ที่ดิน : คลังปัดฝุ่นกม.ภาษีที่ดิน หวังสร้างความเป็นธรรม

ที่ดิน : คลังปัดฝุ่นกม.ภาษีที่ดิน หวังสร้างความเป็นธรรม

คลังเตรียมปัดฝุ่นร่างกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อให้การจัดเก็บภาษีจากทรัพย์สินมีความเป็นธรรม-สร้างรายได้โดยตรงให้แก่ท้องถิ่น

นายสมชัย สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กล่าวว่า ขณะนี้ สศค.อยู่ระหว่างปรับปรุงร่างพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อให้การจัดเก็บภาษีจากทรัพย์สินมีความเป็นธรรม ท้องถิ่นสามารถจัดเก็บรายได้ได้เพิ่มขึ้น และลดการจัดสรรเงินอุดหนุนจากรัฐบาล โดยเสนอแก้ไขใน 4 ประเด็นหลัก คือ 1.ปรับเพดานอัตราการจัดเก็บภาษีสำหรับพื้นที่เกษตรกรรมจาก 0.05% เป็น 0.1% ส่วนพื้นที่อื่นๆจาก 0.5% เป็น 2%

2.ให้จัดเก็บภาษีในท้องถิ่นที่มีความพร้อมก่อน เนื่องจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจำเป็นต้องอาศัยความพร้อมของฐานข้อมูล เช่น แผนที่ที่ดิน และ ราคาประเมินทรัพย์สิน ซึ่งท้องถิ่นแต่ละแห่งมีความพร้อมไม่เท่ากัน จึงเห็นควรให้บังคับใช้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในท้องถิ่นที่มีความพร้อมก่อน

3.เสนอยกเลิกการจัดสรรเงินภาษีให้แก่ธนาคารที่ดิน เนื่องจากการกำหนดให้ท้องถิ่นนำส่งเงินภาษีบางส่วน เพื่อหนุนการดำเนินงานของหน่วยงานอื่น ในทางบริหารจะไม่สอดคล้องกับหลักกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่น และอาจมีปัญหาในเรื่องการบริหารจัดการและการนำส่งเงินภาษีของท้องถิ่น ตลอดจนรายได้ของท้องถิ่นอาจมีจำนวนลดลง และ 4.เสนอให้ลดหย่อนภาษีตามเกณฑ์มูลค่าเพียงอย่างเดียว เพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้ถือครองที่ดิน

ที่มา : กรุงเทพฯธุรกิจ

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *