บุคลิกลักษณะ 20 ประการของการเป็นผู้นำ

บุคลิกลักษณะ 20 ประการของการเป็นผู้นำ

บุคลิกลักษณะ ของการเป็นผู้นำนั้น ถ้าจะกล่าวโดยละเอียดแล้ว ย่อมมีอยู่มากมาย แต่ในที่นี้เราจะนำมากล่าวเฉพาะที่สำคัญ ๆ และเห็นว่าจะเป็นประโยชน์แก่การศึกษาและยึดถือเป็นแบบอย่างเท่านั้น ซึ่งลักษณะดังกล่าวนี้มีอยู่ด้วยกัน 20 ประการ คือ

1. ความรู้ (Knowledge)

2. ความกล้าหาญ (Courage)

3. ความเด็ดขาด (Decisiveness)

4. ความไม่เห็นแก่ตัว/เสียสละ (Unselfishness)

5. ความสงบเสงี่ยม (Humility)

6. ความยุติธรรม (Justice)

7. ความแนบเนียบ (Tact)

8. ท่าทาง (Bearing)

9. ดุลยพินิจ (Judgement)

10. การสังคมดี (Social ability)

LEADERSHIP

11. L-Loyalty (ความจงรักภักดี)

12. E- Enthusiasm (ความกระตือรือร้น)

13. A-Alertness (ความตื่นตัว)

14. D- Dependability (ความไว้วางใจได้)

15. E-Endurance (ความอดทน)

16. R-Responsibility & Accountability (หน้าที่และความรับผิดชอบ)

17. S-Self – Control (การบังคับตัวเอง)

18. H-Humanity (ความเห็นอกเห็นใจ)

19. I-Initiative (ความริเริ่ม)

20. P-Personality (ความมีอำนาจในตัว)

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *