ปลูกข้าวโพดหวาน

ข้าวโพดหวาน
เงินลงทุน
ประมาณ 35,000 บาท (ไม่รวมค่าที่ดิน)
(เครื่องสูบน้ำราคาประมาณ 20,000 บาท มอเตอร์ราคาประมาณ 3,000 บาท ค่าอุปกรณ์ รดน้ำแบบสปิงเกิ้ลราคาประมาณ 12,000 บาท)
รายได้
8,000 บาท/ไร่
วัสดุอุปกรณ์
ที่ดิน เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง จอบ เครื่องสูบน้ำ มอเตอร์ สายยาง อุปกรณ์ใช้น้ำแบบสปิงเกิ้ล
แหล่งจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์
ร้านค้าขายเกี่ยวกับอุปกรณ์การเกษตรทั่วไป
วิธีดำเนินการ
1. เตรียมดิน ควรไถด้วยผาลเบอร์ 3 ตากดินให้แห้ง 3-5 วัน แล้วไถพรวนด้วย ผาลเบอร์ 7 เพื่อช่วยให้ดินร่วนซุย
2. การปลูก ควรปลูกแบบแถวเดี่ยวโดยยกดินเป็นร่องลูกฟูกระยะปลูกที่เหมาะสม คือระยะห่างระหว่างแถว 75 เซนติเมตร หลังจากนั้นขุดหลุมปลูกแล้วใส่ปุ๋ยรองก้นหลุมสูตร 15-15-15 หรือ 13 – 13 – 21 อัตรา 25 กิโลกรัม/ไร่ คลุกเคล้าในหลุมให้ทั่วดี แล้วหยอดเมล็ดลงในหลุมปลูก 3-4 เมล็ด ลึกประมาณ 3 เซนติเมตร จากนั้นกลบด้วยปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักที่สลายตัวแล้ว จากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม
3. การดูแลรักษา เมื่อข้าวโพดอายุได้ 11-15 วัน หลักจากปลูกให้ถอนแยกออกเหลือต้นสมบูรณ์ดีไว้เพียง 1 ต้นต่อหลุม แล้วพรวนดินเพื่อกำจัดวัชพืช จากนั้นใส่ปุ๋ยยูเรียหรือแอมโมเนียซัลเฟตอัตรา 25-50 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่อข้าวโพดอายุได้ 25-30 วัน ใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0 อัตรา 25-30 กิโลกรัมต่อไร่ และพออายุ 40-45 วัน ให้ใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0 อัตรา 25-30 กิโลกรัมต่อไร่
4. การให้น้ำ ควรให้น้ำอย่างสม่ำเสมอและเพียงพอ ควรให้ดินชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลา แต่อย่าให้น้ำมากจนถึงกับท่วมขังแฉะจะทำให้ข้าวโพดเหลืองแคระแกร็น และ ถ้าปล่อยให้ดินแห้งก็จะทำให้ข้าวโพดชะงักการเจริญเติบโต โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงออกดอกและติดฝัก ไม่ควรให้ขาดน้ำ เพราะจะทำให้ฝักมีเมล็ดติดไม่ดี ที่เรียกว่าข้าวโพดฟันหลอ
5. การป้องกันกำจัดโรคและแมลง โรคสำหรับข้าวโพดพันธุ์ข้าวเหนียวหวาน ไม่ค่อยพบอาการของโรคมากนัก อาจจะพบบ้าง เช่น โรคน้ำค้าง ใบจุด และใบแห้ง แต่ไม่มีปัญหาเพาะเมล็ดพันธุ์ได้คลุกสารป้องกันโรคชนิดนี้อยู่แล้ว
6. การเก็บเกี่ยว เมื่อข้าวโพดอายุได้ 67-70 วัน สามารถนับวันเก็บเกี่ยวได้โดยนับวันหลังจากฝักออกใหม่แล้ว 18 – 20 วัน ยกเว้นเมื่อปลูกในฤดูหนาว ยืดเวลาเก็บไปอีก 10 – 15 วัน
ตลาด/แหล่งจำหน่าย
ขายส่งพ่อค้าคนกลางในพื้นที่ ตลาดขายส่งผัก ผลไม้ ขายปลีกแม่ค้าขาย ข้าวโพดต้ม
สถานที่ให้คำปรึกษา
1. กองส่งเสริมพืชสวน กรมส่งเสริมการเกษตร โทร 0-2561-4879
2. สำนักงานเกษตรจังหวัดและอำเภอ
ข้อแนะนำ
การเก็บข้าวโพดควรเก็บตอนเช้าตรู่ เพื่อให้ข้าวโพดสดคุณภาพดี การตัดหรือ
หักให้มีส่วนของต้นติดฝักด้วย เพื่อรักษาคุณภาพให้ได้ยาวนาน

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *