ธุรกิจซ่อมรถยนต์

ธุรกิจซ่อมรถยนต์

 

ลักษณะธุรกิจ

            ร้านซ่อมรถยนต์เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าทั่วไป โดยไม่จำกัดยี่ห้อรถยนต์ และคิดอัตราค่าบริการต่ำกว่าค่าบริการของศูนย์บริการ   ซึ่งการให้บริการจะครอบคลุมถึงการตรวจเช็คและซ่อมเครื่องยนต์

 

วิธีการจัดตั้งและเริ่มต้นธุรกิจ

การจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ

ประเภทบุคคลธรรมดา

มีลักษณะเป็นกิจการที่มีเจ้าของเป็นบุคคลธรรมดา คนเดียวหรือหลายคน หรือห้างหุ้นส่วนสามัญ ประเภทไม่จดทะเบียน

ผู้ประกอบธุรกิจอู่ซ่อมเครื่องยนต์รถยนต์ประเภทบุคคลธรรมดา ไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์

                        ประเภทนิติบุคคล  บริษัทจำกัด  ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 

                        ผู้ประกอบการธุรกิจต้องจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

                        สถานที่ยื่นขอจดทะเบียน

กรุงเทพฯ  ยื่นขอจดทะเบียน ณ สำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ 1 – 7  และส่งจดทะเบียนธุรกิจกลาง  สำนักทะเบียนธุรกิจ  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์

 ต่างจังหวัด  ยื่นขอจดทะเบียน ณ สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด  ที่ห้างหุ้นส่วนบริษัทมีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่

ค่าธรรมเนียม

                                    จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน

                        –  ผู้เป็นหุ้นส่วนไม่เกินสามคน       1,000  บาท

–  ผู้เป็นหุ้นส่วนเกินสามคน  ชำระเพิ่มสำหรับจำนวนในที่เกินอีก  คนละ 200  บาท

                                    จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด

–  จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ 500 – 25,000  บาท

–  จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด                  5,000 – 250,000  บาท

 

 

ภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดา

                        ต้องยื่นขอเป็นผู้มีบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรต่อ สรรพากรพื้นที่ ที่ตั้งของสถานประกอบการ

 • ต้องยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษี   เงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีและครึ่งปี (ภ.ง.ด.90 และ 94)
 • หากมีรายได้เกิน 1,200,000 ต่อปี ต้องยื่นชำระภาษีมูลค่าเพิ่มตามแบบ ภ.พ. 30

นิติบุคคล

                        ต้องยื่นขอเป็นผู้มีบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรต่อ สรรพากรพื้นที่ ที่ตั้งของสถานประกอบการ

 • ต้องยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคล ประจำปี และ ครึ่งปี (ภ.ง.ด.50 และ 51)
 • หากมีรายได้เกิน 1,200,000 ต่อปี ต้องยื่นชำระภาษีมูลค่าเพิ่มตามแบบ ภ.พ. 30

 

ภาษีป้าย

                        ผู้ประกอบธุรกิจที่ติดตั้งป้ายใหม่ หรือแสดงป้ายใหม่ จะต้องชำระภาษีป้ายต่อเจ้าพนักงาน

ภายใน 15 วัน และจะต้องยื่นชำระภาษีป้ายทุกปีที่ยังติดตั้งป้าย

สถานที่ขออนุญาต          

กรุงเทพฯ    ยื่นขอ ณ สำนักงานเขต ที่ป้ายนั้นติดตั้งอยู่

ต่างจังหวัด ยื่นขอ ณ สำนักงานเทศบาล หรือสุขาภิบาล หรือ องค์การบริหารส่วนตำบล      

ซึ่งดูแลพื้นที่ที่ป้ายนั้นติดตั้งอยู่

                       

กฎหมายและระเบียบเฉพาะธุรกิจ 

ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

            ธุรกิจที่มีการต่อ ประกอบ ซ่อมเครื่องยนต์ รถยนต์   การพ่นสี  การปะ เชื่อม ยางรถยนต์  และ การสะสมน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข  ต้องขออนุญาตประกอบกิจการก่อนดำเนินการ

สถานที่ขออนุญาต          

กรุงเทพฯ     ยื่นขอ ณ สำนักงานเขตที่ตั้งสถานประกอบการ    

ต่างจังหวัด ยื่นขอ ณ สำนักงานเทศบาล หรือ สำนักงานสุขาภิบาล หรือ องค์การบริหารส่วน

ตำบล ซึ่งดูแลเขตพื้นที่ที่ตั้งสถานประกอบการ

                          ค่าธรรมเนียม  แต่ละประเภท ไม่เกิน 10,000  บาท

            การปิดป้ายแสดงราคาค่าบริการ 

คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ  กระทรวงพาณิชย์  ได้ออกประกาศกำหนดให้ธุรกิจบริการซ่อมรถ  ต้องปิดป้ายแสดงราคาค่าบริการให้เห็นชัดเจนในที่เปิดเผย ณ สถานที่ตั้ง  การฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 10,000  บาท

            นอกจากนี้ยังมีกฎและระเบียบด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม สวัสดิการและการคุ้มครองแรงงานที่ต้องถือปฏิบัติ

 

รายละเอียดการลงทุน

            ค่าใช้จ่ายสำหรับการลงทุนเริ่มต้น

            จะแตกต่างกันตามขนาดและลักษณะของกิจการจากข้อมูลเฉลี่ยของการสำรวจการลงทุนเริ่มต้นของผู้ประกอบธุรกิจ จำแนกดังนี้

 •  ค่าตกแต่งอาคาร เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้สำนักงาน คิดเป็นร้อยละ  15
 • ค่าเครื่องมือและอุปกรณ์ คิดเป็นร้อยละ 11 ประกอบด้วย แม่แรงขนาดใหญ่ ปั๊มลม เครื่องเจีย สามขารองรถยนต์ เครื่องชาร์ตแบตเตอรี่ ที่เป่าลม ประแจ และไขควง เป็นต้น
 • เงินทุนหมุนเวียน คิดเป็นร้อยละ 74  ส่วนใหญ่เป็นค่าอะไหล่  วัสดุสิ้นเปลือง  ค่าแรงงานค้า เงินเดือนพนักงาน ค่าน้ำประปาและ ไฟฟ้า เป็นต้น

           

            อัตราผลตอบแทนทางการเงิน

            อัตราผลตอบแทนทางการเงินของธุรกิจซ่อมรถยนต์จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ขนาดของ

กิจการ ทำเลที่ตั้ง และความสามารถในการบริหารธุรกิจ  จากการสำรวจพบว่า ผลตอบแทนที่ได้รับจากรายได้ทั้งปี ประมาณ ร้อยละ 11   ส่วนผลตอบแทนที่ได้จากเงินลงทุนทั้งหมด  ประมาณร้อยละ 8 ต่อปี   โดยจะได้รับเงินลงทุนทั้งหมดคืน ภายในระยะเวลาประมาณ 4   ปี

           

การตั้งราคาและโครงสร้างราคาที่เป็นธรรม

                 ปัจจัยการตั้งราคา

                 ประกอบด้วย

 • ต้นทุนค่าอะไหล่  ค่าแรง
 • ความยากง่ายของงาน 
 • ทำเลที่ตั้ง  ค่าเช่าสถานที่
 • ค่าบริการของอู่ซ่อมเครื่องรถยนต์ในระดับเดียวกันในท้องตลาด

                 โครงสร้างราคา

     คำนวณโดย ต้นทุนผันแปร  บวก ต้นทุนคงที่จัดสรร บวก กำไรที่ต้องการ

 • ต้นทุนผันแปร ประกอบด้วย ค่าอะไหล่ ค่าแรงงาน และค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ค่าน้ำมันเครื่อง เป็นต้น
 • ต้นทุนคงที่จัดสรร ประกอบด้วย  ค่าเช่า เงินเดือนพนักงาน ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า และค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง/เครื่องมืออุปกรณ์

                       

การบริหาร/การจัดการ

                 โครงสร้างองค์กร

                 ประกอบด้วยงานหลักดังนี้

 1. ด้านการบริหาร ด้านการเงิน จัดซื้อ บัญชี บุคคล ธุรการ ต้อนรับลูกค้า และบริหารงานทั่วไป
 2. ด้านการให้บริการมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการให้ข้อแนะนำลูกค้า ตรวจเช็ค และซ่อมรถยนต์

            พนักงานและการอบรมพนักงาน

            พนักงาน

 1.  พนักงานประจำ เพื่อทำงานทั่วไปด้านการเก็บเงิน ต้อนรับลูกค้า ทำความสะอาด เป็นต้น โดย      จำนวนจะขึ้นอยู่กับขนาดของร้าน
 2.  ช่างซ่อม จะมีทั้งพนักงานประจำและพนักงานรายวัน โดยแบ่งเปอร์เซ็นจากค่าบริการที่เรียกเก็บจากลูกค้า

การอบรมพนักงาน

                                    โดยปกติจะไม่มีการฝึกอบรมช่าง จะเน้นการฝึกอบรมขณะปฏิบัติงาน

 

วิเคราะห์ข้อดี ข้อด้อย โอกาส และอุปสรรค

                 ข้อดีและข้อด้อย

            ข้อดี

 1. เป็นธุรกิจที่ไม่สลับซับซ้อน ไม่จำเป็นต้องมีความรู้สูง เพียงแต่มีประสบการณ์ในการซ่อมเครื่องยนต์
 2. มีโรงเรียนสอนซ่อมเครื่องยนต์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และใช้ในการหาช่างหรือผู้ช่วยช่างได้

            ข้อด้อย

 1. ช่างซ่อมเครื่องยนต์ฝีมือดีหายาก เข้าออกเปลี่ยนงานบ่อย
 2. ต้องมีพื้นที่ให้บริการสำหรับการซ่อมและจอดรถยนต์ ในกรณีเช่าพื้นที่ จะมีค่าใช้จ่ายสูง       

            โอกาสและอุปสรรค

            โอกาส

 1.  ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ทำให้มีผู้ใช้บริการจากศูนย์บริการทั่วไปมากขึ้น เนื่องจากอัตราค่าบริการ

        ต่ำกว่า

 1. รถยนต์ใหม่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี ในขณะที่ผู้ใช้บริการบางส่วนยังนิยมใช้รถเก่าที่มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น ซึ่งมักเสียและเข้าซ่อมบ่อย
 2.  ชาวต่างชาติยังไม่สามารถประกอบอาชีพซ่อมเครื่องยนต์ได้โดยเสรี เนื่องจากมีการคุ้มครองตาม

        พระราชบัญญัติการประกอบอาชีพของคนต่างด้าว

            อุปสรรค

 1. ผู้ประกอบกิจการบางส่วนให้บริการโดยไม่คำนึงถึงคุณภาพหรือคิดค่าบริการสูงเกินไป ในขณะที่ภาครัฐไม่มีการควบคุมด้านมาตรฐานการให้บริการ ทำให้ผู้ใช้บริการขาดความเชื่อถือและจะใช้บริการผู้ที่คุ้นเคยและทราบแน่ชัดว่าไว้วางใจได้เท่านั้น
 2. เป็นธุรกิจที่ผู้ประกอบกิจการไม่จำเป็นต้องมีพื้นความรู้สูง อาศัยเพียงทักษะและประสบการณ์

       บางส่วน  ทำให้มีผู้สนใจเข้ามาประกอบธุรกิจมาก ส่งผลให้การแข่งขันสูง

 

ข้อเสนอแนะ

     ด้านการบริหารจัดการ

 1.  ต้องมีความรู้พื้นฐานในธุรกิจให้บริการของตนเอง และติดตามความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
 2.  ต้องมีความเป็นผู้นำและพื้นฐานความรู้ด้านการบริหารจัดการ
 3.  ส่งเสริมและให้โอกาสพนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในธุรกิจในลักษณะแบ่งปันผลประโยชน์จากรายได้
 4. ให้ความสำคัญกับการสรรหาและฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร
 5. ให้ผลตอบแทนและสิ่งจูงใจที่เหมาะสมเพื่อให้แรงกระตุ้นในการปฏิบัติงานของพนักงาน
 6. ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริหารหรือเสนอความคิดเห็น มีความรักและภักดีต่อองค์กร
 7.  ดำเนินการให้ถูกต้องต่อกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
 8. จัดทำแผนธุรกิจที่เหมาะสม ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 9.  ต้องให้ความสำคัญและเวลากับการบริหารอย่างใกล้ชิด

            ด้านการตลาด

                                    การบริการและสถานที่ให้บริการ

                        การบริการ

 1.  ให้บริการที่รวดเร็ว และตรงต่อเวลา แก่ผู้มาใช้บริการ
 2.  ให้บริการด้วยความซื่อสัตย์ จริงใจ ยืดหยุ่น และเป็นกันเองกับผู้มาใช้บริการ
 3. สร้างตราหรือเครื่องหมายเพื่อให้ลูกค้าระลึกถึงและจดจำได้ง่าย
 4. สร้างมาตรฐานด้านการให้บริการและอัตราค่าบริการ

      สถานที่ให้บริการ

 1.  ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์การให้บริการที่ทันสมัย และให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
 2.  เลือกทำเลที่ตั้งให้เหมาะสม สะดวกต่อการเดินทางมาติดต่อและอยู่ใกล้กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

                                    การส่งเสริมการขาย

 1.  ทำป้ายโฆษณาหน้าสถานที่ให้บริการให้สะดุดตาและสามารถสื่อความหมายที่ดีต่อลูกค้า
 2.  ลงโฆษณาในสื่อที่สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายด้วยต้นทุนที่ต่ำ
 3.  ทำโบชัวร์ แผ่นพับ และเอกสารอื่นๆเพื่อเผยแพร่และแนะนำบริการ

       ด้านบัญชีและการเงิน

 1.  ไม่สร้างภาระค่าใช้จ่ายประจำมากเกินไป
 2.  มีโครงสร้างเงินลงทุนที่เหมาะสม ไม่ก่อภาระหนี้มากเกินไป
 3.  บริหารการเงินอย่างเหมาะสมให้ธุรกิจมีสภาพคล่องทางการเงินสูง
 4. นำกำไรจากการดำเนินงานเป็นเงินทุนสำรองหรือสำหรับการขยายธุรกิจ
 5. แยกบัญชีระหว่างธุรกิจและส่วนตัวเพื่อสามารถควบคุมและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

        ของธุรกิจได้ถูกต้อง

 1.  ควรจัดทำงบการเงินให้ถูกต้อง
 2. นำระบบคอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีมาช่วยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดค่าใช้จ่ายด้านแรงงาน

 

ขอรายละเอียดข้อมูลผ่านเครื่องโทรสาร หรือติดต่อสำนักส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ โทร 0-25475954-5 โทรสาร 0-25475954

 

ตัวอย่าง  รายละเอียดเงินลงทุนของธุรกิจซ่อมรถยนต์

รายการ                                                                             จำนวนเงิน(บาท)

เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้สำนักงาน                                      

    – โต๊ะ / เก้าอี้                                                                                                                 4,000

    – ตู้เอกสาร                                                                                                                    8,400

    – โทรทัศน์                                                                                                                    7,300

    – เครื่องเสียง                                                                                                                 7,000

    – ตู้เย็น                                                                                                                           5,500

    – เครื่องโทรศัพท์                                                                                                         6,000

    – เครื่องคิดเลข                                                                                                                 600

    – เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ                                                                                                      9,200

                      รวม                                                                                                            48,000

ค่าเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับการให้บริการ                                         

     – ปั้มลม                                                                                                                      12,000

     – แม่แรง                                                                                                                      4,700

     – เครื่องเจียร                                                                                                               1,300

     – รถยนต์ / รถมอเตอร์ไซด์                                                                                   110,000

     – ไขควง, คีม ,ประแจอื่นๆ                                                                                     34,000

                     รวม                                                                                                          162,000

เงินทุนหมุนเวียน                                                                                                       100,000

รวมเงินลงทุนทั้งหมด                                                                                               310,000

ที่มา  ประมาณการจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบกิจการจำนวน  10  ราย  ในช่วงเดือน

          ธันวาคม พ.ศ.2543-มกราคม พ.ศ.2544 และปรับรายการลงทุนซึ่งผู้ประกอบกิจการ

          ส่วนใหญ่ไม่ได้ลงทุนและมีความจำเป็นต่ำออก

                                                                                                                                                                                

 

 

ตัวอย่าง  รายละเอียดรายรับ-รายจ่าย ของธุรกิจซ่อมรถยนต์

รายการ                                                                                                    จำนวนเงิน(บาท)

รายรับ                                                                                                                          498,000

รายจ่าย                                                                                                    

    – เงินเดือนพนักงาน                                                                                             121,200

    – ค่าจ้างรายวัน                                                                                                            8,400

    – ค่าเช่าสถานที่                                                                                                        81,600

    – ค่าเช่าเครื่องมืออุปกรณ์                                                                                       30,000

    – ค่าวัสดุสิ้นเปลือง                                                                                                  25,800

    – ค่าน้ำมัน                                                                                                                 19,800

    – ค่าขนส่ง                                                                                                                   2,400

    – ค่าน้ำประปา                                                                                                            4,356

    – ค่าไฟฟ้า                                                                                                                  13,080

    – ค่าโทรศัพท์                                                                                                            11,640

    – ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด                                                                                                32,400

     – ค่าประกันภัย                                                                                                          1,250

     – ค่าภาษีต่างๆ                                                                                                            8,920

    – ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย                                                                     59,316

                 รวม                                                                                                              420,162

กำไรก่อนหักภาษีเงินได้                                                                                            77,838

หัก ภาษีเงินได้(30%)                                                                                                 23,351

กำไร(ขาดทุน)สุทธิ                                                                                                     54,487

ที่มา  ค่าเฉลี่ยจากผลประกอบกิจการปี พ.ศ.2543 ของผู้ประกอบกิจการจำนวน 10 ราย

          ซึ่งได้จากการสัมภาษณ์ในช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ.2543-มกราคม พ.ศ.2544

 

ตัวอย่าง ผู้ประกอบกิจการซ่อมรถยนต์รายหนึ่ง ได้ลงทุนเช่าที่ดิน  60 ตารางวา อายุสัญญาเช่า 5 ปี ค่าเช่าเดือนละ 20,000 บาท เพื่อก่อสร้างอาคารซ่อมรถยนต์ มีช่างซ่อมให้บริการ 5 คน และมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

 

1.     ต้นทุนคงที่

1.1  ต้นทุนคงที่ที่เป็นตัวเงิน (ต่อปี)

(1) ค่าเช่าที่ดิน                                                                     =          240,000                    บาท

(2) เงินเดือนพนักงานประจำ                                           =          360,000                    บาท

(3) ค่าไฟฟ้า                                                                          =             24,000                   บาท

(4) ค่าน้ำประปา                                                                  =               3,000                    บาท

(5) ค่าโทรศัพท์                                                                    =             12,000                   บาท

(6) ค่าภาษีป้าย                                                                     =               3,000                    บาท

(7) ค่าทำบัญชี                                                                      =               5,000                    บาท

                รวม                                                                         =          647,000                    บาท

1.2  ต้นทุนคงที่ที่ไม่เป็นตัวเงิน

(1)     ค่าอาคารสำนักงาน 300,000 บาท

คิดค่าเสื่อมราคาร้อยละ  20                                        =             60,000                   บาท

(2)     ค่าตกแต่งภายใน 50,000 บาท

คิดค่าใช้จ่ายตัดจ่ายร้อยละ 10                                    =                5,000                   บาท

                                (3)   ค่าเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้สำนักงาน 74,500 บาท

คิดค่าเสื่อมราคาร้อยละ 20                                         =            14,900                     บาท

                                (4)   ค่าเครื่องมืออุปกรณ์ 350,000 บาท คิดค่าเสื่อมราคา

                                       ร้อยละ 20                                                                       =             70,000                   บาท

                                                        รวม                                                 =           149,900                   บาท                       

รวมต้นทุนคงที่ทั้งหมด                                      =           796,900                   บาท

 

2.     ประมาณการจำนวนรถยนต์ที่ให้บริการ

ในเวลา 1 วันสามารถซ่อมรถยนต์ได้                                       =                   30                     คัน

ในเวลา 1 ปี(300 วัน)ซ่อมรถยนต์ได้                                       =              9,000                     คัน

 ประมาณการมีรถยนต์มาใช้บริการร้อยละ 80                     =              7,200                       คัน              

                3.     ต้นทุนคงที่จัดสรรต่อคัน                                                           =             796,900                 บาท

                                                                                                                                                  7,200

                                                                                                                                =            110.68                     บาท

 

                กรณีที่ลูกค้านำรถยนต์เข้ามาซ่อมและมีต้นทุนผันแปรดังนี้

                4. ค่าแรงงาน   เนื่องจากเป็นการจ้างช่างประจำ จึงรวมค่าแรงงานอยู่ในส่วนของต้นทุนคงที่

 

                5. ค่าอะไหล่เครื่องยนต์                                                                      =        1,000                           บาท

 

                6. ค่าวัสดุสิ้นเปลือง                                                                             =           200                           บาท

 

7. ต้นทุนทั้งหมด                 =    1,000   +   200   +  110.68       =   1,310.68                              บาท

 

                8. ผู้ประกอบกิจการต้องการมีกำไรร้อยละ 20 ของต้นทุนทั้งหมด  =    262.14                       บาท

 

9. อัตราค่าบริการกำหนดดังนี้

   อัตราค่าบริการ   =   ค่าอะไหล่และวัสดุ   +    ต้นทุนคงที่จัดสรร    +   กำไร

                      (บาท)                           (บาท)                        (บาท/คัน)                 (บาท)

 

                                                   =  1,000  +  200  +  110.68   +  262.18   บาท

 

                                                   =  1,572.86    บาท

 

  ผู้ประกอบกิจการจะคิดอัตราค่าบริการประมาณ                          =        1,600                           บาท

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *