บริษัทเติบโตได้ ด้วยความผูกพันของพนักงาน

บริษัทเติบโตได้ ด้วยความผูกพันของพนักงาน

วันนี้ผมไปบรรยายเรื่องการบริหารการผลิตขั้นต้นที่จังหวัดตรัง ในห้องบรรยายมีผู้เข้าร่วมอบรมประมาณ 60 คน และมีท่านหนึ่งอายุงาน 25 ปี จากการที่ได้ทราบอายุงานของพนักงานท่านนั้น ทำให้ผมนึกขึ้นในใจว่า
“ทำไมหนอ เขาจึงทำงานกับบริษัทนี้ตั้ง 25 ปี” และก็นึกย้อนถึงงานวิจัยสมัยเรียน ป.โท เรื่องความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ (Employee Engagement)
จากการศึกษา และจากประสบการณ์ที่ได้จากการทำงานที่ผ่านมา พอสรุปได้ว่าความผูกพัน จะมีผลต่ออัตราการลาออก การมาปฎิบัติงาน หรืออัตราการขาด ลา มาสาย ของพนักงาน ซึ่งถ้าจะสังเกตดูพนักงานในบริษัท จะพบว่า พนักงานที่มีความผูกพัน ต่อบริษัทสูงมักจะ เป็นพนักงานที่มีอัตราการขาด ลา มาสายต่ำ และมักจะได้เบี้ยขยันทุกเดือน (เบี้ยขยัน หมายถึง เงินที่บริษัทจ่ายให้เมื่อ ไม่ขาดงาน ไม่ลากิจ ลาป่วย หรือมาทำงานสาย) สำหรับคนที่ทำงานมานานมากขนาดนั้น แน่นอน ต้องผ่านร้อน ผ่านหนาว ผ่านเรื่องราวทั้งร้าย และดี เรื่องที่ดีใจ และเสียใจ เราลองมาพิจารณาดูซิครับว่า การที่คนเราจะทำงานในที่แห่งหนึ่ง ได้นานๆ และไม่คิดที่จะลาออกไปหางานใหม่ มีปัจจัย อะไรบ้าง
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพัน (Employee Engagement ) มีดังนี้ ดังนี้
• คุณสมบัติทางชีวภาพ ได้แก่ อายุตัว อายุงาน การศึกษา ตำแหน่งงาน เป็นต้น ซึ่งเป็นลักษณะส่วนบุคคล ในฐานะหัวหน้างาน
• การตอบสนองความต้องการส่วนบุคคล ได้แก่ ความรู้สึกว่าได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรม ความรู้สึกว่าได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน ความต้องการ การประสบความสำเร็จในชีวิต ความสมดุลระหว่างการทำงาน กับการใช้ชีวิตส่วนตัว ต้องอาศัยหัวหน้งาน และหน่วยงานช่วยกันครับ
• โอกาสความก้าวหน้าในสายอาชีพ ได้แก่ มีนโยบายวางแผนการเติบโตในสายอาชีพให้กับพนักงาน การได้รับโอกาสในการเติบโตในอาชีพในสายงานของตน การได้รับโอกาสในการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการทำงาน
• การมีส่วนร่วมในงาน ได้แก่ การได้รับการสนับสนุน ในการทำงาน หรือการดูแลเอาใจใส่จากหัวหน้า หรือเพื่อร่วมงาน การให้โอกาสในการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เป็นต้น
• ลักษณะของงาน ได้แก่ ลักษณะการบริหารงานโดยภาพรวมของบริษัท วิธีการบังคับบัญชา การที่ทำงานได้เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ และความชำนาญ สภาพแวดล้อมในการทำงานหมาะสมตามหลักอาชีวะอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน
จะเห็นได้ว่าการที่จะสร้างความผูกพันให้เกิดขึ้นกับหน่วยงานจะต้องอาศัยความสัมพันธ์ของปัจจัยทั้ง 3 ส่วน คือ ตัวพนักงาน หัวหน้างาน และ องค์การ หรือบริษัท
จะเห็นได้ว่าการที่จะสร้างความผูกพันให้เกิดขึ้นกับหน่วยงานจะต้องอาศัยความสัมพันธ์ของปัจจัยทั้ง 3 ส่วน และถ้าเกิดความผูกพันเกิดขึ้น ก็จะเกิดผลประโยชน์แก่ปัจจัยทั้ง 3 ดังนี้
ประโยชน์ที่พนักงาน ได้รับ
• ทำงานอย่างมีความสุขกาย สบายใจ
• มีโอกาสเติบโตในสายอาชีพ
• มีความชำนาญสูง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดในการทำงานมีน้อย
• สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว
• ทำงานด้วยความสนุก สนาน
ประโยชน์ที่หัวงานได้รับ
• ทำงานอย่างมีความสุขกาย สบายใจ
• ปัญหาในการทำงานมีปริมาณน้อย เพราะพนักงานมีความชำนาญในการทำงานสูง โอกาสผิดพลาดมีน้อย
• ปกครองง่าย เพราะลูกน้องเชื่อฟัง
• เกิดความรัก ความสามัคคี และการทำงานเป็นทีม
• การดำเนินงาน หรือกิจกรรมต่างๆ เป็นไปได้โดยง่าย เพราะพนักงานให้ความร่วมมือ
ประโยชน์ที่องค์การ หรือบริษัทได้รับ
• การเจริญเติบโต เพราะต้นทุนการผลิตต่ำ เนื่องจากไม่เกิดของเสีย หรือความผิดพลาดในการทำงาน
• สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน เพราะงานมีคุณภาพ ส่งงานได้รวดเร็ว ทันเวลา ความผิดพลาดต่ำ
สรุป ได้ว่า ความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ ส่งผลทำให้องค์การ หรือหน่วยงาน มีการเจริญเติบโต ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารทุกระดับ ต้องให้ความสำคัญ และเร่งเสริมสร้างให้เกิดความผูกพันในองค์การ หรือหน่วยงานของท่าน ถัดไปผมจะเสนอแนวทางในการสร้างให้เกิดความผูกพัน

ที่มา : www.hrcenter.co.th

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *