บัณฑิตคิดแต่เรื่องดี พูดก็พูดดี ทำก็ทำดี

บัณฑิตคิดแต่เรื่องดี พูดก็พูดดี ทำก็ทำดี
ในมงคลสูตร ซึ่งเป็นคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาได้กล่าวถึงคนที่เป็นบัณฑิต กับคนพาลในทำนองเป็นหลักการไว้ ว่า “ อเสวนา จ พาลานัง ปัณฑิตา นัญจเสวนา “ แปลว่า ไม่ควรคบคนพาล ควรคบกับบัณฑิต ซึ่งพระดำรัสนี้ที่ไม่ให้คบคนพาลก็เพราะว่า คนพาลจะคิดอะไร ก็คิดชั่ว จะทำอะไร ก็จะทำชั่ว จะพูดอะไร ก็จะพูดชั่ว ส่วนที่ให้คบบัณฑิตนั้น ก็เพราะว่าบัณฑิตจะคิดแต่สิ่งที่ดีไม่เป็นโทษแก่ตนและผู้อื่นโดยส่วนรวม จะทำอะไรก็จะทำแต่สิ่งดี จะพูดอะไร ก็จะพูดแต่คำพูดที่ดีมีประโยชน์ ไม่มีโทษ
ลักษณะการคิดดี
การคิดดี…ทำให้เขามีความสุข เพราะว่าไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้น ก็เพียงแค่รักษารอยยิ้มเอาไว้
การคิดดี… แท้จริงแล้ว เป็นเรื่องของจิตใจ ทัศนคติ ความเข้าใจชีวิต การจัดการกับปัญหา ที่จะทำให้ชีวิต ไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป แต่กลายเป็นโอกาสในการเรียนรู้ สิ่งใหม่ ๆ ตลอดเวลา ซึ่งการที่บุคคลจะเป็นผู้คิดได้อย่างถูกต้องนั้นที่สำคัญ ต้องมีกัลยาณมิตร ได้แก่ พ่อแม่ ครูอาจารย์ พระสงฆ์ และผู้ที่เป็นนักปราชญ์คอยให้คำแนะนำ
การคิดดี…สอนให้มี การกระทำที่ดี พูดที่ดี แทนที่จะเป็นเพียงการโต้ตอบเพื่อให้คนพ้นผิดเท่านั้น แต่เป็นการทำให้ตนเองมีความมั่นคง
การคิดดี… ไม่ได้ทำให้เกิดความอ่อนแอ แต่ตรงกันข้าม กลับทำให้เข้มแข็งและอยู่เหนืออิทธิพลของความสุขสบาย อำนาจวาสนา เพราะมีประสบการณ์ในอดีตเป็นสิ่งที่เรียนรู้และจดจำเป็นเรียน
การคิดดี… ทำให้มองดูชีวิตในแง่บวกตลอดเวลา ในขณะที่ผู้คนมากมายมักมุ่งความสนใจไปที่ ความผิดปกติ ความเจ็บปวด หรือประสบการณ์ที่ไม่ดีในชีวิต ซึ่งเป็นสิ่งที่อันตราย ก็เพราะเราอาจติดกับหรือจมอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นลบ
การคิดดี… ไม่ใช่อยู่เฉย ไม่ยอมโต้ตอบกับคนพาล แต่ควรที่จะกระตุ้นเราให้เผชิญกับอดีตที่ทำผิดแล้วแล้วกลับตัวใหม่ เมื่อผิดก็ต้องยอมรับผิด และพร้อมที่จะปรับปรุงตนเพื่อเป็นที่พึ่งของคนอื่นได้
จากเนื้อความข้างต้นนั้นทุกท่านคงเห็นพร้อมกับผู้เขียนว่า บุคคลควรทำตนเองให้เป็นบัณฑิตมากกว่าที่จะเป็นพาลเพื่อที่ว่าเราจะได้มีความสุข คนที่เข้าใกล้เราก็มีความสุขด้วย จงคิดเสมอว่าเราเกิดมาเพื่อเรียนรู้ที่จะพ้นทุกข์ด้วยการฝึกฝน ไม่ใช่เกิดมาเพียงเพื่อชดใช้กรรมตามที่เข้าใจกันเพียงผิวเผินดังคำว่า “ สติดีจะมีรอยยิ้ม สติถูกทิ่มรอยยิ้มจะไม่มี สติมาปัญญาเกิด สติเตลิดจะเกิดปัญหา “ ประเทศชาติต้องการคนคิดดี…นะครับ..

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *