ประมวลกฎหมายที่ดิน – หมวด 3 การกำหนดสิทธิในที่ดิน

ประมวลกฎหมายที่ดิน – หมวด 3 การกำหนดสิทธิในที่ดิน

มาตรา 34 (ถูกยกเลิกทั้งหมด)
หมายเหตุมาตรา 34 ยกเลิกโดยประกาศของคณะปฏิวัติ (ฉบับที่ 49) ลงวันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2502
มาตรา 35 (ถูกยกเลิกทั้งหมด)
หมายเหตุมาตรา 35 ยกเลิกโดยประกาศของคณะปฏิวัติ (ฉบับที่ 49) ลงวันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2502
มาตรา 36 (ถูกยกเลิกทั้งหมด)
หมายเหตุมาตรา 36 ยกเลิกโดยประกาศของคณะปฏิวัติ (ฉบับที่ 49) ลงวันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2502
มาตรา 37 (ถูกยกเลิกทั้งหมด)
หมายเหตุมาตรา 37 ยกเลิกโดยประกาศของคณะปฏิวัติ (ฉบับที่ 49) ลงวันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2502
มาตรา 38 (ถูกยกเลิกทั้งหมด)
หมายเหตุมาตรา 38 ยกเลิกโดยประกาศของคณะปฏิวัติ (ฉบับที่ 49) ลงวันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2502
มาตรา 39 (ถูกยกเลิกทั้งหมด)
หมายเหตุมาตรา 39 ยกเลิกโดยประกาศของคณะปฏิวัติ (ฉบับที่ 49) ลงวันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2502
มาตรา 40 (ถูกยกเลิกทั้งหมด)
หมายเหตุมาตรา 40 ยกเลิกโดยประกาศของคณะปฏิวัติ (ฉบับที่ 49) ลงวันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2502
มาตรา 41 (ถูกยกเลิกทั้งหมด)
หมายเหตุมาตรา 41 ยกเลิกโดยประกาศของคณะปฏิวัติ (ฉบับที่ 49) ลงวันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2502
มาตรา 42 (ถูกยกเลิกทั้งหมด)
หมายเหตุมาตรา 42 ยกเลิกโดยประกาศของคณะปฏิวัติ (ฉบับที่ 49) ลงวันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2502
มาตรา 43 (ถูกยกเลิกทั้งหมด)
หมายเหตุมาตรา 43 ยกเลิกโดยประกาศของคณะปฏิวัติ (ฉบับที่ 49) ลงวันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2502
มาตรา 44 (ถูกยกเลิกทั้งหมด)
หมายเหตุมาตรา 44 ยกเลิกโดยประกาศของคณะปฏิวัติ (ฉบับที่ 49) ลงวันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2502
มาตรา 45 (ถูกยกเลิกทั้งหมด)
หมายเหตุมาตรา 345 ยกเลิกโดยประกาศของคณะปฏิวัติ (ฉบับที่ 49) ลงวันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2502
มาตรา 46 (ถูกยกเลิกทั้งหมด)
หมายเหตุมาตรา 46 ยกเลิกโดยประกาศของคณะปฏิวัติ (ฉบับที่ 49) ลงวันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2502
มาตรา 47 (ถูกยกเลิกทั้งหมด)
หมายเหตุมาตรา 47 ยกเลิกโดยประกาศของคณะปฏิวัติ (ฉบับที่ 49) ลงวันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2502
มาตรา 48 (ถูกยกเลิกทั้งหมด)
หมายเหตุมาตรา 48 ยกเลิกโดยประกาศของคณะปฏิวัติ (ฉบับที่ 49) ลงวันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2502
มาตรา 49 (ถูกยกเลิกทั้งหมด)
หมายเหตุมาตรา 49 ยกเลิกโดยประกาศของคณะปฏิวัติ (ฉบับที่ 49) ลงวันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2502

มาตรา 50 ในการที่อธิบดีใช้อำนาจจำหน่ายที่ดินตามบทแห่ง ประมวลกฎหมายนี้ให้อธิบดีมีอำนาจจำหน่ายโดยการขาย หรือให้ เช่าซื้อตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง และให้ อธิบดีมีอำนาจเรียกค่าธรรมเนียมได้ไม่เกินร้อยละห้าของราคาที่ จำหน่ายนั้นถ้าจำหน่ายไม่ได้ภายในสองปี ให้อธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรี มีอำนาจจัดการขายที่ดินด้วยวิธีผ่อนส่งภายในสิบปี
อำนาจตามความที่กล่าวในวรรคแรกนั้น เมื่ออธิบดีเห็นเป็นการ สมควรจะจัดแบ่งที่ดินออกเป็นแปลง ๆ เพื่อจำหน่ายก็ได้

มาตรา 51 ในกรณีที่อธิบดีจะใช้อำนาจจำหน่ายที่ดิน ตาม ประมวลกฎหมายนี้ ให้ผู้มีสิทธิในที่ดินอันจะพึงจำหน่ายตกลงกับ พนักงานเจ้าหน้าที่ว่าที่ดินแปลงใดหรือส่วนของที่ดินตอนใดจะพึง จำหน่าย ถ้าไม่สามารถตกลงกันได้ ให้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการ ชี้ขาด

มาตรา 52 ในกรณีที่อธิบดีเห็นสมควรจะใช้อำนาจจำหน่ายที่ดิน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งไปให้ผู้มีสิทธิในที่ดินทราบล่วงหน้า ไม่น้อย กว่าสามสิบวัน เมื่อพ้นกำหนดดั่งกล่าว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตกลง กับผู้มีสิทธิในที่ดินเกี่ยวกับราคาที่ดินถ้าไม่สามารถตกลงราคาที่ดิน กันได้ ให้นำบทบัญญัติว่าด้วยการกำหนดราคาอสังหาริมทรัพย์โดย อนุญาโตตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืออสังหาริมทรัพย์ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ราคาที่ดินที่จะพึงตกลงหรือที่จะพึงกำหนดโดยอนุญาโตตุลาการ นั้น ให้ถือราคาตลาดตามที่เป็นอยู่ในวันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ แจ้งให้ ผู้มีสิทธิในที่ดินทราบว่าอธิบดีจะใช้อำนาจจำหน่าย

มาตรา 53 นับแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบ ตาม ความใน มาตรา 52 ให้อธิบดีมีอำนาจครอบครองที่ดินนั้นทันที และ ให้ผู้มีสิทธิในที่ดิน บริวาร ผู้เช่า ผู้อาศัย และบุคคลอื่นใดที่อยู่ใน ที่ดินนั้นออกจากที่ดินภายในกำหนดหนึ่งปี
ในกรณีที่มีสัญญาเช่าที่ดินแปลงนั้นอยู่ ก็ให้สัญญาเช่าเป็นอันระงับ ไปในวันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ แจ้งให้ผู้มีสิทธิในที่ดินทราบว่าอธิบดี จะใช้อำนาจจำหน่าย

มาตรา 54 เมื่อมีการจำหน่ายที่ดินของผู้ใดตามนัยแห่งประมวล กฎหมายนี้ โดยวิธีเช่าซื้อหรือผ่อนชำระราคา ให้อธิบดีชำระราคาที่ดิน ให้แก่ผู้มีสิทธิในที่ดินเป็นงวด ๆ ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาดั่งต่อไปนี้
(1) กรณีการจำหน่ายตาม มาตรา 39 ให้ผ่อนชำระราคาที่ดิน ภายในห้าปี
(2) กรณีการจำหน่ายตาม มาตราอื่น ให้ผ่อนชำระราคาที่ดินภายใน สิบปี
สำหรับการผ่อนชำระราคาที่ดินนั้น ให้คิดดอกเบี้ยร้อยละสาม ต่อปีของราคาที่ดินที่ค้างชำระจากผู้ซื้อหรือผู้เช่าซื้อ ให้แก่ผู้มีสิทธิใน ที่ดินเดิม

มาตรา 55 ในกรณีการขายหรือให้เช่าซื้อที่ดินตามความใน มาตรา 50 ถ้าผู้ซื้อหรือผู้เช่าซื้อไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาซื้อขาย หรือ สัญญาเช่าซื้อ แล้วแต่กรณี ให้อธิบดีมีอำนาจเรียกที่ดินคืน ในการ เรียกที่ดินคืนให้สิทธิในที่ดินตกเป็นของกรมที่ดิน ในวันที่ผู้ซื้อหรือ ผู้เช่าซื้อได้ทราบ หรือควรจะได้ทราบถึงการเรียกที่ดินคืน

ที่มา : http://www.kodmhai.com/m2/m2-1/m1-34-55.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *