บุคคลหลายคนร่วมกันทำละเมิด

บุคคลหลายคนร่วมกันทำละเมิด

บุคคลหลายคนร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทนร่วมกันกระทำละเมิดของบุคคลหลายคนจงใจร่วมกัน แต่จะบอกว่าร่วมกันประมาทเลินเล่อเป็นไปไม่ได้ ผลก็คือต้องรับผิดร่วมกัน การที่ละเมิดกฎหมายดูที่การกระทำไม่ได้ดุผลของการกระทำ

ตัวอย่าง
มีรถยนตร์ 2 คัน ขับเเซงเบียดกันไปมา แล้วได้ขับไปชนรถโจทย์ ในการพิจารณาก็คือว่าศาลจะแบ่งส่นความรับผิดร่วมกันเพราะรถยนตร์2คันนี้ขับขี่ยานพาหนะ
โดยประมาทเลินเล่อ

การยุยงส่งเสริมในการทำละเมิด คือ ผู้ที่กระตุ้นให้คนที่กำลังจะกระทำความผิดได้ตัดสินใจทำความผิด
ลักษณะของการรับผิดให้ร่วมกันรับผิด ให้ร่วมกันรับผิดแบบลูกหนี้ร่วม เมื่อจะชดใช้ค่าสินไหมค่าเสียหาย ตัวผู้เสียหายจะเลือกให้ใครคนใดคนหนึ่ง หรือให้ชำระทั้งหมดก็ได้และสามารถไล่เบี้ยกันได้

ตัวอย่าง
มีผู้เสียหายได้ถูกทำร้ายร่างกายมาก่อนหน้าแล้วได้รับบาดเจ็บ แล้วในตอนนั้นได้ถูกผู้กระทำละเมิดอีกคนหนึ่งได้กระทำละเมิดซ้ำไปอีกจนเสียชีวิต
ในการพิจารณาก็คือว่า ไม่ใช่เป็นกรณีร่วมกันทำละเมิดแต่เป็นต่างคนต่างทำละเมิด ผู้กระทำละเมิดจะต้องรับส่วนที่ทำไป ส่วนความผิดความเสียหายความตายของผู้ถูกกระทำละเมิด ผู้กระทำคนที่ 2 รับผิดไป

ตัวอย่าง
ถ้าคนหนึ่งกระทำละเมิดโดยการทำร้ายร่างกาย แล้วอีกคนหนึ่งวางเพลิง การพิจารณาคดีจึงมีการแบ่งหน้าที่กระทำละเมิดอย่างชัดเจน ศาลอาจกำหนดความรับผิดในการกระทำละเมิดคนละส่วนตามความรับผิดได้ ถ้าศาลสั่งให้ผู้กระทำละเมิดอีกคนชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดคนเดียวก็สามารถไปไล่เบี้ยกับอีกคนหนึ่งได้ ถ้าศาลไม่ได้วินิจฉัยอย่างอื่นให้แบ่งส่วนความรับผิดเท่าๆกัน

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *