ประเด็นสำคัญในการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน

ประเด็นสำคัญในการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน

การคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานในบริษัท องค์กร หน่วยงาน เป็นเรื่องสำคัญ และจำเป็นต้องได้คนที่มีความรู้ความสามารถตรงกับงาน ผู้ที่จะทำการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานจึงต้องมีความรู้ในเบื้องต้นก่อนว่า บุคคลที่จะทำงานในตำแหน่งงานที่กำหนดนั้น จะต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นอะไรบ้าง และจะต้องมีคุณสมบัติอะไรอีก นอกจากนี้จะต้องมีคุณลักษณะความรู้ ความสามารถ อะไรต่อมา
โดยทั่วไป การคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานมักจะกำหนดคุณวุฒิทางการศึกษาก่อน เช่น สำเร็จการศึกษาระดับใด หรือสำเร็จการศึกษาในด้านใด หลังจากนั้นจึงจะกำหนดคุณสมบัติและคุณลักษณะเพิ่มเติม และจึงประกาศรับสมัครเพื่อทำการคัดเลือกต่อไป
การคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน จึงประกอบด้วย
1. การพิจาณาใบสมัครและหลักฐานอื่นๆ เช่น คำแนะนำของบุคคลที่อ้างอิง ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา งานอดิเรก ผลการเรียน ชื่อสถาบันที่ศึกษา
2. การหาข้อมูลอื่นเพิ่มเติม เช่น การทดสอบด้วยแบบทดสอบ การประเมนผลงานภาคปฏิบัติ การสัมภาษณ์ การทดลองปฏิบัติงาน หรือเครื่องมืออื่น เช่น ผลการทดสอบสภาพร่างกาย จิตใจ เป็นต้น
เครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน ที่สำคัญได้แก่
o แบบทดสอบความรู้ (Test)
o แบบสังเกตพฤติกรรม( Observation Form)
o แบบสอบถาม (Questionnaire)
o แบบสัมภาษณ์ ( Interview Schedule)
o แบบวัดทางจิตวิทยา ( Psychological Test)
o ใบสมัคร (Application Form)
o ใบรับรองแพทย์
o ใบปริญญา ประกาศนียบัตร
o จดหมายรับรอง (Recommendation)
ที่มา : http://hrm.siamhrm.com

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *