บทความน่าอ่านเรื่อง ERP (3)

บทความน่าอ่านเรื่อง ERP (3)

การนำ ERP มาใช้ และการเชื่อมโยงไปสู่กิจกรรมการปฏิรูปองค์กร
การนำ ERP มาใช้นั้น จะต้องเริ่มจากการปฏิรูปจิตสำนึกให้เห็นความจำเป็นของการปฏิรูปองค์กร และเมื่อจิตสำนึกดังกล่าวเกิดขึ้นแล้วในองค์กร การนำเอา ERP มาใช้ก็จะเป็นขั้นตอนของการทำให้เกิดกิจกรรมการปฏิรูปองค์กร ซึ่งก็คือการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรในด้านต่าง ๆ คือ
(1) ความสามารถในการรับรู้สภาพการณ์โดยรวมของการบริหารได้แบบเรียลไทม์
(2) ความสามารถในการปรับเปลี่ยนเพื่อให้องค์กรโดยรวมมีประสิทธิภาพสูงสุด
(3) ความสามารถในการตัดสินใจให้รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์
5 ขั้นตอนของการนำ ERP มาใช้
การนำ ERP มาใช้นั้น มีความจำเป็นที่จะต้องแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอนใหญ่
(1) ขั้นตอนการวางแนวคิด
(2) ขั้นตอนการวางแผน
(3) ขั้นตอนการพัฒนา
(4) ขั้นตอนการใช้งานจริงและทำให้คุ้นเคย
(5) ขั้นตอนพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง
ดังภาพประกอบดังนี้
รูปที่ 3.1.2 ขั้นตอนการวางแนวคิด ( รูปให้สำเนาจากหนังสือ สู่การเป็นผู้นำในการใช้ ERP ของ สสท.)
รูปที่ 3.1.3 ขั้นตอนการวางแผน ( รูปให้สำเนาจากหนังสือ สู่การเป็นผู้นำในการใช้ ERP ของ สสท.)
รูปที่ 3.1.4 ขั้นตอนการพัฒนา ( รูปให้สำเนาจากหนังสือ สู่การเป็นผู้นำในการใช้ ERP ของ สสท.)
รูปที่ 3.1.5 ขั้นตอนการใช้งานและทำให้คุ้นเคย( รูปให้สำเนาจากหนังสือ สู่การเป็นผู้นำในการใช้ ERP ของ สสท.)
รูปที่ 3.1.6 ขั้นตอนพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ( รูปให้สำเนาจากหนังสือ สู่การเป็นผู้นำในการใช้ ERP ของ สสท.)
บทสรุป
ERP เป็นทั้งแนวความคิดในการบริหาร ระบบสารสนเทศ และโปรแกรมสำเร็จรูป เพื่อวางแผนและจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั่วทั้งบริษัท โดยการเชื่อมโยงกระบวนการทางธุรกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดซื้อ การผลิต การขาย ลอจิสติกส์ บัญชี การเงินและงานบุคคล เป็นต้น เข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบเพื่อมุ่งไปสู่ผลกำไรสูงสุดของบริษัท
ERP เหมาะสำหรับนำมาใช้ในการบริหารธุรกิจขนาดใหญ่และขนาดกลาง สำหรับธุรกิจขนาดย่อมหรือเล็กนั้น อาจจะต้องเลือกใช้โปรแกรมขนาดเล็กลงมาหรือเลือกใช้เฉพาะบางโมดูลตามความจำเป็น จากประสบการณ์ของผู้เขียนที่ได้มีส่วนร่วมในโครงการชุบชีวิตธุรกิจไทยโดยให้บริการที่ปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือไอที พบว่าอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)ในบ้านเราส่วนใหญ่จะมีปัญหาในเรื่องของการไม่รู้ต้นทุนสินค้าที่ถูกต้อง การควบคุมสินค้าคงคลัง และการวางแผนและการควบคุมการผลิต ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นกระบวนการผลิตที่ไม่ซับซ้อนมากนัก สามารถนำไอทีเข้ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและความถูกต้องได้โดยง่าย หากได้รับคำแนะนำและนำระบบ ERP เข้าไปใช้อย่างเหมาะสม

ที่มา : http://www.e-bizthailand.com/

Tags:

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *