ธุรกิจบริการจัดส่งน้ำดื่ม

ธุรกิจบริการจัดส่งน้ำดื่ม

 

ลักษณะธุรกิจ 

                ธุรกิจบริการจัดส่งน้ำดื่มมีทั้งที่ผู้ผลิตจัดส่งเองและตัวแทนจำหน่ายเป็นผู้จัดส่ง โดยตัวแทนรับน้ำจากผู้ผลิตนำส่งต่อยังผู้บริโภค ซึ่งตัวแทนจำหน่ายจะคิดค่าบริการจัดส่งจากผู้บริโภค รวมในราคาจำหน่ายที่จะขึ้นอยู่กับระยะทางในการ ขนส่ง

วิธีการจัดตั้งและเริ่มต้นธุรกิจ 

การจดทะเบียนพาณิชย์

ประเภทบุคคลธรรมดา

มีลักษณะเป็นกิจการที่มีเจ้าของเป็นบุคคลธรรมดา คนเดียวหรือหลายคน หรือห้างหุ้นส่วนสามัญ ประเภทไม่จดทะเบียน

ผู้ประกอบธุรกิจบริการจัดส่งน้ำดื่มประเภทบุคคลธรรมดา ไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์

                                ประเภทนิติบุคคล  บริษัทจำกัด  ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 

                                ผู้ประกอบการธุรกิจต้องจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

                สถานที่ยื่นขอจดทะเบียน

กรุงเทพฯ  ยื่นขอจดทะเบียน ณ สำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ 1 – 7  และส่งจดทะเบียนธุรกิจกลาง 

สำนักทะเบียนธุรกิจ  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์

 ต่างจังหวัด  ยื่นขอจดทะเบียน ณ สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด  ที่ห้างหุ้นส่วนบริษัทมีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่

ค่าธรรมเนียม

                                                จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน

                                –  ผู้เป็นหุ้นส่วนไม่เกินสามคน                                                         1,000                      บาท

–  ผู้เป็นหุ้นส่วนเกินสามคน  ชำระเพิ่มสำหรับจำนวนในที่เกินอีก  คนละ 200  บาท

                                                จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด

–  จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ                                 500 – 25,000         บาท

–  จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด                                                         5,000 – 250,000   บาท

 

 

ภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดา

                                ต้องยื่นขอเป็นผู้มีบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรต่อ สรรพากรพื้นที่ ที่ตั้งของสถานประกอบการ

 • ต้องยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีและครึ่งปี (ภ.ง.ด.90และ 94)
 • หากมีรายได้เกิน 1,200,000 ต่อปี ต้องยื่นชำระภาษีมูลค่าเพิ่มตามแบบ ภ.พ. 30

นิติบุคคล

                                ต้องยื่นขอเป็นผู้มีบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรต่อ สรรพากรพื้นที่ ที่ตั้งของสถานประกอบการ

 • ต้องยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคล ประจำปี และ ครึ่งปี (ภ.ง.ด.50 และ 51)
 • หากมีรายได้เกิน 1,200,000 ต่อปี ต้องยื่นชำระภาษีมูลค่าเพิ่มตามแบบ ภ.พ. 30

 

ภาษีป้าย

                                ผู้ประกอบธุรกิจที่ติดตั้งป้ายใหม่ หรือแสดงป้ายใหม่ จะต้องชำระภาษีป้ายต่อเจ้าพนักงาน ภายใน 15 วัน และจะต้องยื่นชำระภาษีป้ายทุกปีที่ยังติดตั้งป้าย

สถานที่ขออนุญาต             

กรุงเทพฯ     ยื่นขอ ณ สำนักงานเขต ที่ป้ายนั้นติดตั้งอยู่

ต่างจังหวัด  ยื่นขอ ณ สำนักงานเทศบาล หรือสุขาภิบาล หรือ องค์การบริหารส่วนตำบล  ซึ่งดูแลพื้นที่ที่ป้ายนั้นติดตั้งอยู่

กฎหมายและระเบียบเฉพาะธุรกิจ  

การปิดป้ายแสดงราคาค่าบริการ  คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ  กระทรวงพาณิชย์  ได้ออกประกาศกำหนดให้ผู้จำหน่ายปลีกน้ำดื่มต้องปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายให้เห็นชัดเจนในที่เปิดเผย
ณ สถานที่วางจำหน่าย  การฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 10,000  บาท

นอกจากนี้ยังมีกฎและระเบียบด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม สวัสดิการและการคุ้มครองแรงงานที่ต้องถือปฏิบัติ

 รายละเอียดการลงทุน

                ค่าใช้จ่ายสำหรับการลงทุนเริ่มต้น

                จะแตกต่างกันตามขนาดและลักษณะของกิจการจากข้อมูลเฉลี่ยของการสำรวจการลงทุนเริ่มต้นของผู้ประกอบธุรกิจ  จำแนกดังนี้

 • ค่าตกแต่งอาคาร เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้สำนักงาน คิดเป็นร้อยละ 16
 • ค่ายานพาหนะและเครื่องมือสำหรับการให้บริการส่งน้ำดื่ม คิดเป็นร้อยละ  69  ประกอบด้วยรถปิกอัพ/รถดัดแปลง รถบรรทุกเล็ก เครื่องมืออื่น ๆ เป็นต้น
 • เงินทุนหมุนเวียน คิดเป็นร้อยละ  15  ส่วนใหญ่จะใช้สำหรับการเป็นค่าใช้จ่ายด้านต่างๆ เช่น ค่าน้ำดื่ม ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าเช่า ค่าขนส่ง และเงินเดือน  เป็นต้น

                อัตราผลตอบแทนทางการเงิน

                ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ขนาดของธุรกิจ ความสามารถในการบริหารธุรกิจ  จากการสำรวจพบว่า  ผลตอบแทนที่ได้รับจากรายได้ทั้งปี ประมาณ ร้อยละ 20   ส่วนผลตอบแทนที่ได้จากเงินลงทุนทั้งหมด  ประมาณร้อยละ 26 ต่อปี   โดยจะได้รับเงินลงทุนทั้งหมดคืน ภายในระยะเวลาประมาณ 4  ปี

 

การตั้งราคาและโครงสร้างราคาที่เป็นธรรม

                       ปัจจัยการตั้งราคา

                       ประกอบด้วย

 • ต้นทุน
 • ทำเลที่ตั้ง
 • ราคาน้ำดื่มของผู้ประกอบกิจการรายอื่นระดับเดียวกันในท้องตลาด
 • ความเชื่อถือต่อตราหรือยี่ห้อของน้ำดื่มที่จัดส่ง

                                      โครงสร้างราคา

      คำนวณโดย ต้นทุนผันแปร  บวก ต้นทุนคงที่จัดสรร  บวก กำไรที่ต้องการ

 • ต้นทุนผันแปร  ประกอบด้วย  ราคาน้ำดื่มที่จัดซื้อจากผู้ผลิต   เป็นต้น
 • ต้นทุนคงที่จัดสรร ประกอบด้วย   ค่าเช่า เงินเดือนพนักงาน ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า และค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง เครื่องมืออุปกรณ์  เป็นต้น

                                               

 

การบริหาร/การจัดการ

                       โครงสร้างองค์กร

                       ประกอบด้วยงานหลักดังนี้

1.     ด้านการบริหาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านการตลาด การเงิน จัดซื้อ บัญชี บุคคล ธุรการ และบริหารงานทั่วไป

2.     ด้านการบริการจัดส่งน้ำดื่มตามกำหนดเวลา

                พนักงานและการอบรมพนักงาน

                พนักงาน

 1. มีพนักงานประจำเพื่อทำงานด้านต่างๆ เช่น การจัดซื้อน้ำดื่ม การขนส่งน้ำดื่ม เป็นต้น
 2. ส่วนใหญ่พนักงานเป็นเพศชาย
 3. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษาของพนักงาน
 4. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษาและประสบการณ์

การอบรมพนักงาน

                                เน้นการฝีกอบรมในการให้บริการ เลือกบุคลากรที่มีความแข็งแรง อดทน และมีใจรักด้านบริการ

 

 

 

วิเคราะห์ข้อดี ข้อด้อย โอกาส และอุปสรรค

                       ข้อดีและข้อด้อย

                ข้อดี

 1. เป็นธุรกิจที่ไม่มีความสลับซับซ้อน ผู้ประกอบกิจการไม่จำเป็นต้องมีความรู้สูง
 2. เป็นธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนไม่สูง

                ข้อด้อย

1.     การแข่งขันสูง

2.     พนักงานหายากและเข้าออกบ่อย เนื่องจากงานหนัก

                โอกาสและอุปสรรค

                โอกาส

 1. น้ำดื่มบรรจุขวดขนาดใหญ่ (19 ลิตร) ราคาถูกกว่าขวดขนาดเล็ก
 2. คนไทยตื่นตัวในด้านสุขภาพมากขึ้น ทำให้เลือกบริโภคน้ำดื่มที่สะอาด  ถูกสุขลักษณะ
 3. มีสำนักงานจำนวนมากที่ต้องการน้ำดื่มสำหรับบริการพนักงาน
 4. มีครัวเรือนจำนวนมากในหมู่บ้านจัดสรรตามชานเมืองที่ต้องการบริการจัดส่งน้ำดื่ม

                อุปสรรค

 1. มีผู้ประกอบธุรกิจบริการจัดส่งน้ำดื่มจำนวนมาก การแข่งขันสูง
 2. ต้นทุนค่าน้ำมันในการขนส่งสูงขึ้น ในขณะที่การปรับราคาน้ำดื่มยังมีข้อจำกัด เนื่องจากการแข่งขันสูง
 3. น้ำดื่มหาซื้อได้ง่ายตามห้างสรรพสินค้าและซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไป
 4. ผู้ผลิตน้ำดื่มให้บริการจัดส่งซ้อนเส้นทาง และดึงลูกค้าเดิมไปใช้บริการ โดยให้เงื่อนไขที่ดีกว่า

 

                ข้อเสนอแนะ

      ด้านการบริหารจัดการ

 1. มีพื้นฐานความรู้ในธุรกิจให้บริการของตนเองและติดตามความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
 2. มีความเป็นผู้นำและมีพื้นฐานความรู้ด้านการบริหารจัดการ
 3. ส่งเสริมและให้โอกาสแก่พนักงานในการเข้ามามีส่วนร่วมในธุรกิจในลักษณะการแบ่งปันผลประโยชน์จากรายได้ค่าบริการ
 4. ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงานทุกระดับ และมีระบบสิ่งจูงใจที่เหมาะสม
 5. สร้างความภาคภูมิใจแก่พนักงาน มีความรักและภักดีต่อองค์กร และมุ่งมั่นที่จะช่วยกันสร้างให้เป็นองค์กรขนาดใหญ่
 6. ดำเนินการให้ถูกต้องและสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
 7. ทำแผนธุรกิจ(Business Plan)ที่เหมาะสมทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 8. ต้องให้ความสำคัญและให้เวลากับการบริหารธุรกิจอย่างใกล้ชิด

 

 

 

                ด้านการตลาด

                                                การบริการและสถานที่ให้บริการ

                                การบริการ

1.     ให้บริการที่รวดเร็ว  ตามกำหนดเวลา

2.     ให้บริการด้วยความซื่อสัตย์ จริงใจ ยืดหยุ่น และเป็นกันเองกับลูกค้า

3.     สร้างมาตรฐานด้านการให้บริการและอัตราค่าบริการ

                                                สถานที่ให้บริการ

1.     ใช้ยานพาหนะสภาพดีและเครื่องมืออุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน

2.     เลือกทำเลที่ตั้งให้เหมาะสม และอยู่ใกล้กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

                                                การส่งเสริมการขาย

1.     ทำป้ายโฆษณาหน้าสถานที่ให้บริการให้สะดุดตาและสามารถสื่อความหมายที่ดีต่อกลุ่มลูกค้า  เป้าหมาย

2.     ลงโฆษณาในสื่อที่สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายด้วยต้นทุนที่ต่ำ

3.     ทำโบชัวร์ แผ่นพับ และเอกสารอื่นๆเพื่อเผยแพร่และแนะนำบริการ เพื่อแจกจ่ายยังกลุ่มลูกค้า    เป้าหมาย

4.     เลือกทำเลที่ตั้งให้เหมาะสม และอยู่ใกล้กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

                ด้านบัญชีและการเงิน

 1. ไม่สร้างภาระค่าใช้จ่ายประจำมากเกินไป
 2. มีโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสม ไม่ก่อภาระหนี้มากเกินไป
 3. บริหารด้านการเงินอย่างเหมาะสมเพื่อให้ธุรกิจมีสภาพคล่องทางการเงินสูง
 4. พยายามนำกำไรจากการดำเนินงานมาเป็นเงินทุนสำรองหรือใช้สำหรับการขยายธุรกิจ
 5. แยกบัญชีและการเงินระหว่างของธุรกิจและส่วนตัวเพื่อสามารถวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของธุรกิจได้อย่างถูกต้อง
 6. ควรจัดทำงบการเงินให้ถูกต้อง
 7. การนำระบบคอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีและอื่นๆมาช่วยในการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและลดค่าใช้จ่ายด้านแรงงาน

 

ขอรายละเอียดข้อมูลผ่านเครื่องโทรสาร หรือติดต่อสำนักส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ

โทร 0-25475954-5 โทรสาร 0-25475954

 


ตัวอย่าง   รายละเอียดเงินลงทุนของธุรกิจบริการจัดส่งน้ำดื่ม

รายการ                                            จำนวนเงิน(บาท)

ค่าตกแต่งอาคารสำนักงาน                                                       18,000

เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้สำนักงาน                  

   – ชุดรับแขก                                                                     2,000

   – โต๊ะ/เก้าอี้                                                                      5,000

   – ตู้เอกสาร/ตู้โชว์                                                                5,000

   – เครื่องปรับอากาศ                                                             30,000

   – โทรทัศน์                                                                      8,000

   – ตู้เย็น                                                                          6,500

   – เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์                                             34,000

   – เครื่องถ่ายเอกสาร                                                            27,000

   – เครื่องโทรสาร                                                                 6,000

   – เครื่องโทรศัพท์                                                              10,000

   – เครื่องคิดเลข                                                                      500

   – อุปกรณ์สิ้นเปลืองในสำนักงาน                                                     700

   – เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ                                                               4,000

               รวม                                                                  156,700

ค่ายานพาหนะและเครื่องมือสำหรับการให้บริการ     

    – รถปิกอัพ/รถดัดแปลง                                                      540,000

    – รถบรรทุกเล็ก                                                             100,000

    – รถมอเตอร์ไซด์                                                              24,000

    – รถเข็น                                                                        1,600

    – เครื่องมืออื่น ๆ                                                                    800

                   รวม                                                                666,400

   เงินทุนหมุนเวียน                                                            140,000

          รวมเงินลงทุนทั้งหมด                                                    963,100

ที่มา  ประมาณการจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการจำนวน 10 ราย ในช่วง

          เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม พ.ศ.2544 และปรับรายการลงทุนซึ่ง

          ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่ได้ลงทุนและมีความจำเป็นต่ำออก

 

 

ตัวอย่าง   รายละเอียดรายรับ รายจ่าย ของธุรกิจบริการจัดส่งน้ำดื่ม

รายการ                                                                                        จำนวนเงิน(บาท)

รายได้                                                                                           1,330,200

รายจ่าย                                                                                        

   – ค่าเช่าสถานที่                                                                        24,000

   – ค่าเช่ายานพาหนะ                                                               6,000

   – ค่าวัสดุสิ้นเปลือง                                                                  548,208

   – เงินเดือนพนักงาน                                                               203,400

   – ค่าจ้างรายวัน                                                                         24,000

   – ค่าน้ำมัน                                                                                 47,160

   – ค่าน้ำประปา                                                                          2,712

   – ค่าไฟฟ้า                                                                                 26,400

   – ค่าโทรศัพท์                                                                           14,400

   – ค่าประกันภัย                                                                         7,650

   – ค่าภาษีต่างๆ                                                                          1,360

   – ค่าต่อทะเบียนรถยนต์                                                          2,280

   – ค่าทำบัญชี                                                                             10,200

   – ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด                                                                27,000

                รวม                                                                               944,770

กำไร(ขาดทุน)ก่อนหักภาษีเงินได้                                         385,430

หัก ภาษีเงินได้(30%)                                                               115,629

กำไร(ขาดทุน)สุทธิ                                                                   269,801

ที่มา  ค่าเฉลี่ยจากผลประกอบการปี พ.ศ.2543 ของผู้ประกอบการจำนวน 10 ราย

          ซึ่งได้จากการสัมภาษณ์ในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม พ.ศ.2544

 

 

ตัวอย่าง การคำนวณราคา ผู้ประกอบกิจการธุรกิจบริการจัดส่งน้ำดื่มรายหนึ่งลงทุนเช่าอาคารพาณิชย์  3 ชั้น 1 คูหา อายุสัญญาเช่า 1 ปี ค่าเช่าเดือนละ 8,000 บาท มีลูกจ้าง 2 คน และมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

1.     ต้นทุนคงที่

1.1  ต้นทุนคงที่ที่เป็นตัวเงิน (ต่อปี)

(1) ค่าเช่าอาคาร                                 =            96,000                     บาท

(2) เงินเดือนลูกจ้าง                              =            96,000                     บาท

(3) ค่าขนส่ง                                     =            36,000                     บาท

(4) ค่าไฟฟ้า                                             =            12,000                     บาท

(5) ค่าน้ำประปา                                 =                6,000         บาท

        รวม                                    =          246,000          บาท

1.2  ต้นทุนคงที่ที่ไม่เป็นตัวเงิน

                               (1)     ค่าตกแต่งภายใน 5,000 บาท

คิดค่าเสื่อมราคาร้อยละ 20 ต่อปี                =              1,000                     บาท

                (2)   ค่าเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้สำนักงาน 20,000 บาท

                        คิดค่าเสื่อมราคาร้อยละ 20 ต่อปี                =              4,000                     บาท

                                (3)     ค่ายานพาหนะ 400,000 บาท

คิดค่าเสื่อมราคาร้อยละ 20 ต่อปี                =            80,000          บาท

                                     รวม                                        =            85,000           บาท   

รวมต้นทุนคงที่ทั้งหมดต่อปี                       =          331,000          บาท

 

2.     ประมาณการยอดขายต่อขวดต่อปี

2.1 ในเวลา 1 วัน สามารถจำหน่ายน้ำดื่มได้             =                   120                   ขวด

2.2 ในเวลา 300 วัน สามารถจำหน่ายน้ำดื่มได้ 300×120  =            36,000            ขวด

2.3 ประมาณการยอดขายร้อยละ 80 ต่อปี                =            28,800          ขวด

 

        3. ต้นทุนคงที่จัดสรรต่อขวด               =  331,000      =             11.49                      บาท

                                                                 28,800

 

        4. ต้นทุนผันแปรต่อขวด

               4.1 ค่าน้ำดื่ม                                          =              35.00                     บาท

               4.2 ค่าน้ำมันรถยนต์                                   =                2.00           บาท

                  รวม                                           =              37.00           บาท

 

        5. ต้นทุนทั้งหมดต่อขวด              =   37.00   +    11.49     =                48.49                      บาท

 

        6. ผู้ประกอบกิจการต้องการกำไรร้อยละ 10 ของต้นทุนทั้งหมด  =            4.85       บาท

 

7. ผู้ประกอบกิจการตั้งราคาขายต่อขวด    =    48.49 +  4.85        =             53.34                      บาท

                                                                                        =                  55                       บาท

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *