ทำไมถึงต้องมีขีดจำกัดความเร็ว

ทำไมถึงต้องมีขีดจำกัดความเร็ว

ความจำเป็นในการควบคุมความเร็วเกิดขึ้นเนื่องมาจากความจำเป็นในการขาดความใส่ใจในเรื่องผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดขึ้นต่อผู้ที่อยู่รอบข้าง (Externalities) นอกจากนี้ยังมีสาเหตุมาจากความเป็นไปได้ของผู้ขับขี่ในอันที่จะตัดสินใจเลือกความเร็วที่ผิดพลาด (Wrong Choice ซึ่งหมายถึงการเลือกที่อาจแตกต่างจากทางเลือกที่เกิดขึ้น หากผู้เลือกได้รับข้อมูลที่สมบูรณ์และครบถ้วน) ตัวอย่างเช่นการประเมินความสามารถของรถที่ผิดพลาดในขณะตัดสินใจแซง เข้าโค้ง เปลี่ยนช่องจราจร เลือกเส้นทาง หรืออาจเนื่องมาจากสภาพร่างกายของตนเองที่แตกต่างไปจากภาวะปกติ เช่น ความอ่อนล้า ผลจากยาบางประเภทที่รับประทานเข้าไป อีกสาเหตุหนึ่งที่จำเป็นจะต้องมีการควบคุมความเร็วนั้นเกิดขึ้นจากผู้ขับขี่บางประเภท อย่างเช่นวัยรุ่นที่มีแนวโน้มในการประเมินความเสี่ยงในอันที่จะเกิดอุบัติเหตุและอันตรายแก่ชีวิตทั้งของตนเองและผู้อื่นต่ำกว่าความเป็นจริง ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าขีดจำกัดความเร็วตามกฎหมายมีไว้เพื่อให้ผู้ขับขี่ได้รับทราบถึงความเร็วในการขับขี่สูงสุดซึ่งผู้มีอำนาจตัดสินใจเชิงนโยบายเห็นว่าสมเหตุสมผลในการขับขี่และมีความปลอดภัยกับผู้ใช้รถใช้ถนนทุกกลุ่ม ณ ถนนสายนั้น หรือในเขตนั้นๆ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวย
ดังนั้นหน้าที่หลัก 2 ประการของขีดจำกัดความเร็วคือ
1. การกำหนดเพดานที่ยอมให้ได้ ทั้งนี้เพื่อผลทางด้านความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้ใช้ถนนคนอื่น และใช้เป็นแนวทางสำหรับผู้บังคับใช้กฎหมายในการทำการตรวจจับและบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
2. ช่วยในการจัดระเบียบในการไหลของกระแสจราจร ซึ่งจากงานวิจัยเป็นจำนวนมากได้ชี้ให้เห็นว่านอกจากระดับความเร็วที่มีผลต่อความปลอดภัยแล้ว ระดับความแตกต่างของความเร็วหรือการกระจายตัวของความเร็วของกระแสจราจร (Speed Distribution) ก็มีความสัมพันธ์กับอัตราการเกิดอุบัติเหตุเช่นเดียวกัน การกำหนดขีดจำกัดความเร็วทำให้ความเร็วของกระแสจราจรมีการไหลที่เป็นไปอย่างสม่ำเสมอ ลดความขัดแย้งของการตัดกันของกระแสจราจร เพิ่มประสิทธิภาพในการไหลของกระแสจราจร
นอกจากหน้าที่หลักทั้ง 2 แล้วการกำหนดขีดจำกัดความเร็วยังถูกนำมาใช้เพื่อเป็นมาตรการในการประหยัดพลังงานอย่างเช่นที่เคยเกิดขึ้นในช่วงวิกฤตน้ำมันของโลกที่เกิดขึ้นในอดีต
ประเภทของขีดจำกัดความเร็วสามารถจำแนกออกได้เป็น 2 ประเภทคือ ขีดจำกัดความเร็วทั่วไป (General Speed Limit) และขีดจำกัดความเร็วเฉพาะพื้นที่ (Speed Zoning) ขีดจำกัดความเร็วทั่วไปใช้เป็นบรรทัดฐานสำหรับกำหนดความเร็วเพื่อใช้ในถนนโดยทั่วไป แต่ในบางพื้นที่อาจมีข้อจำกัดบางประการที่ทำให้การกำหนดความเร็วที่แตกต่างจากขีดจำกัดความเร็วทั่วไปเป็นสิ่งจำเป็น เช่นในพื้นที่โรงเรียน ย่านชุมชน

ที่มา : ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *