บทบาท HR ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน

บทบาท HR ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน
คนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่ง องค์การทุกภาคส่วนพยายามที่หันมาใส่ใจ เรื่อง คนกันมากขึ้น ยิ่งในช่วงภาวะเศรษฐกิจถดถอย ย่อมมีผลกระทบต่อการดำรงชีพของพนักงาน อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ องค์การเองคงจะไม่มุ่งเน้นที่คุณภาพของผลิตภัณฑ์ขององค์การอย่างเดียวควรจะให้มาใส่ใจเรื่อง คุณภาพชีวิตของพนักงานควบคู่ไปด้วย เพราะสภาพเศรษฐกิจตกต่ำเช่นนี้ มีส่วนกระทบต่อการดำเนินชีวิตของพนักงานอย่างแน่นอน องค์การจะมีส่วนช่วยผลักดันให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานอย่างไร ซึ่งผู้เขียนจะพยายามหาข้อมูลปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อคุณภาพชีวิต และพยายามศึกษาหาวิธีการ เพื่อที่จะมาปรับปรุงการทำงาน ให้ประสบความสำเร็จไปพร้อมกันด้วย ถ้าเรามามองกันใน ด้านคุณภาพชีวิตในการดำเนินชีวิต จะประกอบไปด้วย
• ปัจจัยสี่
• ความมั่นคง
• ความปลอดภัย
• สุขภาพที่ดี
• สิ่งแวดล้อม
• อิสรภาพในการดำเนินชีวิตตามสิทธิที่พึงมี
นั่นเป็นการมองคุณภาพชีวิตในการดำเนินชีวิต แต่เมื่อผู้บริหารนำมาเปรียบเทียบกับ คุณภาพชีวิตขององค์การ ซึ่งประกอบไปด้วย
• ได้ทำงานในองค์การที่มั่นคง
• ได้รับค่าตอบแทนที่ยุติธรรม
• ได้รับการยอมรับจากคนในองค์การ
• มีเพื่อนร่วมงานที่ดี
• ได้รับโอกาสในการพัฒนาและมีความก้าวหน้า
• ได้รับสวัสดิการที่ดี
• สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี
• มีผู้บังคับบัญชาที่ดี
• มีปริมาณงานที่เหมาะสม
• งานที่ได้รับมอบหมายมีคุณค่า
เมื่อผู้บริหารได้อ่านคุณภาพชีวิตในการดำเนินชีวิต กับคุณภาพชีวิตในองค์การ หัวข้อที่จะไปในทิศทางเดียวกันนั้นน้อยมาก จึงเป็นข้อมูลและที่มาว่า องค์การแห่งความสุข (Happy Workplace) กับองค์การที่มุ่งเน้นผลงาน (High Performance Organization) จะไปด้วยกันได้หรือไม่ ซึ่งถึงแม้ว่าจะมีความห่างไกลกันสักเท่าไร ก็ยังเป็นงานที่ท้าทายความสามารถของ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ที่ถูกมอบหมายงานให้ไปศึกษาและหาวิธีการมาเพื่อที่จะให้องค์การที่ท่านเป็นผู้บริหารอยู่ จะต้องเป็นองค์การที่มีความสุข และยังต้องเป็นองค์การที่มีผลงานดีเลิศอีกด้วย ก่อนอื่นเราควรมาทำความเข้าใจกับความหมายของ ความสุข เสียก่อน ว่า คำว่า ความสุข ในมุมมองของผู้บริหารองค์การ หมายถึง
• ผลผลิตสูง มีคุณภาพ ลูกค้าพอใจ
• องค์การมีกำไร เติบโต ยั่งยืน
• ลูกค้า ผู้ถือหุ้น สังคม ยอมรับและสนับสนุนองค์การ
• พนักงานมีความรัก ความผูกพัน และทุ่มเทเพื่อองค์การ
• ภาพลักษณ์ขององค์การดี
สำหรับ ความหมายของ ความสุข ในมุมมองของพนักงาน หมายถึง
• ได้ทำงานดี มีความมั่นคง สภาพแวดล้อมในการทำงานดี
• มีรายได้ที่เหมาะสม ไม่มีหนี้สิน
• มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
• ครอบครัวมีความสุข
• สุขภาพดี มีจิตใจผ่องใส
เมื่อเป็นลักษณะเช่นนี้ ผู้บริหารองค์การ ต้องสร้างความสมดุล ระหว่างความสุขขององค์การ และ ความสุขของพนักงาน ให้ได้ ซึ่งพื้นฐานของพฤติกรรมมนุษย์นั้นจะมีความสอดคล้องกับ ทฤษฎีแรงจูงใจ โดยของยกตัวอย่าง ทฤษฎีแรงจูงใจ Achievement Theory ของ David Mc. Clelland

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *