ทำอย่างไรให้พนักงาน กระตือรือร้นในการทำงาน?

ทำอย่างไรให้พนักงาน กระตือรือร้นในการทำงาน?
มองมุมใหม่ : รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพธุรกิจ วันอังคารที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2548
สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายของปีใหม่นะครับ ผมไม่ค่อยแน่ใจว่าผู้อ่านเองจะมีความกระตือรือร้นในการทำงาน ซึ่งถือเป็นสิ่งปกติสำหรับช่วงสัปดาห์สุดท้ายก่อนปีใหม่ แต่ประเด็นสำคัญคืออย่าให้ความรู้สึกนั้นติดตัวเราไปทั้งปีนะครับ เชื่อว่าผู้บริหารของทุกๆ องค์กรคงพอจะทำใจที่พนักงานจะขาดความกระตือรือร้นในการทำงาน ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายก่อนปีใหม่ได้ แต่คงยากที่จะทำใจที่พนักงานจะเป็นแบบนั้นทั้งปีนะครับ
ประเด็นสำคัญที่เรามักจะละเลยคือ เราจะนึกว่าการที่พนักงานขาดความกระตือรือร้นนั้นเกิดขึ้นจากตัวพนักงานเอง แต่ส่วนใหญ่แล้วการขาดความกระตือรือร้นนั้นจะเกิดจากแนวทางในการบริหารจัดการของผู้บริหารมากกว่า
ลองสังเกตดูก็ได้ครับจะพบว่า ตอนพนักงานเข้ามาทำงานใหม่ๆ จะยังมีความกระตือรือร้นในการทำงานอยู่ แต่เมื่อทำงานไปเรื่อยๆ แล้วความกระตือรือร้นนั้นก็จะหายไป สุดท้ายก็เป็นความเฉื่อยชาที่เข้ามาแทนที่ ผู้อ่านคิดว่าเป็นเพราะตัวพนักงานหรือเป็นเพราะการบริหารจัดการของผู้บริหารครับ?
มีหนังสือเล่มหนึ่งชื่อ The Enthusiastic Employee เขียนโดย David Sirota และทีมงาน ได้ศึกษาวิจัยตัวอย่างต่างๆ มากมาย และสุดท้ายสรุปว่า การที่พนักงานจะมีความกระตือรือร้นในการทำงานได้นั้นเกิดขึ้นจากปัจจัย 3 ประการได้แก่ ความเสมอภาคยุติธรรม การบรรลุผลสำเร็จ และความสนิทสนมไว้วางใจภายในองค์กร เรามาพิจารณาทีละปัจจัย
ปัจจัยแรกขอเรียกว่า ความเสมอภาค ยุติธรรม หรือ Equity เป็นระดับความเชื่อของพนักงานว่า ตนเองได้รับการปฏิบัติ และดูแลอย่างเสมอภาค และยุติธรรมจากผู้บังคับบัญชา รวมถึงการเปรียบเทียบในสิ่งที่ตนเองได้รับเมื่อเทียบกับมาตรฐานทั่วๆ ไป ความยุติธรรมที่พนักงานจะดูส่วนใหญ่หนีไม่พ้นเรื่องของผลตอบแทน และผลประโยชน์ต่างๆ สภาวะแวดล้อมการทำงาน ภาระงานที่ได้รับ หรือแม้กระทั่งโอกาสในความก้าวหน้า
ถ้าถามว่า ความยุติธรรมในเรื่องไหนที่เป็นสิ่งที่สำคัญต่อขวัญ กำลังใจ และความกระตือรือร้นในการทำงาน ผลวิจัยก็พบว่าหนีไม่พ้นในเรื่องของค่าจ้างและผลตอบแทนต่างๆ
เขาระบุเลยครับว่า อย่าไปเชื่อพวกที่ชอบบอกว่าเรื่องของค่าจ้างผลตอบแทนนั้น เป็นปัจจัยที่ไม่มีความสำคัญ ต่อความกระตือรือร้นในการทำงาน เงินถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตของทุกๆ คน และในขณะเดียวกัน สำหรับผู้ที่มีอันจะกินอย่างเพียงพอแล้ว ค่าจ้าง ผลตอบแทนก็ถือเป็นสัญลักษณ์ของการได้รับการยอมรับและความสำเร็จ
นอกเหนือจากเรื่องค่าตอบแทนแล้วการได้รับการยอมรับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแสดงออกของผู้ที่เป็นเจ้านาย ต่อลูกค้าแต่ละคน อย่างเสมอภาค และยุติธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ หรือไม่เลือกที่รักมักที่ชัง ก็เป็นอีกปัจจัยที่นำไปสู่ความกระตือรือร้น ในการทำงานของพนักงาน
ปัจจัยประการที่สองคือเรื่องของการบรรลุความสำเร็จ (Achievement) โดยเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางว่า พนักงานที่ทำงานในองค์กรที่มีความเป็นเลิศ และประสบความสำเร็จจะมีความกระตือรือร้นในการทำงานที่สูง แต่ประเด็นสำคัญคือ ความกระตือรือร้นของพนักงาน ไม่ได้เกิดจากการทำงานในองค์กร ที่ประสบความสำเร็จทางด้านการเงิน เพียงอย่างเดียวนะครับ แต่ต้องเป็นองค์กรที่ทำดี และปฏิบัติดีด้วย
เรามักจะนึกว่าในองค์กรธุรกิจสุดท้ายแล้วต้องเป็นเรื่องเงินอย่างเดียว แต่จริงๆ แล้วผลการวิจัยต่างๆ พบว่าพนักงานก็ต้องการทำงาน ในองค์กรที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติถูกต้องด้วย
ท่านผู้อ่านอยากจะให้พนักงานของตน มีความภูมิใจในการทำงานในองค์กรหรือไม่? มีการพบว่า พนักงานจะเกิดความรู้สึกภูมิใจในการทำงาน (Pride) จากความเป็นเลิศในด้านต่างๆ เหล่านี้ 1.องค์กรที่มีผลการดำเนินงานด้านการเงินที่เป็นเลิศ 2.มีความเป็นเลิศในประสิทธิภาพการดำเนินงาน 3.ความเป็นเลิศในตัวของสินค้าและบริการที่นำเสนอ 4.ความเป็นเลิศในด้านศีลธรรม จริยธรรม
ดังนั้นคงพอจะสรุปเบื้องต้นได้นะครับว่า ความสำเร็จขององค์กรที่นำไปสู่ความกระตือรือร้นในการทำงานนั้น ไม่ใช่ทางด้านการเงินเพียงอย่างเดียว แต่จะต้องเป็นในด้านศีลธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติดีขององค์กรด้วย นอกเหนือจากความสำเร็จขององค์กรแล้วการบรรลุความสำเร็จในการทำงานของพนักงานแต่ละคนก็สำคัญ ทุกคนควรจะต้องสามารถมองเห็นว่า สิ่งที่ตนเองทำนั้นก่อให้เกิดประโยชน์ต่อภาพรวมขององค์กรได้อย่างไร และจะทราบได้อย่างไรว่าตนเองสามารถทำงานได้สำเร็จ
ปัจจัยประการที่สามคือ เรื่องของมิตรภาพในที่ทำงาน (Camaraderie) พนักงานทุกคนมาทำงานในแต่ละวัน ไม่ใช่เพื่อมาเข้าสู่สนามรบนะครับ ทุกคนไม่ได้มาทำงานเพื่อต่อสู้กับเพื่อนร่วมงานหรือผู้อื่น ดังนั้นผู้บริหาร ควรจะเข้าใจในความต้องการพื้นฐาน ของทุกคนที่ต้องการที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างกลมกลืน และกลมเกลียว หลายๆ ครั้งความพึงพอใจและความกระตือรือร้นของพนักงาน เกิดจากการได้ทำงานร่วมกับเจ้านายและเพื่อนร่วมงานที่ดี
หรืออีกนัยหนึ่งคือการทำงานในทีมที่ดี เพื่อร่วมกันบรรลุเป้าหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนั้นเรื่องของการทำงานร่วมกันเป็นทีม จึงถือเป็นปัจจัยที่สำคัญอีกประการ ในการทำให้พนักงานเกิดความกระตือรือร้นในการทำงาน
เป็นอย่างไรครับปัจจัยทั้งสามประการ จริงๆ แล้วไม่ถือว่าเป็นเรื่องใหม่ เพียงแต่เป็นการยืนยันในทฤษฎีเดิมๆ ที่เราเคยรู้จักกัน และเป็นการย้ำเตือนทุกท่านให้ย้อนกลับไปถึงหลักการบริหารพื้นฐานที่เราคุ้นเคยกัน ผู้อ่านลองนำไปคิดและปรับใช้ดูนะครับ
สุดท้ายก็ขออำนวยพรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ไปยังผู้อ่านทุกท่าน สัปดาห์หน้าเป็นฉบับพิเศษ ที่จะนำเสนอเรื่องแนวโน้มการบริหารจัดการ ในปีจอ ส่วนคอลัมน์มองมุมใหม่ในส่วนของผมนั้น จะกลับมาเจอกันอีกครั้งในวันที่ 10 มกราคม 2549 นะครับ

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *