บริหารอีคิว เลี่ยงปัญหาสุขภาพจิต

บริหารอีคิว” เลี่ยงปัญหาสุขภาพจิต

เขียนโดย drt001
Tuesday, 28 July 2009
สภาพการณ์ของคนไทยกำลังเผชิญกับภาวะบีบคั้นรอบด้าน ทำให้ประชาชนเกิดความเครียด จากผลสำรวจของกระทรวงสาธารณสุขปี 2551 พบว่าคนไทยมีปัญหาสุขภาพจิตสูงถึงร้อยละ 20 หรือประมาณ 6-12 ล้านคน

ที่น่าตกใจ คือ ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงที่ทำงานนอกบ้านและต้องมีภาระรับผิดชอบดูแลครอบครัว!!
นพ.กัมปนาท ตันสิถบุตรกุล จิตแพทย์ทั่วไปโรงพยาบาลมนารมย์ ระบุว่า คนไทยมีความรู้และความเข้าใจเรื่องของสุขภาพจิตน้อย จึงไม่สามารถบริหารจัดการความเครียดได้ อีกทั้งสังคมยังมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาไอคิว ความฉลาดทางสติปัญญา จนมองข้ามในเรื่องของอีคิว หรือความฉลาดทางอารมณ์ ซึ่งจุดนี้เองทำให้คนไทยเกิดความเครียด และมีปัญหาด้านสุขภาพจิตเพิ่มขึ้นทุกปี

นพ.กัมปนาท บอกอีกว่า อีคิวมีความสำคัญมากในการทำงาน และดำเนินชีวิตประจำวัน เพราะการมีอีคิวดีถือว่าเป็นพื้นฐานทางด้านจิตใจ เพราะอีคิวคือความสามารถในการควบคุมอารมณ์และความต้องการของตนเอง

“คนที่มีอีคิวดีจะสามารถยับยั้งชั่งใจในการแสดงออกทางอารมณ์และตอบสนองความต้อง การของตนเอง อีกทั้งยังเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับตัวเอง เพื่อนำไปสู่จุดหมายที่ตั้งไว้ได้ และยังตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้อย่างเด็ดขาด ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินชีวิตท่ามกลางวิกฤตต่างๆ ในปัจจุบัน”

กัมปนาท ตันสิถบุตรกุล

นพ.กัมปนาท ได้แนะนำแนวทางในการปฏิบัติเพื่อฝึกทักษะความฉลาดทางอารมณ์ ว่า

1.รับรู้ถึงอารมณ์ความรู้สึกตนเอง มากกว่าการคอยกล่าวโทษคนอื่นๆ

2.สามารถแยกแยะระหว่างความคิดและความรู้สึกของตนเองได้ โดยการคิดอย่างมีเหตุผล

3.รู้จักใช้ความรู้สึกบ้างในบางครั้งเพื่อช่วยในการตัดสินใจ แต่ถ้าจะให้ดีก็ควรจะควบคู่กับการใช้สติด้วย

4.นับถือในความรู้สึกของผู้อื่น รวมถึงคนที่เก่งน้อยกว่าว่าบางครั้งวิชาการด้อยแต่อาจจะมีประสบการณ์ที่ดีกว่าก็ได้

5.เมื่อถูกกระตุ้นให้โกรธสามารถควบคุมจิตใจไม่ให้โกรธหรือการแสดงอารมณ์ที่มากเกินไป

6.รู้จักฝึกหาคุณค่าในทางบวกจากอารมณ์ในทางลบ เช่น เวลาที่รู้สึกไม่สบายใจ เครียด ท้อแท้ อาจจะลองตั้งสติทบทวนหาสาเหตุ เมื่อทำได้บ่อยๆ จะเป็นคนที่มีเหตุผลมากขึ้น และมีประสบการณ์ที่เข้มแข็งมากขึ้น

อารมณ์ดี ชีวีมีสุข
ที่มา:มติชนรายวัน, 28 ก.ค. 52

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *