ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้เด็กไทย

ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้เด็กไทย
 
วันที่ : 14 มิถุนายน 2550 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : หนังสือพิมพ์โคราชรายวัน
 
           ทุกวันนี้ข่าวทางหน้าหนังสือพิมพ์รายวันและโทรทัศน์ส่วนใหญ่ มักเป็นข่าวอาชญากรรม การใช้ความรุนแรง ปัญหาครอบครัว ปัญหาทางเพศ การติดการพนัน การติดยาเสพติด ฯลฯ ซึ่งบ่งบอกถึงความเสื่อมทางคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม และปัญหาดังกล่าวปรากฏมากขึ้นในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่เป็นกำลังของชาติด้วย ฯลฯ สิ่งเหล่านี้เป็นสัญญาณเตือนอันตราย ที่เรียกร้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง

          
ควรเร่งให้ความสนใจแก้ไขปัญหานี้ในกลุ่มเด็กและเยาวชนโดยด่วน ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินจะเยียวยา

           โดยทุกภาคส่วนในสังคมไม่ว่าจะเป็นสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันการเมือง สถาบันศาสนา สถาบันสื่อมวลชน รวมทั้งสถาบันวิชาชีพต่าง ๆ ต่างร่วมมือกันทำบทบาทหน้าที่ของตนเองในการสรรค์สร้างคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามให้เกิดขึ้นในสังคมได้

           อย่างไรก็ตามปัญหาสำคัญในขณะนี้คือสถาบันครอบครัวไม่สามารถทำหน้าที่ของตนในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับสมาชิกในครอบครัวได้จนกลายเป็นชีวิตจริง รวมทั้งการที่พ่อแม่ส่วนใหญ่มักยกบทบาทดังกล่าวให้กับโรงเรียน ครูอาจารย์เป็นผู้ทำหน้าที่นี้แทนตน    ดังนั้นครอบครัวต้องตระหนักถึงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นในชีวิตลูกของตน โดยเริ่มจาก

           สร้างค่านิยม
เป็นคนดีมีคุณธรรม” 

           ปัจจุบันสำนึกทางคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมกำลังเสื่อมลงเนื่องมาจากรากฐานปรัชญาความคิดและค่านิยมที่ผิดเพี้ยนไปจากหลักศีลธรรมและคุณธรรมอันดี พ่อแม่จำเป็นที่จะต้องชี้ให้ลูกเห็นอย่างชัดเจนว่า “อะไรถูก อะไรผิด” และ “อะไรที่มีค่า อะไรที่น่ารังเกียจ” รวมทั้งฝึกลูกให้สามารถคิดวิเคราะห์และใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมได้โดยการตั้งคำถามเชิงปรัชญากับค่านิยมต่าง ๆ ที่ไม่ถูกต้องในสังคม

           สร้างแรงจูงใจให้ทำสิ่งดี

           การสร้างแรงจูงใจเป็นการเปลี่ยนกระบวนความคิดให้เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการมีคุณธรรมจริยธรรม พ่อแม่สามารถสร้างแรงจูงใจให้ลูกเป็นคนดีมีคุณธรรมได้โดย

           การสั่งสอนอบรม 
โดยสามารถอ้างอิงจากหลักคำสอนทางศาสนามาอธิบายให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม หรือการสอนอย่างเป็นธรรมชาติผ่านข่าวสารที่เกิดขึ้นรอบตัว
           _การเห็นแบบอย่าง  โดยคนในครอบครัวต้องเป็นแบบอย่างชีวิตในการทำดีและยืนหยัดในคุณธรรม หรือชี้นำให้เรียนแบบอย่างบุคคลสำคัญที่กระทำความดีงามใน
           การให้รางวัลเมื่อทำความดี  เป็นการสร้างแรงจูงใจอย่างหนึ่ง เพื่อให้เห็นว่าการทำความดีนั้นเป็นสิ่งที่น่ายกย่องและภาคภูมิใจ

           สร้างช่องทางให้ทำดี

           การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้สัมฤทธิ์ผลได้นั้น นอกจากการสร้างค่านิยมและแรงจูงใจที่ถูกต้องในการทำความดีแล้ว พ่อแม่ควรสร้างช่องทางต่าง ๆ ที่หลากหลายในการทำความดีให้กับลูกอย่างเป็นรูปธรรมด้วยเช่นกัน อาทิ

           สนับสนุนให้ลูกเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการทำความดี
พ่อแม่ไม่ควรมุ่งเน้นให้ลูกเอาแต่เรียนหนังสือเพียงอย่างเดียว แต่ควรสนับสนุนให้ลูกได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมอาสาสมัคร กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ หรือชมรมต่าง ๆ ในการช่วยเหลือสังคม

           นำลูกให้มีส่วนร่วมในการเรียกร้องคุณธรรมจริยธรรมในสังคม
 เมื่อเห็นความไม่ชอบมาพากล ความตกต่ำทางคุณธรรมจริยธรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม ควรพาลูกให้มีส่วนร่วม ตัวอย่างเช่น ร่วมลงชื่อรณรงค์ต่อต้านเรื่องการเปิดร้านจำหน่ายสุราบริเวณใกล้เคียงกับสถานศึกษา เป็นต้น

            สร้างกิจกรรมส่งเสริมการทำความดีภายในบ้าน   พ่อแม่สามารถสร้างบรรยากาศการทำดีภายในบ้านโดยการสร้างสรรค์กิจกรรมส่งเสริมการทำความดีต่าง ๆ อาทิ กิจกรรมสะสมดาวรักษ์ความดี โดยเมื่อลูกทำความดี 1 อย่าง เช่น ช่วยเหลืองานบ้าน ช่วยดูแลน้อง จะได้รับดาวไปสะสม 1 ดวง และสามารถนำมาแลกเป็นรางวัลได้ในทุก ๆ สิ้นเดือน เป็นต้น         

           การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับประชาชนในประเทศได้อย่างประสบความสำเร็จนั้น จำเป็นต้องสร้างขึ้นตั้งแต่ในวัยเยาว์ให้เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักในเรื่องนี้อย่างแท้จริง “สถาบันครอบครัว” จึงนับเป็นสถาบันลำดับแรกสุดที่สำคัญในการหล่อหลอมคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นแก่เด็กและเยาวชนที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไปในอนาคต
 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *