ทุนมนุษย์ ไทยวิกฤต เร่งสร้างด่วน คนเก่ง ดี มีทักษะ

ทุนมนุษย์” ไทยวิกฤต เร่งสร้างด่วน คนเก่ง ดี มีทักษะ

“…คนดีกับคนเก่งไม่เหมือนกัน คนดีบางทีก็เก่ง บางคนก็ไม่เก่ง แต่ก็ดีกว่าคนเก่งที่ไม่ดี…”

วาทะของรัฐบุรุษและประธานองคมนตรี พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ที่ออกมาท่ามกลางกระแสข่าวอันสับสนในการสรรหาตัวผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกคนใหม่ แทนที่ พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน ช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา

ก่อนที่จะมาเน้นย้ำอีกครั้งให้หลังเพียง 1 อาทิตย์ว่า…

ว่าที่ ผบ.ทบ.คนใหม่จะต้อง “เป็นคนทำงานและต้องเป็นคนดีมากๆ”

คำพูดดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิด และทฤษฏีการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในโลกยุคใหม่ที่มองว่า “คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา” ซึ่งในแผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ก็ได้เน้นที่…

การเตรียมความพร้อมของคนไทย เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงในอนาคต

แต่คนไทยจะต้องเตรียมพร้อมในเรื่องใดบ้าง?

ซึ่งในเรื่องนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาคนในชาติว่ามีความจำเป็นอย่างเร่งด่วน เพราะ องค์กร สังคม และประเทศชาติ จะสามารถอยู่รอด เติบโต และประสบความสำเร็จ ในโลกยุค “สังคมฐานความรู้” ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้นั้น

“มนุษย์” หรือ “คน” ในประเทศ จะต้องมี “ทุน” ที่เหมาะสม

“ทุน” ในที่นี้หมายถึง “ความรู้ ทักษะ ความสามารถ ประสบการณ์ และค่านิยม ที่คนในองค์กรมี และนำมาใช้ในการทำงานให้บรรลุผล”

เรียกสั้นๆว่า “ทุนมนุษย์” หรือ Human Capital

สิ่งนี้คือภาระหน้าที่ของ สำนักงาน ก.พ. ที่จะต้องเร่งพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบุคลากรของชาติ จึงได้ริเริ่ม “โครงการพัฒนาเครือข่ายองค์ความรู้สาธารณะ ด้านการจัดการทุนมนุษย์” ขึ้นมาเพื่อสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งรัฐและเอกชน ร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารทุนมนุษย์ ให้แต่ละหน่วยงานนำกลับไปพัฒนาบุคลากรของตน

เพราะทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพเท่านั้นจึงจะสามารถพัฒนาประเทศชาติให้สามารถยืนหยัดอยู่ภายใต้กระแสของการแข่งขันในโลกยุคปัจจุบันและอนาคตได้อย่างมั่นคง

นายปรีชา วัชราภัย เลขาธิการ ก.พ. ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการพัฒนาคนในชาติว่า…ประเทศไทยจำเป็นที่จะต้องเร่งสร้างสังคมที่มี “ความรู้คู่คุณธรรม” ซึ่งหมายถึงการสร้างคนในชาติให้มี…สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม และจริยธรรม

สำนักงาน ก.พ. จึงรับอาสาทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางรวบรวม แลกเปลี่ยน เรียนรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ “ทุนมนุษย์” ออกไปให้แพร่หลายสู่สาธารณชน

โดยหนึ่งในนั้นก็คือการผลิตรายการ “คนดลใจ” ออกอากาศทางช่อง 11 ทุกวันเสาร์เวลา10.00 น. ที่นำเสนอแนวคิดการบริหารจัดการทุนมนุษย์ผ่าน คนดี คนเก่ง ที่ประสบความสำเร็จ และเป็นที่ยอมรับในสังคมไทย

นอกจากนี้ยังนำเสนอข่าวสารและความรู้ด้านการบริหารจัดการบุคคลผ่านรายการวิทยุ FM 105 ทุกวันเสาร์เวลา 10.00 น. และ AM ทุกวันอาทิตย์เวลา 18.00น. รวมไปถึงการจัดสัมมนาทั่วประเทศเพื่อสร้างเครือข่ายองค์ความรู้สาธารณะ

บุคคลที่ได้คัดเลือกมาถ่ายทอดแนวคิดนี้ ดร.สุรพงษ์ มาลี หัวหน้ากลุ่มงานนวัตกรรมและการจัดการความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงาน ก.พ. กล่าวว่า จะต้องเป็นคนที่มีบุคลิกและลักษณะ รวมทั้งมีผลงานที่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ จนเป็น “ต้นแบบของคนไทย” ได้

บุคคลที่เป็นต้นแบบของคนไทยเช่น คุณพารณ อิสรเสนา นักธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคน, คุณวนิษา เรซ เจ้าของแนวคิดอัจฉริยะสร้างได้, คุณสังคม ทองมี ครูผู้ทุ่มเทสร้างจิตรกรตัวน้อย, ว.วชิระเมธี พระนักเขียนที่นำธรรมะมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวัน และศาสตราจารย์ระพี สาคริก บิดากล้วยไม้ไทย ฯลฯ

กลุ่มคนเหล่านี้มีคุณสมบัติสำคัญที่เรียกว่า…

“จิตสาธารณะ”

ที่มาจากกรอบแนวคิดของ ศาสตราจารย์โฮเวิร์ด การ์ดเนอร์ ผ่านงานเขียนที่ได้รับการยอมรับจากนักบริหารทั่วโลกที่มีชื่อว่า “Five Minds for the Future”

มีชื่อเรียกสั้นๆ แต่จำได้ง่ายๆ ว่า….

5 จิต คิดเพื่ออนาคต!

ประกอบไปด้วย 1) จิตแห่งวินัย เป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นขัดเกลาในทักษะวิชาชีพของตนอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง
2) จิตแห่งการสังเคราะห์ เป็นผู้ที่มีความสามารถรอบตัวและนำไปประกอบการตัดสินใจได้อย่างมีจุดมุ่งหมายและเหมาะสมกับสถานการณ์
3) จิตแห่งการสร้างสรรค์ เป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ในการคิดค้นสิ่งใหม่ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจสังคมของประเทศ
4) จิตแห่งความเคารพ เป็นผู้ที่เคารพคุณค่าของบุคคลอื่นในสังคม และ
5) จิตแห่งคุณธรรม เป็นผู้ที่มีบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคม เสริมสร้างให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีและความสงบสุขของสังคม

โดยแนวคิดทั้ง 5 จะเชื่อมโยงต่อการพัฒนา “ทุนมนุษย์” ของคนไทยให้พร้อมที่จะก้าวสู่โลกในยุคใหม่ อันเป็นเป้าหมายที่สำคัญของการพัฒนาประเทศ

เพราะประเทศชาติยังต้องการองค์ความรู้สาธารณะอีกเป็นจำนวนมาก ดังนั้นแนวคิดด้าน “จิตสาธารณะ” ที่มีอยู่ในบุคคลต้นแบบของคนไทย จึงเป็นส่วนสำคัญในองค์ความรู้ด้านการจัดการทุนมนุษย์ ที่เกิดจากการนำเอาความรู้ที่แต่ละคนมีมาถ่ายทอดให้กับสังคม อันจะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันและกัน ก่อให้เกิดนวัตกรรมด้านการจัดการทุนมนุษย์ของประเทศไทยขึ้นมา

ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมไทย ที่พอจะสรุปสั้นๆ แต่ได้ใจความว่า….

วันนี้ประเทศชาติต้องการ “คนเก่งและดี”

แต่การที่จะเป็นคนเก่งและคนดี เพียงอย่างเดียวนั้น ยังไม่มากพอที่จะนำพาองค์กร สังคม ประเทศชาติ ให้ก้าวไปยืนหยัดได้อย่างมั่นคงในโลกยุคใหม่ที่มีการแข่งขันสูงได้

คนที่เก่งและดียังจะต้องมี “ทักษะ” ที่หลากหลายและมีคุณภาพ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็น “ทุน” ที่องค์กร สังคม ประเทศชาติ จะต้องสั่งสม และสร้างให้กับคนในชาติ เพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จต่อไป

ที่มา : www.thaihrhub.com

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *