นวดแผนไทย

นวดแผนไทย
เป็นการนวดแบบชาวบ้านหรือแบบพื้นบ้าน เพื่อช่วยให้เกิดการไหลเวียนของเลือดลมได้สะดวก กล้ามเนื้อผ่อนคลาย ทำให้ร่างกายมีสุขภาพที่ดี สดชื่นกระปรี้กระเปร่าและผ่อนคลายจิตใจ รวมทั้งรักษาหรือบรรเทาอาการต่างๆ เช่น เคล็ดขัดยอก รักษาอาการอาหารไม่ย่อย ท้องอืด ท้องเฟ้อ ปวดหลัง ปวดศีรษะ ฯลฯ
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
ขึ้นอยู่กับค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และค่าเช่าสถานที่ในการเปิดให้บริการ (โดยทั่วไปการฝึกอบรมจากสถานฝึกอบรมจะเสียค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000-3,000 บาท)
รายได้
ขึ้นอยู่กับความขยัน ฝีมือและประเภทของผู้มาใช้บริการ เช่น ถ้าผู้มาใช้บริการเป็น ชาวบ้านทั่วไป ชั่วโมงละ 50 – 100 บาท นักท่องเที่ยวตามสถานประกอบการ ชั่วโมงละ 100 – 300 บาท (อาจถูกหักค่าบริการให้แก่เจ้าของสถานที่ 20 – 30%)
วัสดุ/อุปกรณ์
ที่นอน หมอน น้ำยานวด ลูกประคบ
วิธีดำเนินการ
1. ผู้ที่จะประกอบอาชีพนี้ต้องมีพื้นฐานความรู้ด้านการนวดแผนไทย หรือผ่านการฝึกอบรมจากสถานฝึกอบรมอย่างน้อย 30-75 ชั่วโมง หรือ 15-45 วัน แล้วจึงฝึกฝนประสบการณ์เพื่อยกระดับฝีมือต่อไป
2. เมื่อมีความรู้แล้ว สามารถประกอบอาชีพโดย
• เปิดบริการนวดที่บ้าน หรือรับจ้างนวดตามบ้านผู้ใช้บริการ โดยมีผู้ใช้บริการเป็นเพื่อนบ้านใกล้เคียง
• เช่าสถานที่ตามแหล่งท่องเที่ยวหรือแหล่งชุมชนเพื่อให้บริการ
• รับจ้างนวดตามสถานประกอบการทั่วไป วัดหรือแหล่งท่องเที่ยว
• ในแต่ละวันจะสามารถนวดได้เต็มที่ 8-10 คน/ชั่วโมง
สถานที่ฝึกอบรม
1. ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร
2. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโพธิ์
3. วัดสามพระยา
4. วัดมหาธาตุ
5. สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
6. โครงการฟื้นฟูการนวดไทย
7. ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอดของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ปากเกร็ด

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *