ปลูกหน่อไม้ฝรั่ง

ปลูกหน่อไม้ฝรั่ง
เงินลงทุน
ประมาณ 17,000 บาท/ไร่ (ไม่รวมค่าที่ดิน)
เมล็ดพันธุ์ 13,000-23,000 เมล็ด/กระป๋อง/700 บาท
สปริงเกอร์พร้อมสายยาง 7,000 บาท เครื่องปั้มน้ำ 3,000 บาท ค่าขุดบ่อ 3,000 บาท
ค่าปุ๋ย 800 บาท
รายได้
ประมาณ 500 บาทขึ้นไป/วัน/ไร่
วัสดุ/อุปกรณ์
เมล็ดพันธุ์ สปริงเกอร์พร้อมสายยาง ปั้มน้ำ ท่อน้ำ จอบ เสียม คราด ไม้ชักร่อง ไม้ปาดแปลง ฟาง ปุ๋ย สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช เช่น ฟูราดาน บัวรดน้ำ
แหล่งจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์
ร้านจำหน่วยวัสดุอุปกรณ์การเกษตรทั่วไป จตุจักร คลองถม
วิธีดำเนินการ
1. เลือกทำเล โดยใช้ดินที่เหมาะสมในการปลูก ได้แก่ ดินร่วน ดินทราย หรือดินร่วนเหนียว เพราะสามารถเก็บความชื้นและถ่ายเทอากาศได้ดี หน่อแทงออกมาได้ง่าย
2. นำเมล็ดพันธุ์มาเพาะต้นกล้าในที่โล่งกลางแจ้ง โดยขุดหรือไถดินให้ลึก เก็บวัชพืชออกให้หมดและตากดินไว้ประมาณ 10-15 วัน จากนั้นย่อยดินให้ละเอียดใส่ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 2 กิโลกรัม ปุ๋ยสูตร 15-15-15 30 กรัม และปูนขาว 10 กรัม ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร คลุกเคล้าปุ๋ยให้ทั่วยกแปลงให้สูงประมาณ 30 เซนติเมตร กว้าง 1.5 เมตร (รวมร่องน้ำ) ใช้ไม้ ปาดแปลงเกลี่ยดินบนแปลงให้เรียบทำร่องในแนวขวางแปลงโดยใช้ไม้ชักร่องหนา 0.5 เซนติเมตร กดลงลึกxประมาณ 1 เซนติเมตร ให้แต่ละร่องห่างกัน 15-20 เซนติเมตร
3. นำเมล็ดมาหยอดในร่องที่เตรียมไว้เป็นจุด ๆ ละ 1 เมล็ด ห่างกัน 10-15 เซนติเมตร โรยทับด้วยฟูราดานบาง ๆ จากนั้นกลบเมล็ดโดยเขี่ยดินขอบร่องลงกลบบาง ๆ ใช้ฟางคลุมทับบนแปลงหนาพอประมาณ ละลายยาป้องกันเชื้อรา 2 ช้อนแกง/น้ำ 10 ลิตร ใส่บัวรดน้ำราดให้ทั่วแปลง รดน้ำตามให้ชุ่ม หลังจากนั้นรดน้ำทุกวันให้ชุ่ม แต่อย่าให้แฉะเกินไป โดยใช้น้ำแบบพ่นฝอย หรือ สปริงเกอร์ หลังจากหยอดเมล็ด 10-15 วัน ต้นกล้าจะเริ่มงอก ให้เปิดฟางเหลือไว้เพียงบาง ๆ เท่านั้น
4. ใส่ปุ๋ยสูตร 21-0-0 อัตรา 10 กรัม/น้ำ 20 ลิตร สลับกับปุ๋ยสูตร 15-15-15ในอัตราเท่ากัน ละลายปุ๋ยใส่บัวรดน้ำราดบนแปลง แล้วรดน้ำตาม 10-15 วัน/ครั้ง ให้ 3-4 ครั้ง จากนั้นให้ปุ๋ยเม็ดสูตร 15-15-15 อัตรา 15-20 กรัม พร้อมปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 200-300 กรัม/1 ตารางเมตร เดือนละครั้ง 2 – 3 ครั้ง
5. หลังจากต้นกล้ามีอายุได้ 4 – 6 เดือน ก็ย้ายไปสู่แปลงปลูก โดยล้างรากให้สะอาด แล้วนำไปแช่ในน้ำที่มีส่วนผสมของสารเคมีป้องกันเชื้อรา ผึ่งให้แห้ง
6. นำเชือกมาขึงให้เป็นแนว ห่างกันแถวละ 150 เซนติเมตร ระยะระหว่างต้น 50 เซนติเมตร ขุดหลุมกว้างและลึกประมาณ 1 หน้าจอบ คลุกเคล้าปุ๋ยหมัก 2 กะลามะพร้าวและปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 2 ช้อนชา กับดินที่ขุดขึ้นมา แล้วใส่ลงไปในหลุมปลูกนำกล้าหน่อไม้ลงปลูกให้อยู่ต่ำกว่าระดับผิวดิน 10 เซนติเมตร แล้วกลบดิน จากนั้นหยอดฟูราดานไว้รอบต้น เพื่อป้องกันแมลงและรดน้ำทุกวัน
7. หลังจากย้ายปลูก 10-15 วัน ใส่ปุ๋ยสูตร 21-0-0 อัตรา 15 กรัม/หลุม ห่างจากโคนต้น 1 คืบ แล้วรดน้ำตาม หลังจากนั้นทุก ๆ เดือน ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตราเดียวกัน
8. หลังจากย้ายปลูก 3 – 4 เดือน หรือก่อนการเก็บเกี่ยว 15 วัน ควรตัดแต่งเหลือต้นแม่ 4 – 6 ต้น/กอ จากนั้นจึงเก็บผลผลิตในช่วงเช้า โดยใช้มือดึงขึ้นมาจากดิน แล้วพูนดินกลบโคลนต้นไว้ดังเดิม สำหรับหน่อไม้ฝรั่งที่เก็บให้นำเข้าที่ร่มทันที ล้างน้ำให้สะอาด ตัดให้ได้ความยาวประมาณ 25 เซนติเมตร นำมาคัดเกรด แล้วมัดรวมเป็นมัด ๆ บรรจุใส่ภาชนะเพื่อจำหน่าย
9. เมื่อเก็บผลผลิตได้ประมาณ 4 สัปดาห์ ให้ตัดต้นที่โทรมหรือเหลืองทิ้ง พรวนดิน ใส่ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก พร้อมทั้งให้น้ำและฉีดพ่นสารเคมีป้องกันศัตรูพืชพักต้นไป 2 – 4 สัปดาห์ จึงเริ่มเก็บผลผลิตใหม่
ตลาด/แหล่งจำหน่าย
ตลาดสด ปากคลองตลาด โรงงานแปรรูป ร้านขายอาหาร
สถานที่ให้คำปรึกษาแนะนำ
1. กองส่งเสริมพืชสวน กรมส่งเสริมการเกษตร โทร. 0 2940 6059
2. สำนักงานเกษตรจังหวัด อำเภอ
ข้อแนะนำ
1. ในพื้นที่ลมแรง ควรทำค้างพยุงลำต้นไว้หลังจากย้ายกล้าปลูกประมาณ 2 เดือน
2. หากขนส่งเป็นระยะทางไกล ควรลดความร้อนโดยใช้น้ำแข็งป่นโรยสลับกับหน่อไม้ฝรั่งเป็นชั้น ๆ ในภาชนะบรรจุ

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *