ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน หรือพิสูจน์สอบสวน

ประกาศกรุงเทพมหานคร
เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน หรือพิสูจน์สอบสวน
หรือตรวจสอบเนื้อที่เกี่ยวกับหนังสือรับรองการทำประโยชน์

ด้วยกรุงเทพมหานคร ได้กำหนดค่าใช้จ่ายเพื่อใช้เรียกเก็บในการรังวัดเกี่ยวกับ โฉนดที่ดิน หรือพิสูจน์ สอบสวน หรือตรวจสอบเนื้อที่เกี่ยวกับ หนังสือรับรองการทำประโยชน์ ในท้องที่กรุงเทพมหานคร ตามระเบียบของ กระทรวงมหาดไทยแล้ว จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน ดังนี้

ลำดับที่ ท้องที่ อำเภอ/เขต ตำบล/แขวง โฉนดที่ดิน หนังสือรับรองการทำประโยชน์
ออก/สอบเขต/รวม แบ่งแยก ออก/สอบเขต/รวม แบ่งแยก
เนื้อที่ (ไร่) จำนวนเงิน (บาท) เนื้อที่ (ไร่) จำนวนเงิน (บาท) เนื้อที่ (ไร่) จำนวนเงิน (บาท) เนื้อที่ (ไร่) จำนวนเงิน (บาท)
  ทุกเขต และทุกแขวง                
1 โดยวิธีแผนที่ชั้นหนึ่ง ไม่เกิน 5 1700 ไม่เกิน 5 1,700
    ไม่เกิน 15 3,300 ไม่เกิน 15 3,300
    ไม่เกิน 30 4,900 ไม่เกิน 30 4,900
    ไม่เกิน 50 6,500 ไม่เกิน 50 6,500
    ไม่เกิน 100 8,100 ไม่เกิน 100 8,100
    ไม่เกิน 150 9,700 ไม่เกิน 150 9,700
    150 ขึ้นไป 11,300 150 ขึ้นไป 11,300
2 โดยวิธีแผนที่ชั้นสอง ไม่เกิน 5 1,450 ไม่เกิน 5 1,450
  (ทำการรังวัดด้วยกล้อง) ไม่เกิน 15 2,800 ไม่เกิน 15 2,800
    ไม่เกิน 30 4,150 ไม่เกิน 30 4,150
    ไม่เกิน 50 5,500 ไม่เกิน 50 5,500
    ไม่เกิน 100 6,850 ไม่เกิน 100 6,850
    ไม่เกิน 150 8,200 ไม่เกิน 150 8,200
    150 ขึ้นไป 9,550 150 ขึ้นไป 9,550        
                   
3 โดยวิธีแผนที่ชั้นสอง ไม่เกิน 5 1,200 ไม่เกิน 5 1,200 ไม่เกิน 20 1,200 ไม่เกิน 20 1,200
  (ทำการรังวัดด้วยโซ่) ไม่เกิน 15 2,300 ไม่เกิน 15 2,300 ไม่เกิน 50 2,300 ไม่เกิน 50 2,300
    ไม่เกิน 30 3,400 ไม่เกิน 30 3,400 ไม่เกิน 100 3,400 ไม่เกิน 100 3,400
    ไม่เกิน 50 4,500 ไม่เกิน 50 4,500 ไม่เกิน 150 4,500 ไม่เกิน 150 4,500
    ไม่เกิน 100 5,600 ไม่เกิน 100 5,600 150 ขึ้นไป 5,600 150 ขึ้นไป 5,600
    ไม่เกิน 150 6,700 ไม่เกิน 150 6,700        
    150ขึ้นไป 7,800 150 ขึ้นไป 7,800        
                   

 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2542
บรรณโศภิษฐ์ เมษวิชัย
(นางบรรณโศภิษฐ์ เมษวิชัย)
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ

ให้ใช้สำหรับพื้นที่โล่งเตียนส่วนพื้นที่ชุมชน ที่นา ที่สวน ที่มีแนวเขตคดโค้งและที่มีปัญหาอุปสรรค ซึ่งต้องแก้ไขตามหลักวิชาการรังวัดและทำแผนที่เช่น หมุดหลักฐาน โครงงานแผนที่สูญหาย จำกัดเนื้อที่ให้เพิ่มจำนวนวันรังวัด 1 วัน ในกรณีรังวัดออกโฉนดที่ดิน (หนังสือรับรองการทำประโยชน์) หากมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่ดินตามกฎกระทรวงฉบับที่ 43 (พ.ศ.2537) ให้เพิ่มค่าพาหนะ 1 วันสำหรับการรังวัดแบ่งแยก (จัดสรร) ให้ทำการรังวัดและปักหลักเขตให้คำนวณวันทำการทุก 12 แปลงต่อหนึ่งวัน(เฉพาะโฉนดที่ดิน) สำหรับการรังวัดแบ่งแยกมากแปลง ให้ทำการรังวัดและคำนวณวันทำการทุก 20 แปลงต่อหนึ่งวัน(เฉพาะหนังสือรับรองการทำประโยชน์)

ที่มา : กรมที่ดิน

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *