นอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วน
การกินอาหารไม่ถูกต้อง ปล่อยปะละเลยในเรื่องการกินอาหาร การกินอาหารไม่ได้เนื่องจากเจ็บป่วย การกินอาหารตามใจปาก และการกินอาหารที่ไม่มีคุณค่าเหล่านี้จะทำให้เด็กขาดสารอาหาร สมองเติบโตได้ช้า ทำให้กลายเป็นเด็กไม่ฉลาดไปได้
3. ด้านสิ่งแวดล้อม ( environment )
เป็นปัจจัยหนึ่ง ที่มีผลกระทบมากสำหรับการพัฒนาของสมอง การที่เด็กได้อยู่ในสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีจะช่วยให้เด็กได้รับการเรียนรู้เพิ่มขึ้น นั่นคือ สภาพแวดล้อมที่มีสิ่งเร้ากระตุ้นให้สมองทำงานหรือเกิดการเรียนรู้มากเพียงพอ ดังเช่น เด็กทารกแรกเกิดนั้นมีการรับรู้ทางสมองแล้ว สมองของเด็กสามารถรับข้อมูลได้ และต้องการข้อมูลป้อนเข้าสมองอย่างมาก การได้ยินเสียง ได้เห็นภาพ ได้เห็นการเคลื่อนไหว ได้สัมผัส ได้ดมกลิ่น ฯลฯ สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เด็กได้เรียนรู้ สมองที่ถูกกระตุ้นให้ทำงานมาก ย่อมได้รับความรู้และประสบการณ์มาก ทำให้เป็นคนฉลาดได้
ดังนั้น เราจึงต้องจัดสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมตามวัยของเด็ก ให้เด็กได้พบสิ่งแปลกใหม่ ข้อมูลใหม่ ซึ่งเด็กมีความสามารถที่จะเรียนรู้ได้โดยไม่รู้ตัว และสิ่งเหล่านี้จะช่วยพัฒนาสมองให้มีการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และสามารถสั่งการออกมาได้อย่างฉับไว คิดได้เร็ว เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ได้เร็ว เป็นคนฉลาดได้อย่างที่เราต้องการ
ปัจจัย 3 ประการที่กล่าวมานี้ เราจะเห็นได้ว่ามีอยู่ถึง 2 ปัจจัยที่เราสามารถสร้างเสริมให้เกิดขึ้นได้ คือ ปัจจัยเรื่องอาหาร และสิ่งแวดล้อม เราสามารถจัดเตรียมให้พร้อมได้ แต่ปัจจัยเรื่องพันธุกรรมนั้น ค่อนข้างยากที่จะกำหนดกฎเกณฑ์ได้มาก ดังนั้น การเลี้ยงลูกให้ฉลาดนั้นจึงควรทำในสิ่งที่พ่อแม่สามารถทำได้ เช่น การศึกษาวิธีการ จัดประสบการณ์หรือสิ่งกระตุ้นที่จะช่วยลูกมีการพัฒนาการทางสมอง ส่งเสริมและสนับสนุนให้ลูกได้ใช้ความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่ และรับประทานอาหารที่เหมาะสมต่อการเจริญและพัฒนาการทางสมอง แต่ถ้าพ่อแม่ละเลยไม่สนใจหรือขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องจะทำให้ลูกเสียโอกาสที่จะพัฒนาไปเป็นเด็กฉลาด และอาจทำลายความสามารถที่เด็กมีอยู่โดยที่ไม่รู้ตัวก็เป็นได้

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *