ทิศทางของอุตสาหกรรมสปาไทยและบทบาทของสมาคมฯ ต่ออุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ทิศทางของอุตสาหกรรมสปาไทยและบทบาทของสมาคมฯ ต่ออุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

คงแถบจะไม่ต้องกล่าวถึง อีกแล้วว่าความโด่งดังของ สปาไทยนั้นมีชื่อเสียงและกล่าวถึงเป็นวงกว้างในต่างประเทศนั้นขนาดไหน สิ่งที่ถูกกล่าวถึงนั้นเป็นในเรื่องเฉพาะความเป็นเลิศในการให้บริการสปา และปรัชญาของ สปาไทย
หากเนื้อแท้แล้ว เราคงต้องมองทั้งภาพรวมของอุตสาหกรรมสปาไทย ยังมีองค์ ประกอบ ของผู้ประกอบการสปาไทยที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกัน ที่สามารถสร้างสรรผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อทำให้รูปแบบ สปาไทย เต็มไปด้วยความสมบรูณ์แห่งจิตวิญญาณ ภายใต้ปรัชญา และภูมิปัญญาของ ไทย ออกมาให้เป็นที่ประจักษ์ เด่นเป็นสง่า ก้าวขึ้นสู่เวที ในวงการอุตสาหกรรมสปาโลก

ดังนั้นเมื่อมาพิจารณาแล้วพบว่า เราควรจะรวมตัวกัน ผลึกกำลังเป็นกลุ่มก้อน แลกเปลี่ยนข้อมูล รวมพัฒนาปรับปรุง เพื่อขับเคลื่อน สปาไทย ให้เป็นที่ยอมรับ เด่นเป็นสง่า อย่างยั่งยืน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ( ภายในประเทศ อย่างเช่นในการที่นักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติ เข้ามารับบริการสปา ตามสถานประกอบการต่างๆ และต่างประเทศในด้านการนำต้นแบบสปาไทยไปเผยแพร่ โดยนักลงทุน การส่งออกผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ควบคู่กับการดำเนินกิจการสปา ) สมาคมฯจึงใคร่ที่ท่านผู้ ประกอบ การทั้งหลาย อันประกอบไปด้วยผู้ประกอบการ ดังต่อไปนี้

Spa Ower or Spa Operators
Spa Raw Materials Treatment Product
Spa Product Suppliers
Spa Product End Users
Spa Décor
Spa Accessories
Spa Equipment
Spa Schools
Spa Consultant
Spa Gift

เข้ามามีส่วนร่วม ในการระดมความคิดเห็น กำหนดบทบาท กำหนดทิศทาง การเจริญเติบโตที่ มั่นคงและยั่งยืน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งภายในและ ต่างประเทศรวมกัน โดยการร่วมเสนอแนะความคิดเห็นต่างๆ การแจ้งปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อนำไปสู่แนวทางในการรวมกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ร่วมกัน โดยทางสมาคมฯจะเปิดศูนย์รับข้อมูล ผ่านเว็ปไซด์ของสมาคมฯ หรือผ่านทางโทรสาร พร้อมจัดเตรียมคณะทำงาน ( สมาคมฯเปิดกว้างสำหรับทุกท่านที่ยินดีจะสละเวลาเข้ามามีส่วนร่วมเป็นคณะทำงาน ) เพื่อประสานงานภาครัฐ โดย ทางสมาคมฯ จะได้นำประเด็นปัญหาต่างๆ ขึ้นมากล่าว นำเป็นแต่ละหัวข้อในครั้งต่อไป ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องช่องทาง การตลาดภายในประเทศ และต่างประเทศในแต่ละประเภทของผู้ประกอบการตามที่กล่าวมาข้างต้น แนวทางการแก้ไขปัญหาบุคลากรขาดแคลน

พร้อมกันนั้น ทางสมาคมฯอยู่ในระหว่างดำเนินงาน จัดเตรียมวางแผนตารางการฝึกอบรมปี 2549 ตลอดทั้งปี เช่น จัดอบรมสัมนาให้แก่ผู้ประกอบการ

ในด้านความรู้ ความเข้าใจ โครงสร้างของธุรกิจสปา
การลงทุนทำธุรกิจสปาอย่างไรให้สำเร็จ
เรื่องการพัฒนาเมนูให้บริการ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างไรให้ตรงกับความต้องการของตลาด
วิธีการเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
วิธีการคัดเลือกผลิตภัณฑ์สปา
การพัฒนาธุรกิจ โดย e-marketing
จะโปรโมท website อย่างไรให้เข้าถึงผู้บริโภค
การออกงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ และอื่นๆอีกมากมาย

หรือหากผู้ประกอบการท่านใด มีความประสงค์ที่จะให้สมาคมฯจัดอบรมสัมมนา ในหัวข้อเรื่องใด ก็สามารถแจ้งมายังสมาคมฯ เพื่อที่สมาคมฯจะได้พิจารณาขึ้นหัวข้อเพื่อให้ท่านที่สนใจร่วมลงทะเบียน ความประสงค์ของท่าน และหากมีผู้สนใจเป็นจำนวนที่มากพอกับการเปิดจัดอบรม ทางสมาคมฯจะดำเนินการทันที

กรณ์สรวง ภิรมย์
นายกสามาคมผู้ประกอบการสปาไทย

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *