บัณฑิตใหม่ คิดดี คิดบวก ใจเย็น

บัณฑิตใหม่ คิดดี คิดบวก ใจเย็น

ม.ราชภัฏภูเก็ต ปัจฉิมนิเทศ “บัณฑิต”
ต้องคิดดีคิดบวก-จัดการปัญหาอย่างฉลาดใจเย็น

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2551 ซึ่งมีผู้สำเร็จการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 1,278 คน แบ่งเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในคณะครุศาสตร์ จำนวน 194 คน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 298 คน คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 531 คน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 266 คน คณะเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 29 คน และมีนักศึกษากศ.บป. ศูนย์กระบี่ โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน จำนวน 40 คน ร่วมปัจฉิมนิเทศด้วย ในการนี้ได้รับเกียรติจากดร.พิศิษฐ์ วรอุไร นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นประธานในพิธี ผศ.ดร.กุลวรา สุวรรณพิมล รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์เข้าร่วม ในการนี้ ดร.พิศิษฐ์ ได้มอบเกียรติบัตรนักศึกษาที่ปฏิบัติกิจกรรมดีเด่น จำนวนกว่า 60 คน พร้อมบรรยายพิเศษให้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ เมื่อวันที่ 3 มี.ค. 2552 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ดร.พิศิษฐ์ให้ข้อคิดแก่นักศึกษาจบใหม่ว่า “การสำเร็จการศึกษา” เป็นสิ่งบ่งชี้สำคัญในชีวิตของทุกคน เพราะขณะนี้ทุกคนก้าวสู่ความเป็นผู้ใหญ่โดยสมบูรณ์แล้ว ช่วงชีวิตในการศึกษาเล่าเรียนเป็นภาพแห่งความประทับใจที่กำลังจะผ่านพ้นไป “ความเป็นผู้ใหญ่”นั้น ประกอบด้วยความเป็นผู้ใหญ่ที่ถึงพร้อมด้วยวิชาความรู้และสติปัญญา ที่ได้จากการศึกษาเล่าเรียนด้วยความวิริยะอุตสาหะ นอกจากนี้ความเป็นผู้ใหญ่ในแง่ของอารมณ์และความคิดนั้นย่อมต้องมีอยู่ในตัวของเราด้วยเช่นกัน ซึ่งสิ่งนี้ผู้สำเร็จการศึกษาทุกคนจะละเลยเสียมิได้ เพราะเมื่อก้าวสู่ชีวิตแห่งการทำงานย่อมต้องพบเจออุปสรรค และปัญหาหลายด้าน คนที่จะประสบความสำเร็จได้นั้น มิใช่จะมีเพียงความรู้แต่เพียงอย่างเดียว แต่ย่อมต้องมีหลักคิดที่ดี มีทัศนะทางบวก และสามารถจัดการกับปัญหาด้วยความเฉลียวฉลาด ใจเย็น และมีวิจารณญาณ องค์ประกอบเหล่านี้อยากให้ผู้สำเร็จการศึกษาทุกคน ตระหนักถึงอยู่เสมอว่าเราจะเสริมสร้างให้มีอยู่ในตัวเราได้อย่างไร และประการสำคัญไม่ว่าบัณฑิตที่จบออกไปไปสู่แหล่งงานหน่วยใด ภาคใด ขอให้นำความเป็น “ราชภัฏภูเก็ต” ไปด้วยเสมอ เพราะนั่นคือ ความเป็นคนที่ถึงพร้อมด้วยวิชาความรู้ มีคุณธรรม มีความเสียสละพร้อมจะอุทิศตนเพื่อส่วนรวมได้เสมอโดยไม่ดูดาย คุณสมบัติเหล่านี้จะสามารถคุ้มครองให้ผู้สำเร็จการศึกษาทุกคนประสบความสำเร็จในชีวิตในภายภาคหน้าได้อย่างดีที่สุด
ที่มา : ข่าวสดออนไลน์

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *