ทำอย่างไรให้ SMEs กู้เงินจากสถาบันการเงินได้

SMEs : ทำอย่างไรให้ SMEs กู้เงินจากสถาบันการเงินได้

ด้วยคำถามยอดฮิตที่สถาบันพัฒนา SMEs ได้รับจากผู้ประกอบการ SMEs ตลอดช่วง 2 ปีที่ผ่านมา เป็นคำถาม ที่ว่า “ทำอย่างไรจึงจะกู้เงินจากสถาบันการเงินได้?” จึงขอถือโอกาสเปิดตัวคอลัมน์นี้ ด้วยการนำข้อสรุปที่ได้จากเวทีเสวนากลุ่มย่อยเรื่องดังกล่าว ซึ่งสถาบันพัฒนา SMEs จัดขึ้นเมื่อ 18 เมษายน 2544 มานำเสนอเพื่อประโยชน์แก่ SMEs โดยทั่วกัน โดยจะขอนำเสนอประเด็นที่เกี่ยวข้อง กับการเตรียมพร้อมของ SMEs เป็นสาระสำคัญ
ปัญหาและอุปสรรคในการกู้เงินของ SMEs ส่วนใหญ่เกิดจากความไม่พร้อมของผู้ประกอบการในหลายๆ ด้าน ตัวอย่างเช่น เป็นผู้ประกอบการรายใหม่ ขาดประสบการณ์ ขาดความเข้าใจในการทำธุรกิจที่ดีพอ มีระดับภาระหนี้เกินตัว เป็นลูกหนี้ NPL ขาดการทำระบบบัญชีที่น่าเชื่อถือ ขาดหลักประกันที่เพียงพอ ขาดหลักฐานสำคัญในการยื่นประกอบคำขอกู้ เช่น สัญญาเงินกู้ ใบส่งสินค้า สัญญาการซื้อขาย เป็นต้น

ปัญหาและอุปสรรคการกู้เงินไม่ได้ของผู้ประกอบการ SMEs อีกส่วนหนึ่งเกิดจากสถาบันการเงิน ธนาคารพาณิชย์และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนนโยบาย กฎเกณฑ์ และการปฏิบัติ เช่น การจัดชั้นลูกหนี้ที่เป็น NPL และตั้งสมมุติฐานว่าลูกหนี้ NPL เป็นกิจการที่ไม่สามารถฟื้นฟูได้การใช้นโยบายการพิจารณาและวิเคราะห์สินเชื่อที่เหมือนกัน แม้ว่าจะมีลักษณะกิจการ ขนาดธุรกิจ และวัตถุประสงค์การกู้เงินที่แตกต่างกัน การขาดมาตรฐานการพิจารณา การให้บริการตามลำดับก่อนหลัง เป็นต้น

องค์ประกอบสำคัญที่สถาบันการเงิน และธนาคารพาณิชย์พิจารณาปล่อยสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการ SMEs ได้แก่ ความสามารถของตัวผู้ประกอบการ การมีและใช้แผนธุรกิจในการประกอบธุรกิจ และการมีหลักประกันค้ำประกันที่เพียงพอ ทั้งนี้มีหลัก 8 ประการคือ

1. ผู้ประกอบการ SMEs มีความแน่นอนชัดเจนในธุรกิจ
2. มีความเหมาะสมและความจำเป็นในการกู้
3. มีความพร้อมและความโปร่งใสด้านข้อมูล
4. สามารถแสดงหลักฐานประกอบ เช่น สัญญาเงินกู้ สัญญาซื้อ
5. มีประสบการณ์และมีการศึกษาในรายละเอียดของธุรกิจ
6. มีเงินทุนของตนเองขั้นต่ำ 20% ของเงินลงทุนทั้งหมด
7. มีหลักประกัน เช่น หลักทรัพย์ หนังสือค้ำประกัน การโอนสิทธิการรับเงิน และ
8. มีความสามารถในการชำระหนี้

ทั้งนี้เอกสารประกอบการกู้ที่สำคัญที่สุดคือ แผนธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วยแผนงานด้านการตลาด การจัดกำลังคน แผนการผลิต และแผนการเงิน ซึ่งแผนธุรกิจนี้นอกจากจะช่วยให้ผู้?ประกอบการสามารถวางแผนการทำธุรกิจได้อย่างเป็นระบบ อบคอบ และครบวงจรแล้ว ยังเป็นเครื่องมือที่จะทำให้ผู้ให้กู้เข้าใจธุรกิจของผู้ประกอบการเองได้ง่ายขึ้น สามารถวิเคราะห์ ศักยภาพการดำเนินธุรกิจและความสามารถในการใช้คืนเงินกู้ได้นั่นเอง
อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการ SMEs ไม่ควรมุ่งเน้นการระดมทุนจากการกู้เงินเป็นหลัก โดยเฉพาะในช่วงแรกของการเริ่มธุรกิจใหม่และไม่มีประสบการณ์ เพราะจะทำให้เกิดความวิตกกังวลต่อภาระดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น แทนที่จะมุ่งเน้นการพัฒนาตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น ซึ่งถือเป็นกุญแจแห่งความสำเร็จของ SMEs

ที่มา : http://smesmart.is.in.th/

Tags:

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *