บริการถ่ายเอกสาร

บริการถ่ายเอกสาร
เงินลงทุน
ประมาณ 70,000 – 150,000 บาท
• เครื่องถ่ายเอกสารมือสอง ราคาประมาณ 60,000 บาท ประสิทธิภาพในการถ่ายเอกสาร ประมาณ 30 แผ่น/นาที เครื่องใหม่ราคาประมาณ 150,000 บาท
• วัสดุ กระดาษถ่ายเอกสารขนาดต่าง ๆ หมึกสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร
อุปกรณ์
เครื่องถ่ายเอกสาร กระดาษถ่ายเอกสารขนาดต่าง ๆ หมึกสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร
รายได้
เฉลี่ยวันละประมาณ 1,000 – 1,500 บาท (ขึ้นอยู่กับทำเลที่ตั้งร้าน)
วิธีดำเนินการ
1. ทำเลที่ตั้งร้าน ซึ่งควรอยู่ในที่ชุมชน / ใกล้สถานที่ราชการ / ใกล้สถานศึกษา
2. ศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องถ่ายเอกสารรุ่นต่าง ๆ เพื่อให้เหมาะสมกับงานที่ใช้ เพราะประ-สิทธิภาพของเครื่องที่แตกต่างกัน ราคาก็จะแตกต่างกันด้วย
3. ศึกษาวิธีการใช้เครื่องและการแก้ไขเบื้องต้น เมื่อเกิดปัญหาระหว่างการใช้งานจากพนักงานของบริษัท ที่ทางร้านได้สั่งซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร
4. สั่งซื้อกระดาษถ่ายเอกสารขนาดต่าง ๆ เช่น A4, B4 เป็นต้น
5. จัดร้านให้ลูกค้าสามารถเห็นเครื่องถ่ายเอกสารได้ชัดเจน หรือติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้เห็นเด่นชัด
6. อัตราค่าถ่ายเอกสาร ให้คิดตามขนาดกระดาษต้นแบบและลักษณะของการถ่ายเอกสาร เช่น
– กระดาษ A4 ราคาแผ่นละ 0.75 -1.00 บาท
– กระดาษ B4 ราคาแผ่นละ 1.50 – 2.00 บาท
– ย่อ ราคาแผ่นละ 2.00 บาท
– ขยาย ราคาแผ่นละ 2.00 บาท
(โดยต้นทุนอยู่ระหว่าง 40 – 50 สตางค์ / แผ่น)
7. คอยดูแลตรวจสอบเครื่องก่อนการใช้งานทุกครั้ง และหากมีไฟสัญลักษณ์ปรากฏเตือนบนแผงหน้าปัด ควรหยุดใช้งานทันที และตรวจสอบสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นจนไฟสัญลักษณ์นั้นหายไป จึงใช้งานต่อไป
ข้อแนะนำ
1. ควรให้บริการที่รวดเร็วและประทับใจ โดยอาจมีบริการเสริม เช่น รับเข้าเล่ม ทำปกรายงาน หรือรับพิมพ์งานร่วมด้วย
2. เมื่อเริ่มดำเนินกิจการใหม่ ควรใช้เครื่องถ่ายเอกสารมือสอง เพราะจะลดต้นทุนลงได้มาก
3. หากมีทุนไม่พอในการซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร อาจใช้วิธีเช่าเครื่องถ่ายเอกสารแทนการซื้อก็ได้ โดยทางบริษัทจะคิดค่าเช่าเป็นรายแผ่น แผ่นละ 80 สตางค์ แต่ควรปรับเพิ่มอัตราค่าถ่ายเอกสารด้วย

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *