น้ำมันทอดซ้ำมฤตยูภัยเงียบ ห่วงเด็กไทยเสี่ยงมะเร็ง

น้ำมันทอดซ้ำมฤตยูภัยเงียบ ห่วงเด็กไทยเสี่ยงมะเร็ง
• อาหาร
ล่าสุดส่ง อบต.ทั่วประเทศคุมเข้ม ตรวจสอบอาหารในชุมชน

สาเหตุการ”เสียชีวิต”ที่สำคัญของประชากรในประเทศไทย เกิดจากพฤติกรรมแบบแผนการดำรงชีวิต “บริโภคอาหารไม่มีประโยชน์” แต่พฤติกรรมเสี่ยงมากที่สุด คือ นักเรียน เยาวชน วัยเจริญเติบโต นิยมบริโภคอาหารที่ปรุงด้วยการทอดมากขึ้น ทำให้มีโอกาสที่จะบริโภคน้ำมันทอดซ้ำ ซึ่งมีสารโพลาร์ และกลุ่มโพลีไซคลิค อโรมาติค ไฮโดรคาร์บอน

ซึ่งเป็นสารอันตรายที่ก่อให้เกิดโรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดและหัวใจ โรคมะเร็ง…”อันตรายน้ำมันทอดซ้ำ” ตัวการร้ายก่อโรคหัวใจ และมะเร็ง เผยผลสำรวจอาหารใน กทม.พบอาหารตกมาตรฐาน 47 รายการ หรือร้อยละ 14.92 กลุ่มอาหารที่มีสารโพลาร์ในน้ำมันตกมาตรฐาน 5 อันดับแรก คือ ลูกชิ้น ไก่ทอด ปลาทอด นัคเก็ต และหมูทอดกระทรวงมหาดไทยจับมือกระทรวงสาธารณสุข มอบนโยบายด้านสุขภาพให้องค์กรปกครองท้องถิ่นเร่งกระจายชุดทดสอบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้ถึงมือประชาชนทั่วประเทศ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือป้องกันปัญหาด้านสุขภาพ เยาวชนขานรับเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ “ทำดีเพื่อแม่” ใช้ชุดทดสอบน้ำมันทอดซ้ำ ในโรงเรียนช่วยลดความเสี่ยง และอันตรายต่อสุขภาพ

นายสุพล ฟองงาม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า การกระจายอำนาจด้านสุขภาพถือเป็นนโยบายในการ “บำบัดทุกข์บำรุงสุข” แก่ประชาชนของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ในการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น ภายใต้ความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานต่างๆ โดยมุ่งลดบทบาทของรัฐส่วนกลางลงเหลือภารกิจหลักที่ต้องทำเท่าที่จำเป็น เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนในการบริหารงานชุมชนท้องถิ่นตามเจตนารมณ์ของประชาชนมากขึ้น เนื่องจากปัญหาสุขภาพประชาชนเป็นเรื่องใหญ่ โดยเฉพาะการใช้น้ำมันทอดซ้ำบ่อยๆ สาเหตุทำให้เกิดโรคมะเร็งและอีกหลายๆโรคตามมากระทรวงมหาดไทย จะจัดทำเป็นนโยบายให้องค์ปกครองท้องถิ่นทั้งหมด 7,853 แห่ง

โดยให้ทุกแห่งรับเป็นนโยบายชุดทดสอบต้องไปถึงทุกองค์กร และถึงมือพี่น้องประชาชน เพื่อจะได้มีชุดทอดสอบไว้ใช้ในเรื่องการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพ ทั้งนี้ทางกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ทำข้อตกลงกับกระทรวงสาธารณสุข ในการที่จะใช้องค์กรปกครองท้องถิ่น ซึ่งมีทั้งคน และงบประมาณเป็นเครื่องมือในการกระจายชุดทดสอบให้ถึงมือประชาชนทั่วประเทศ โดยจะเร่งรัดให้เกิดการดำเนินการในองค์กรปกครองท้องถิ่นทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็น อบต. อบจ. และเทศบาลหรือแม้กระทั่งเมืองพัทยาและ กทม. ซึ่งเป็นการกระทำตามกรอบอำนาจหน้าที่ และภารกิจในการถ่ายโอนโดยเป็นเรื่องที่ท้องถิ่นจะต้องจัดลำดับความสำคัญอยู่แล้วนอกจากนี้ตลอดทั้งเดือนสิงหาคม 2551 ยังได้ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขจัดกิจกรรมรณรงค์ “ทำดีเพื่อแม่” ใช้ชุดทอดสอบน้ำมันทอดซ้ำลดอันตรายต่อสุขภาพ เพื่อร่วมถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อนำความห่วงใยของแม่แห่งแผ่นดินที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยให้ได้รับความปลอดภัยจากการบริโภคอาหารและเพื่อให้ประชานเกิดความตื่นตัวต่อการบริโภคอาหารทอดที่เสี่ยงต่อการเกิดโรค และกระตุ้นความสนใจของประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมกับการรณรงค์ดังกล่าวด้วย

นอกจากนี้ยังสามารถบริหารจัดการน้ำมันทอดซ้ำที่เสื่อมคุณภาพไปใช้ประโยชน์ในการผลิตเป็นไบโอดีเซล ช่วยลดวิกฤตพลังงานของชาติ ลดทิ้งน้ำมันทอดซ้ำสู่สาธารณะ ซึ่งก่อให้เกิดการอุดตันของทางระบายน้ำและช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของชุมชนด้วย

นายสมพร ใช้บางยาง อธิบดีกรมส่งเริมการปกครองท้องถิ่น กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีบทบาทภารกิจในการส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการพัฒนาและให้คำปรึกษาแนะนำด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นการบริหารงานต่างๆ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง และมีศักยภาพในการให้บริการสาธารณะ การบริหารจัดการ

ทั้งนี้งานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นภารกิจหนึ่งที่ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต. อบจ. ดำเนินการดูแล และแก้ไขปัญหาสุขภาพประชาชนให้มีประสิทธิภาพ เนื่องจากรับรู้ถึงสภาพปัญหาในพื้นที่อย่างแท้จริงอย่างไรก็ตามต้องอาศัยความร่วมมือจากกระทรวงสาธารณสุข โดย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้วิจัยและพัฒนาชุดทดสอบอย่างง่าย เหมาะแก่การใช้ในภาคท้องถิ่น ซึ่งสามารถนำมาใช้เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและตรวจสอบความไม่ปลอดภัยของอาหารและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เข้ามาจำหน่ายในชุมชนได้ด้วยตนเอง ซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในเบื้องต้นจะมีการนำชุดทดสอบไปใช้ในพื้นที่ที่เป็นตลาดสดก่อน โดยจะมุ่งที่กลุ่มพ่อค่าแม่ค้าและผู้ประกอบการเป็นหลัก เพราะถือว่ากลุ่มผู้ประกอบการมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการดูแลความปลอดภัยด้านสุขภาพให้แก่ผู้บริโภคและต่อไปก็จะกระจายเข้าสู่บ้านและครัวเรือนตามลำดับ

ทางด้าน นายแพทย์มานิต ธีระตันติกานนท์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า แนวทางการนำชุดทดสอบไปใช้ปฏิบัติงานในพื้นที่ทางกรมวิทย์ฯ จะส่งเจ้าหน้าที่วิชาการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ของ อปท. เพื่อเป็นการให้ความรู้ควบคู่ไปกับการสาธิตการใช้ชุดทดสอบ โดยที่การปฏิบัติงานในครั้งนี้ไม่ใช่เป็นการตรวจจับแต่เป็นลักษณะของการร่วมมือร่วมใจของภาคี 3 ส่วน ซึ่งได้แก่ อปท. กลุ่มผู้ประกอบการและกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจากการประเมินผลในเบื้องต้น พบว่า ทางด้าน อปท. ให้การตอบรับและมีความพึงพอใจที่จะมีชุดทดสอบของกรมวิทย์ฯ ไว้ใช้เป็นเครื่องมือในการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ให้ได้รับความปลอดภัย

อีกทั้งได้ช่วยผู้ประกอบการให้สามารถจัดการกับน้ำมันทอดซ้ำที่เสื่อมคุณภาพ ด้วยการรับซื้อและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยการนำไปผลิตเป็นไบโอดีเซล รวมถึงการได้เสริมบทบาทของ อปท. เองในการที่ได้ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในเขตรับผิดชอบของตัวเองสำหรับนายสมหวัง นันทลักษณ์ พ่อค้าขายปลาท่องโก๋อยู่ที่ตลาดสดสันติสุขดอนกลาง จ.อุบลราชธานี บอกว่า ยินดีที่จะปฏิบัติตามคำแนะนำ ในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเก่าที่ใช้แล้ว เพราะถือว่าเป็นการรับผิดชอบต่อสุขภาพของผู้บริโภคซึ่งเป็นลูกค้า ที่ผ่านมาตนจะใช้วิธีการสังเกตการณ์เปลี่ยนสีของน้ำมันเป็นหลัก ทำให้ผลที่ได้ไม่แน่นอน ถ้าเร็วไปก็ทำให้เกิดการสิ้นเปลือง ถ้าช้าไปก็ทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ การที่ได้มีชุดทดสอบไว้ใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจวัดทำให้สามารถรู้ได้ว่าควรเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเมื่อไหร่ และการที่เทศบาลรับซื้อน้ำมันเก่าที่ใช้แล้วโดยให้ราคาถึงกิโลกรัมละ 15 บาท ถือว่าเป็นการสร้างทางออกที่ดีให้กับพ่อค้าแม่ค้าด้วย

นางสาวจามจุรี ไชยชนะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนารีนุกูล จ.อุบลราชธานี เล่าว่า การที่โรงเรียนมีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์”ทำดีเพื่อแม่” ใช้ชุดทดสอบน้ำมันทอดซ้ำช่วยลดความเสี่ยง และอันตรายต่อสุขภาพ นักเรียนส่วนใหญ่อยู่ในวัยเจริญเติบโตนิยมบริโภคอาหารที่ปรุงด้วยการทอดมากขึ้น ทำให้มีโอกาสที่จะบริโภคน้ำมันทอดซ้ำ ซึ่งมีสารโพลาร์ และกลุ่มโพลีไซคลิค อโรมาติค ไฮโดรคาร์บอน ซึ่งเป็นสารอันตรายที่ก่อให้เกิดโรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดและหัวใจ โรคมะเร็ง ที่เป็นปัญหาสาธารณสุขระดับจังหวัด และเป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศไทย

อีกทั้งกลุ่มบริการงานโภชนาการ โดยกิจกรรมการเฝ้าระวังการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนได้เห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้เข้าร่วมโครงการรณรงค์ในครั้งนี้ในฐานะนักเรียนชุมชนคุ้มครองผู้บริโภค (อย.น้อย) ได้รับความรู้ ความเข้าใจและได้เรียนรู้กระบวนการในการใช้ชุดทดสอบ จนเกิดทักษะและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปช่วยเหลือกิจกรรมของกลุ่มบริการงานโภชนาการ และสามารถเผยแพร่สาธิตวิธีการใช้ชุดทดสอบ บอกกล่าวให้กับบุคคลทั่วไปได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ยังนำไปใช้ในชีวิตประจำวันที่บ้านและที่ชุมชนของตนเองได้อย่างมีคุณภาพ เพราะชุดทดสอบน้ำมันทอดซ้ำของกรมวิทย์ฯ ถือว่าเป็นเทคโนโลยีอย่างง่ายผลที่ได้ถูกต้องแม่นยำใช้ง่ายแถมยังราคาประหยัดด้วยการดูแลสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญ สามารถเริ่มต้นเองได้ง่ายๆ การออกกำลังกาย รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ครบหลัก 5 หมู่ เพื่ออนาคตที่สดใส

ที่มา:หนังสือพิมพ์แนวหน้า

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *