ประวัติความเป็นมาของยาเสพติด (7)

ประวัติความเป็นมาของยาเสพติด (7)

๑๐. สถานบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

ผู้ติดยาเสพติด หรือ ผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด สามารถขอรับการบำบัดรักษาได้ตามสถานพยาบาลต่าง ๆ ที่เป็นหน่วยงานของรัฐบาล และเอกชน ทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร และส่วนภูมิภาค ดังต่อไปนี้
๑. ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถใช้บริการได้ที่โรงพยาบาล และคลีนิกยาเสพติด ในศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ได้แก่
โรงพยาบาล
๑.๑ โรงพยาบาลราชวิถี โทร. ๐ – ๒๒๔๖ – ๐๐๕๒ ต่อ ๔๓๐๒
๑.๒ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า โทร. ๐ – ๒๒๔๖ – ๑๔๐๐ ถึง ๑๔๒๘ ต่อ ๓๑๘๗
๑.๓ โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพฯ โทร. ๐ – ๒๔๑๑ – ๒๔๑๙๑
๑.๔ โรงพยาบาลนิติจิตเวช โทร ๐ – ๒๔๔๑ – ๙๐๒๖ – ๙
๑.๕ โรงพยาบาลตากสิน โทร. ๐ – ๒๘๖๓ – ๑๓๗๑ ถึง ๒, ๐ – ๒๔๓๗ – ๐๑๒๓ ต่อ ๑๑๕๓,๑๒๔๘
คลินิกยาเสพติดในศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย กทม.
๑.๖ คลินิกยาเสพติด ๑ ลุมพินี โทร. ๐ – ๒๒๕๐ – ๐๒๘๖
๑.๗ คลินิกยาเสพติด ๒ สี่พระยา โทร. ๐ – ๒๒๓๖ – ๔๑๗๔
๑.๘ คลินิกยาเสพติด ๓ บางอ้อ โทร. ๐ – ๒๔๒๔-๖๙๓๓
๑.๙ คลินิกยาเสพติด ๔ บางซื่อ โทร. ๐ – ๒๕๘๗ – ๐๘๗๓
๑.๑๐ คลินิกยาเสพติด ๕ ดินแดน โทร. ๐ – ๒๒๔๕ – ๐๖๔๐
๑.๑๑ คลินิกยาเสพติด ๖ วัดธาตุทอง โทร. ๐ – ๒๓๙๑ – ๘๕๓๙
๑.๑๒ คลินิกยาเสพติด ๗ สาธุประดิษฐ์ โทร. ๐ – ๒๒๘๔ – ๓๒๔๔
๑.๑๓ คลินิกยาเสพติด ๘ ซอยอ่อนนุช โทร. ๐ – ๒๓๒๑ – ๒๕๖๖
๑.๑๔ คลินิกยาเสพติด ๙ บางขุนเทียน โทร. ๐ – ๒๔๖๘ – ๒๕๗๐
๑.๑๕ คลินิกยาเสพติด ๑๐ สโมสรวัฒนธรรม โทร. ๐ – ๒๒๘๑ – ๙๗๓๐
๑.๑๖ คลินิกยาเสพติด ๑๑ ลาดพร้าว โทร. ๐ – ๒๕๑๓ – ๒๕๐๙
๑.๑๗ คลินิกยาเสพติด ๑๒ วงศ์สว่าง โทร. ๐ – ๒๕๘๕ – ๑๖๗๒
๑.๑๘ คลินิกยาเสพติด ๑๓ ภาษีเจริญ โทร. ๐ – ๒๔๑๓ – ๒๔๓๕
๑.๑๙ คลินิกยาเสพติด ๑๔ คลองเตย โทร. ๐ – ๒๒๔๙ – ๑๘๕๒
๑.๒๐ คลินิกยาเสพติด ๑๕ วัดไผ่ตัน โทร. ๐ – ๒๒๗๐ – ๑๙๘๕
๒. ในส่วนภูมิภาค ได้แก่
โรงพยาบาล
๒.๑ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ สายด่วนปรึกษาปัญหายาเสพติด โทร. ๐๒ – ๑๑๖๕ และ โทร. ๐ – ๒๕๓๑ – ๐๐๘๐ ถึง ๘
๒.๒ โรงพยาบาลประจำจังหวัดทุกจังหวัด ศูนย์บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
๒.๓ ศูนย์บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ประจำภาคเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โทร. (๐๕๓) ๒๙๗ – ๙๗๖ ถึง ๗
๒.๔ ศูนย์บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ประจำภาคใต้ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โทร. (๐๗๔) ๔๖๗ – ๔๕๓, (๐๗๔) ๔๖๗ – ๔๖๘
๒.๕ ศูนย์บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทร. (๐๔๓) ๒๔๕ – ๓๖๖
๒.๖ ศูนย์บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด จังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โทร. (๐๕๓) ๖๑๒ – ๖๐๗
๒.๗ ศูนย์บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด จังหวัดปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โทร. (๐๗๓) ๓๓๓ – ๒๙๑
๓. สถานพยาบาลที่ดำเนินการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
๓.๑ สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด บ้านพิชิตใจ แขวงประเวศ กทม. โทร. ๐ – ๒๓๒๙ – ๑๓๕๓, ๐ – ๒๓๒๙ – ๑๕๖๖
๓.๒ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด คอมมูนิต้า อินคอน – อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โทร. ๐ – ๒๕๖๓ – ๑๐๐๖ – ๗, ๐๑ – ๒๑๓๒๕๐๕ – อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โทร. ๐๑ – ๙๓๗ – ๑๓๔๕ – อำเภอท่าแร่ จังหวัดสกลนคร โทร.๐๑ – ๒๑๒๐๘๐๔
๓.๓ ศูนย์เกิดใหม่ (ชาย) อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โทร. (๐๓๒) ๒๖๑๐๓๘ – ๔๐
๓.๔ ศูนย์เกิดใหม่ (หญิง) อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร. (๐๓๘) ๕๔๑๖๙๓
๓.๕ บ้านสันติสุข อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี โทร. ๐๑ – ๒๑๘๑๓๔๓
๓.๖ บ้านตะวันใหม่ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โทร. ๐๑ – ๒๑๐๑๕๗๓
๓.๗ บ้านนิมิตใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทร. (๐๕๓) ๒๗๗๐๔๙, (๐๕๓) ๒๘๒๔๙๕

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *