บิซิเนสสกูลมีดีไซน์

บิซิเนสสกูลมีดีไซน์
ดร.พีระเศรษฐ์ ชมภูมิ่ง คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพธุรกิจ วันพฤหัสบดีที่ 05 มีนาคม พ.ศ. 2552
การนำโมเดลองค์กรมีดีไซน์มาประยุกต์ใช้กับโปรแกรม BBA ของคณะพาณิชย์ฯ ถือเป็นโครงการนำร่อง ในการพัฒนาบิซิเนสสกูลของธรรมศาสตร์ ให้มีความเป็นนานาชาติมากขึ้น
ทุกวันนี้ มหาวิทยาลัยที่สอนวิชาทางด้านบริหารธุรกิจภาคอินเตอร์ หรือที่เรียกว่า Business School ได้ผุดขึ้นอย่างมากมายในเมืองไทย ธรรมศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งแรกที่เปิดโปรแกรมภาคภาษาอังกฤษขึ้น ที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เรียกว่า โปรแกรม BBA จนถึงขณะนี้เป็นปีที่ 17 ผลิตบัณฑิตรุ่นละประมาณ 120 คน
แต่ละปีมีนักศึกษาแลกเปลี่ยนไปเรียนต่างประเทศปีละประมาณ 50 คน และรับนักศึกษาชาวต่างชาติเข้ามาแลกเปลี่ยนในสัดส่วนที่เท่าๆ กัน โดยมีข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศทั่วโลกกว่า 100 สถาบัน ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของโลกทั้งสิ้น วิชาที่เปิดสอนมี 3 สาขาวิชาคือ การบัญชี การตลาด และการเงิน
ปัจจุบันโปรแกรมBBA ธรรมศาสตร์ได้นำเอาแนวคิดองค์กรมีดีไซน์ ซึ่งคิดค้นโดยคณาจารย์ของคณะพาณิชย์ฯ มาเป็นโมเดลในการขับเคลื่อนโปรแกรมไปสู่ความเป็นบิซิเนสสกูล ที่เป็นนานาชาติเต็มรูปแบบภายใต้วิถีไทย ทั้งกระบวนการ เทคโนโลยี และสุนทรียภาพ ซึ่งเป็นองค์ประกอบขององค์กรมีดีไซน์ได้ถูกนำมาผสมผสาน เพื่อปรับการทำงานไปสู่ความเป็นสากลที่ทั่วโลกยอมรับ
เริ่มต้นจากกระบวนการการรับนักศึกษา การรับตรงเปิดโอกาสให้นักเรียนที่ตั้งใจศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจมาสมัคร และเตรียมตัวสอบวิชาเฉพาะเพื่อให้ผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนด วิธีนี้ทำให้นักเรียนได้เรียนในสิ่งที่ตนสนใจจริงๆ และมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการเตรียมตัวสอบคัดเลือก ในอนาคตทางโปรแกรมจะจัดให้นักเรียนในระดับมัธยมปลายได้เข้าร่วมกิจกรรม เช่น แข่งขันความรู้ทางธุรกิจ เพื่อให้นักเรียนได้สัมผัสเนื้อหาวิชาทางด้านบริหารธุรกิจ เป็นการช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนให้มาสนใจศาสตร์ทางด้านนี้
กระบวนการต่อไปคือ การพัฒนาคุณภาพอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ส่วนใหญ่เป็นอาจารย์ประจำของคณะพาณิชย์ฯ โดยคณะได้ส่งเสริมให้อาจารย์ เน้นทำ 3 สิ่งที่สำคัญ คือ สอน + วิจัย + ปรึกษา ในส่วนผสมที่ลงตัว หลักการนี้ได้ต้นแบบมาจากอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ ผู้ซึ่งทำทั้ง 3 สิ่งนี้อยู่เป็นประจำ จนได้รับการยอมรับโดยทั่วไปว่าเป็นคณาจารย์ที่มีคุณภาพ
กระบวนการสำคัญสุดท้ายคือ การเรียนการสอน โปรแกรม BBA มีการกำหนดหลักสูตรโดยให้ความสำคัญกับการผลิตบัณฑิตให้ทำได้จริง และมีทักษะรอบตัวแบบมัลติสกิล (Multi-skill) การเรียนการสอนจึงเน้นการลงมือทำจริง (Action Learning) โดยให้มีการทำกรณีศึกษา เทอมโปรเจค หรือดูงานนอกสถานที่ และ ให้มีวิชาเลือกในหลายๆ สาขาไม่จำกัดเฉพาะ 3 สาขาวิชาที่เปิดเท่านั้น ยังรวมถึงวิชาทางด้านการจัดการองค์กร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ โลจิสติกส์ ธุรกิจระหว่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริหารเชิงปริมาณ
ด้านเทคโนโลยีซึ่งเป็นส่วนผสมตัวที่สอง ทางโปรแกรม BBA มีข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการ ในกลุ่มมหาวิทยาลัยในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก หรือ APAC-7 โดยมีแผนการที่จะนำการเรียนการสอนส่งผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แบบการศึกษาทางไกล (Telecourse) โดยที่นักศึกษาสามารถสนทนากับผู้สอนในต่างประเทศได้ เพื่อเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ผ่านการสอนระหว่างมหาวิทยาลัยคู่สัญญา นอกจากนี้ทาง BBA ยังมีโครงการเพิ่ม E-Learning ในเว็บไซต์เพื่อให้นักศึกษาได้หาความรู้เพิ่มเติมด้วยตัวเอง
องค์ประกอบสำคัญสุดท้ายคือ สุนทรียภาพ โครงการBBAเน้นการสร้างบรรยากาศที่เป็นอินเตอร์ เริ่มจากการปรับเปลี่ยนการบริการของเจ้าหน้าที่ โดยให้มีการติดต่อและให้บริการนักศึกษาเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด การตกแต่งภายในออฟฟิศหรือการแต่งตัวของเจ้าหน้าที่กำลังถูกปรับเปลี่ยนเพื่อเสริมสร้างความเป็นนานาชาติ มากขึ้น ในห้องเรียนก็เช่นกันอุปกรณ์ต่างๆ และรูปแบบของการจัดห้องเรียนถูกจัดเพื่อช่วยเสริมสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ รวมถึงเว็บไซต์ที่กำลังปรับปรุงให้ดูน่าสนใจ เปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมให้ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด
ส่วนสุนทรียภาพทางด้านการเรียนการสอน มีการเน้นให้ผู้สอนถ่ายทอดความรู้ โดยใช้เทคนิคการดึงความสามารถของนักศึกษาออกมาเพื่อพัฒนา ที่เรียกว่า Acquisitive Inquiry คือ ช่วยนักศึกษาค้นหาสิ่งดีๆ ที่มีอยู่ในตัว แล้วต่อยอดพัฒนาจากจุดดีเหล่านั้น วิธีนี้จะทำให้ผู้สอนสามารถถ่ายทอดความรู้ไปสู่นักศึกษาได้อย่างมีสุนทรียภาพ คือสามารถสร้างความกระตือรือร้นและความสนใจในการเรียนรู้ตามความสามารถของผู้เรียน สร้างความพึงพอใจให้ทั้งผู้รับและผู้ให้
การนำโมเดลองค์กรมีดีไซน์มาประยุกต์ใช้กับโปรแกรมBBAของคณะพาณิชย์ฯ ถือเป็นโครงการนำร่อง ในการพัฒนาบิซิเนสสกูลของธรรมศาสตร์ ให้มีความเป็นนานาชาติมากขึ้น เพื่อให้ได้รับการยอมรับจากต่างประเทศ และได้รับการรับรองจากองค์กรการศึกษาทั่วโลก
ซึ่งถือว่าเป็นเป้าหมายสำคัญของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *